Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Uczciwi przedsiębiorcy potrzebujš skutecznej administracji skarbowej

123RF
Pilnie potrzebne sš regulacje, które ochroniš uczciwe firmy przed oszustami i raz na zawsze wyeliminujš nieuczciwych z rynku – pisze prezes Zwišzku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Cyfrowa Polska.

Każdego dnia w wyniku działania oszustów podatkowych budżet państwa i uczciwe firmy tracš setki milionów złotych. Według szacunków Ministerstwa Finansów z samych wyłudzeń VAT jest to ponad 40 mld zł rocznie. Nikt jednak nie jest w stanie policzyć skali strat, jakie ponoszš uczciwi przedsiębiorcy. Sš oni bowiem ofiarami nie tylko oszustów podatkowych, ale także niejednokrotnie działań służb podatkowych. W wyniku decyzji kontrolerów skarbowych uczciwi przedsiębiorcy ponoszš konsekwencje finansowe nie za swoje winy, bo faktyczni organizatorzy wyłudzania podatków znikajš, a organy skarbowe nie sš w stanie ich odszukać.

Niestety, bardzo często kontrolerzy podatkowi nie biorš pod uwagę, że choć przedsiębiorcy dochowujš należytej starannoœci i sprawdzajš swoich bezpoœrednich kontrahentów, to nie majš możliwoœci weryfikacji wszystkich podmiotów pojawiajšcych się w łańcuchu dostawców towaru, który jest przedmiotem wyłudzeń VAT. O istnieniu wielu z nich po prostu nie wiedzš i nigdy nie będš wiedzieli. Nie można zatem tego od nich wymagać. Takiej skutecznej weryfikacji mogš dokonać jedynie służby państwowe. Pilna jest zatem potrzeba takich regulacji, które ochroniš uczciwe firmy przed oszustami i raz na zawsze wyeliminujš nieuczciwych z rynku.

Ofiary kontroli

Warto także pamiętać o wynikach ostatniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która mierzyła poziom skutecznoœci działania organów skarbowych. Co prawda – jak wskazał NIK – dobrze one typujš podmioty do kontroli (90-proc. trafnoœć), ale nie sš już w stanie wyegzekwować należnoœci podatkowych od oszustów. Izba wskazała, że œcišgalnoœć wymierzonego w wyniku decyzji kontrolerów podatkowych podatku wynosi jedynie 1,3 proc. Do tego czas reakcji organów kontroli skarbowej jest zdecydowanie za długi – œrednio postępowania kontrolne w przypadku kontroli doraŸnej sš wszczynane po 73 dniach, a w planowej – po 189 dniach. Na co zatem służby podatkowe czekajš? W tym czasie budżet państwa i uczciwi przedsiębiorcy, którzy generujš główne dochody budżetu państwa, padajš ofiarš nieuczciwych podmiotów i tracš setki milionów złotych. Rocznie sš to grube miliardy złotych. Dlatego czas gra tu tak ogromnš rolę.

Również Ministerstwo Finansów przyznało, że dziœ kontrole podatkowe nie sš efektywne i istnieje poważny problem z przepływem informacji pomiędzy służbami podatkowymi a celnymi. System jest rozproszony, służby skarbowe majš różnego rodzaju informacje o podatnikach, każda z nich ma własnš bazę danych – to kuriozalne, bo w zasadzie  realizujš podobne zadania.

Obecnie, jak to ujšł wiceminister finansów Marian Banaœ, „kontrole nie sš robione przy pomocy dokładnej analizy ryzyka".  Nie może być zatem tak, że w wyniku działania przestępców podatkowych to uczciwe firmy sš karane – i to wielokrotnie. Po pierwsze, padajš ofiarš oszustów. Po drugie, nie sš w stanie z nimi konkurować. A po trzecie, organ podatkowy, który wszczyna kontrolę, podczas prób ustalenia faktycznych sprawców wyłudzenia wstrzymuje wypłatę VAT uczciwej firmie wykorzystanej przez oszustów i tym samym zamraża kapitał obrotowy potrzebny np. na inwestycje. Uczciwe firmy sš filarem polskiej gospodarki. Państwo musi je ochronić. Przedsiębiorcy chcš tworzyć kolejne miejsca pracy, nie obawiajšc się, że  padnš ofiarš nieuczciwych podmiotów. Do tego potrzebne jest sprawne działanie służb skarbowych.

By skutecznie rozwišzać ten problem, potrzeba nie tylko działań doraŸnych, ale także kompleksowych. Budowany system wypełniania luki podatkowej ma temu służyć. Dziœ wyraŸnie widać jego główne kierunki. Na razie mamy wypracowane rozwišzania pojedyncze: od 1 lipca br. będzie obowišzywał jednolity plik kontrolny, który ma przyœpieszać i ułatwiać kontrole podatkowe. Wkrótce zostanie też wprowadzona klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, a limit transakcji gotówkowych ma być obniżony do 15 tys. zł. W mojej ocenie również powołanie krajowej administracji skarbowej (KAS), co zapowiada minister finansów, to krok w stronę rozwišzania systemowego, które od lat jako branża postulujemy.

Silny urzšd

Ustawa o konsolidacji trzech służb skarbowych w krajowš administrację skarbowš ma stworzyć silny i efektywny organizm. Wszystkie dane o podatnikach zostanš zebrane w jednym miejscu, a to ułatwi administracji dogłębnš analizę sytuacji konkretnych podmiotów. Tym samym kontrola będzie dotyczyła tych, którzy faktycznie nie wywišzujš się z zobowišzań podatkowych. Ma się zmniejszyć liczba kontroli z przypadku czy też z losowań, a zwiększyć liczba tych z dużym prawdopodobieństwem wykrycia nadużyć. Planowe kontrole, które sš normalnym elementem w funkcjonowaniu firm, majš być mniej ucišżliwe.

Poza bardziej skutecznym działaniem służb skarbowych ustawa o KAS ma zastšpić dwie instancje postępowania przed organami administracji podatkowej postępowaniem jednoinstancyjnym, zakończonym decyzjš, która będzie można następnie zaskarżyć do sšdu. Ma to skrócić przewlekłe postępowania.

Ostatnio Ministerstwo Finansów zapowiedziało też, że w ramach KAS powstanie wyspecjalizowany pion kontroli skarbowej do œcigania największych przestępców podatkowych. W mojej ocenie niezwykle istotne jest wspieranie tych działań przez prokuratorów specjalizujšcych się w walce z przestępczoœciš gospodarczš. Już dziœ z Prokuratury Krajowej płynš sygnały, że działania w zakresie œcigania takiej przestępczoœci sš jednym z jej priorytetów. Niezwykle ważne jest, by przyszła administracja celno-skarbowa miała wsparcie prokuratorów. Aby przestępcy podatkowi czuli, że kara za oszukańczš działalnoœć jest nieuchronna i że w wyniku działań służb państwowych zostanš raz na zawsze wyeliminowani z rynku.

Walka z szarš strefš

Zwišzek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego to organizacja zrzeszajšca największych pracodawców branży RTV i IT. Zatrudniamy tysišce pracowników i tym samym  przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego Polski. Dlaczego walka z przestępcami podatkowymi jest dla nas tak istotna? Często podczas dyskusji na temat strat wynikajšcych ze zbyt niskich wpływów z tytułu VAT błędnie się zakłada, że właœcicielom firm nie jest na rękę uszczelnianie systemu. W końcu celem każdego przedsiębiorstwa jest minimalizacja wydatków i zwiększanie przychodów. Czym innym jednak jest chęć wykorzystania legalnych i przewidzianych prawem możliwoœci do obniżenia podatku, a czym innym unikanie płacenia rzeczywistych zobowišzań czy wręcz dokonywanie wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT. Nie można bowiem do jednego worka wrzucać przestępców i uczciwych. Równie ważne, jak efektywne kosztowo prowadzenie działalnoœci gospodarczej, jest dla przedsiębiorców sumiennie rozliczajšcych się z fiskusem dšżenie do tego, by rynek, na którym funkcjonujš, zapewniał równe prawa wszystkim podmiotom. To dlatego w interesie uczciwych firm płacšcych w Polsce podatki (a takie sš te zrzeszone w ZIPSEE Cyfrowa Polska) jest walka z szarš strefš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL