Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Kraj Kwitnšcej Wiśni czeka

Fotorzepa, Robert Gardziński
W Japonii wyraŸnie odczułam rosnšce zainteresowanie zacieœnieniem kontaktów z Europš. Nie wolno nam przegapić tej szansy.

Kilka dni temu, dokładnie 19 maja, minęło 60 lat, odkšd Polska i Japonia odnowiły relacje dyplomatyczne. Przy okazji wizyty polskiego ministra spraw zagranicznych w Japonii resorty obu krajów podpisały plan działania na lata 2017–2020. Rysuje on ramy strategicznego partnerstwa pomiędzy naszymi krajami. Wobec bieżšcych doniesień politycznych pewnie niewielu czytelników odnotowało ten fakt. I pewnie niewielu Polaków wie, że to œwietne posunięcie.

W maju odwiedziłam Japonię, by uczestniczyć w Œwiatowym Szczycie Kobiet w Tokio. Do Kraju Kwitnšcej Wiœni mam szczególny sentyment. Od lat jestem prezesem Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego i zachęcam przedsiębiorców z obu krajów do zacieœniania współpracy. Mój pobyt był doskonałš okazjš, aby porozmawiać z przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu (Keidanren) oraz bliżej przyjrzeć się trzeciej gospodarce œwiata. Nie ulega wštpliwoœci, że dziœ kontakty Japończyków z Europš wchodzš w przełomowy okres.

Po pierwsze, z powodu wyjœcia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – jest to obecnie ich największy partner handlowy w UE. Japończycy sš więc naturalnie zainteresowani możliwie najłagodniejszš wersjš Brexitu, co pozwoliłoby im utrzymać bieżšce saldo wymiany handlowej. Po drugie, nie sprzyja klimat polityczny w Waszyngtonie. Nowa administracja wstrzymała wszelkie działania liberalizujšce handel – nie tylko w odniesieniu do Europy, ale także do krajów Azji i Pacyfiku (czyli Partnerstwa Transpacyficznego, które obejmuje m.in. Japonię). Japończycy szukajš więc innych, wiarygodnych partnerów handlowych – stšd ich ożywione zainteresowanie umowš o wolnym handlu z UE (Japan-EU Free Trade Agreement, czyli JEFTA). Jest to najambitniejsza z umów o wolnym handlu negocjowana do tej pory przez Komisję Europejskš, choć porównywalna zakresem np. do CETA (umowy z Kanadš). Jej celem jest zniesienie taryf (opłat za handel), redukcja barier pozataryfowych (czyli innych czynników wpływajšcych na pogorszenie jakoœci wymiany, np. normy techniczne, reguły pochodzenia itp.), współpraca regulatorów itd. Nie jest to zwykła umowa o obniżeniu kosztów. Dla Japończyków jest to tym bardziej istotne, że podobnš umowę będš próbowali negocjować z Wielkš Brytaniš.

W sytuacji pokryzysowej, w której znajduje się Europa, musimy docenić umowy o wolnym handlu. Nie stanowiš one bezpoœredniego obcišżenia dla budżetu, a ożywiajš wymianę między krajami i sprzyjajš inwestycjom. W Japonii wyraŸnie odczułam zainteresowanie zacieœnieniem kontaktów z Europš. Nie wolno nam przegapić tej szansy. Lewiatan włšcza się więc dużo aktywniej w dalsze negocjacje między Komisjš Europejskš a przedstawicielami rzšdu japońskiego. W Brukseli uczestniczyliœmy w spotkaniu z negocjatorami Mauro Petriccione i Yoichim Suzukim, rozmawiamy z naszymi członkami, którzy sš żywo zainteresowani zniesieniem obecnych barier w handlu z Japoniš, zacieœniamy więzy z organizacjš pracodawców japońskich. Dlaczego jest to aż tak istotne dla Polski?

Pomijam oczywisty fakt, że wszystkie towary sprowadzane z Japonii czy wykorzystujšce produkowane tam komponenty znaczšco staniejš. Suma wymiany handlowej między naszymi krajami za ubiegły rok wyniosła 2,917 mld euro (za GUS). Jeżeli wzišć pod uwagę wzrost handlu, jaki przyniosła podobna umowa podpisana przez UE oraz Koreę Południowš w 2011 r. (55-procentowy wzrost na przestrzeni pięciu ostatnich lat!), to umowa o wolnym handlu z Japoniš może przynieœć Polsce wzrost o 1,5 mld euro. Życzę tego polskim przedsiębiorcom.

Autorka jest prezydentem Konfederacji Lewiatan

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL