Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Czy komisja weryfikacyjna przymusi Gronkiewicz-Waltz do zeznań

Marek Domagalski
Fotorzepa
Za niestawiennictwo przed komisjš bšdŸ odmowę złożenia zeznań grożš wysokie grzywny, ale nie areszt. Czy zatem wystarczš?

Temat skutecznoœci komisji wrócił w zwišzku z wejœciem w życie ustawy powołujšcej komisję weryfikacyjnš do tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Ma badać zgodnoœć z prawem decyzji administracyjnycho reprywatyzacji nieruchomoœci. Pewnie nie raz i nie dwa pojawi się kwestia przesłuchania przed komisjš długoletniej prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz, czy to jako strony postępowania czy œwiadka. Atmosferę podgrzewa fakt, że już wczeœniej Hanna Gronkiewicz-Waltz publicznie oceniła komisję jako niekonstytucyjnš, a pytana, czy się przed niš stawi, odparła: „Myœlę, że nie".

Zgodnie z art. 12 ustawy o komisji organy administracji rzšdowej i samorzšdowej oraz podległe im jednostki organizacyjne majš udzielać komisji pomocy: w szczególnoœci przedstawiać niezbędne informacje i dokumenty. Komisja może też wezwać stronę na rozprawę osobiœcie, a w razie niestawiennictwa bez uzasadnionej przyczyny ukarać jš grzywnš do 3 tys. zł. W razie ponownego niestawienia się – do 10 tys. zł. Identyczne rygory dotyczš œwiadków (art. 18–19 ustawy).

Sš to œrodki dyscyplinujšce mocniejsze niż w zwykłym postępowaniu administracyjnym, gdzie za nieusprawiedliwione niestawiennictwo albo odmowę zeznań grozi grzywna do 50 zł, a w razie ponownego niestawienia się – do 200 zł. Kodeks postępowania administracyjnego nie wyklucza możnoœci zastosowania wobec opornego œwiadka przymusu, choć przewidziano go w niewielu przypadkach, np. egzekucji administracyjnej. Jest on dopuszczony w sprawach sšdowych karnych i cywilnych. W nich œwiadka można zatrzymać i doprowadzić do sšdu, a aresztem przymusić do złożenia zeznań, oczywiœcie w sytuacjach, gdy nie może skorzystać z prawa do odmowy zeznań.

Wydaje się, że przymusowe doprowadzenie œwiadka przed komisję jest prawnie niemożliwe, nie wiadomo też, czy grzywnę w wysokoœci 10 tys. zł można powtarzać. Choć, jak wskazuje adwokat Roman Nowosielski, wspomniane rygory majš służyć skutecznoœci komisji. ?– Mamy niewštpliwie precedensowš procedurę i będziemy się jej uczyć w działaniu – dodaje prawnik.

Niezależnie od jej wykładni nie ma najmniejszej wštpliwoœci, że składanie zeznań jest obywatelskim obowišzkiem, choć czasem trudnym. Jest też oczywiste, że nie zwalniajš z niego prywatne zastrzeżenia do konstytucyjnoœci statusu nowego organu, choćby były to opinie prezydenta stolicy. Dopóki procedura nie zostanie skutecznie zakwestionowana przed TK, dopóty korzysta z domniemania legalnoœci.

Gdyby się mimo wszystko okazało, że wysoka grzywna nie zapewnia stawiennictwa œwiadka, byłby to powód do zaostrzenia kompetencji komisji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL