Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Biegły rewident zbada społecznš odpowiedzialność firmy

materiały prasowe
Rozmowa | Raportowanie o CSR to nie tylko informowanie o tym, jak wydajemy zarobione pienišdze, ale przede wszystkim o tym, jak je zarabiamy – wyjaœnia Ewa Sowińska, biegły rewident, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w rozmowie z Pawłem Rochowiczem.

Mało dotychczas znanš formš usług audytorskich sš badania danych niefinansowych. O jakie usługi chodzi?

Na razie zarówno badanie takich danych, jak i sporzšdzanie z nich raportów jest dobrowolne. W 2017 r. wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie obowišzku raportowania danych niefinansowych. Chodzi o szeroko pojętš społecznš odpowiedzialnoœć biznesu, okreœlanš angielskim skrótem CSR (Corporate Social Responsibility). Kojarzy się ona głównie z działaniami wizerunkowymi, z dobroczynnoœciš. Tymczasem raportowanie o CSR to nie tylko informowanie o tym, jak wydajemy zarobione pienišdze, ale przede wszystkim o tym, jak je zarabiamy. W tych raportach trzeba będzie zaprezentować między innymi dane zwišzane z kapitałem ludzkim czy oddziaływaniem firmy na œrodowisko.

Dlaczego te dane sš istotne dla rynku?

Dostępnoœć tego typu informacji jest coraz ważniejsza dla akcjonariuszy, gdyż w coraz większym stopniu na wycenę spółek wpływ majš aktywa niematerialne. Obecnie o wartoœci rynkowej firmy w 80 proc. decydujš aktywa niematerialne, a informacje o nich dostarczajš głównie dane niefinansowe. Żadna nowoczesna firma nie może ich ignorować. Na wartoœć firmy w coraz większym stopniu wpływajš ludzie, relacje, rozwišzania, technologie i innowacje, czyli wszystko to, co decyduje o przewadze konkurencyjnej. Dlatego w trakcie każdego badania sprawozdania finansowego biegły rewident będzie przyglšdał się tym zagadnieniom. To dane niefinansowe mogš decydować o możliwoœci kontynuowania działalnoœci przez spółkę. Spółki przywišzujšce dużš wagę do kwestii relacji z inwestorami z reguły cieszš się ich większym zainteresowaniem. Potwierdza to m.in. zachowanie wskaŸnika giełdowego RESPECT Index. Jest to projekt realizowany przez Giełdę Papierów Wartoœciowych w Warszawie, który obejmuje podmioty o najwyższym standardzie zarzšdzania w zakresie ładu korporacyjnego. Z takš odpowiedzialnš społecznie firmš chętniej będš współpracowały inne firmy.

Jak wielu firm ten obowišzek będzie dotyczył?

Nowe przepisy zakładajš, że obowišzek raportowania niefinansowego będš miały spółki giełdowe, których wielkoœć zatrudnienia przekracza 500 osób, a suma bilansowa jest powyżej 20 mln euro lub osišgane przychody netto przekraczajš 40 mln euro. Szacuje się, że obowišzkiem tym w Polsce objętych będzie 250–300 firm.

Jakie będš pola współpracy z biegłym rewidentem w sprawie badania CSR?

Jest ich wiele. Dotyczy to zarówno firm, które będš zobowišzane do raportowania danych niefinansowych, jak i tych, które będš współpracowały z tymi zobowišzanymi. Zgłaszamy swojš gotowoœć nie tylko do badania czy weryfikowania tych danych. Możemy też wesprzeć firmy w przygotowaniach do raportowania, a także w przygotowaniu samego raportu.

A czy biegli rewidenci sš dziœ dobrze przygotowani do takich zadań?

Jako profesjonaliœci mamy spore doœwiadczenie w tym obszarze. Wcišż inwestujemy też w wiedzę i kompetencje biegłych rewidentów z zakresu CSR: organizujemy szkolenia, spotkania poœwięcone temu tematowi, jesteœmy zapraszani jako partner konferencji, debat i dyskusji . Miałam przyjemnoœć pracować jako przedstawiciel KIBR w specjalnym zespole ds. społecznej odpowiedzialnoœci przedsiębiorstw przy ministrze gospodarki, którego zadaniem było przygotowanie rekomendacji, jak przepisy unijne wdrożyć do krajowych regulacji. Liczę, że niedługo zespół ten, już przy ministrze rozwoju, wznowi swoje działania, by kontynuować proces wdrażania w praktyce raportowania danych niefinansowych.

Czy będš to raporty odrębne od sprawozdania finansowego firmy?

Na razie nie jest to przesšdzone, gdyż czekamy na polskie regulacje. Jednak zgodnie z zapisami dyrektywy zespół ds. społecznej odpowiedzialnoœci przedsiębiorstw przy ministrze gospodarki rekomendował polskiemu regulatorowi danie wyboru zobowišzanym firmom. Może to być oddzielny raport poœwięcony tylko danym niefinansowym. Według innej wersji raportowanie danych niefinansowych byłoby częœciš dotychczasowego sprawozdania z działalnoœci. Rozstrzygnięcia wymaga też kwestia poddania tego raportowania obligatoryjnemu badaniu lub weryfikowaniu. W mojej ocenie jest to zbyt ważny obszar raportowania, by badanie nie było obowišzkowe. Jeżeli jednak nie będzie obowišzkowego audytu CSR, to liczę, że i tak firmy zobowišzane do raportowania danych niefinansowych będę te raporty poddawały badaniu przez biegłych rewidentów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL