Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Polska dyplomacja: Wschodni chaos

Ministrowie spraw zagraniczny państw Grupy Wyszehradzkiej oraz unijny komisarz Johannes Hahn podczas ostatniego szczytu Partnerstwa Wschodniego
PAP/ Marcin Obara
Polski rzšd stracił motywację, a w oczach partnerów legitymację, do wspierania proeuropejskich reform w Kiszyniowie, Mińsku czy Kijowie – pisze ekspertka do spraw wschodnich z Fundacji Batorego.

Co się stało z polskš politykš wschodniš? To pytanie coraz częœciej jest zadawane w Europie i za Atlantykiem. Nasi sojusznicy dostrzegli, że zabrakło jednego z głównych ambasadorów unijnej polityki wobec wschodnioeuropejskich sšsiadów – Polska abdykowała z aktywnego kształtowania wspólnotowej strategii wobec Ukrainy, Rosji czy Białorusi.

Co więcej, w relacjach bilateralnych z Kijowem, zwłaszcza w kwestii znowelizowanej ostatnio ustawy o IPN, Warszawa zaczęła zachowywać się na tyle niejednoznaczne, że pojawiły się pytania o możliwy zwrot rzšdu Prawa i Sprawiedliwoœci w kierunku Rosji. Samo pojawienie się takich pytań pokazuje, że w naszej polityce wschodniej dzieje się coœ, co w cišgu ostatnich dwóch dekad było absolutnie niewyobrażalne.

Satysfakcja Kremla

Polska przestała występować z inicjatywami dotyczšcymi europejskiej polityki wschodniej. Od dłuższego czasu Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie organizuje i nie bierze udziału w wielostronnych wizytach w Kiszyniowie, Mińsku, a nawet Kijowie. Nie uczestniczy też w projektowaniu i implementowaniu unijnego wsparcia dla Ukrainy. Wszystko to nie jest jakimœ wypadkiem przy pracy czy efektem chwilowej słaboœci naszej dyplomacji. Przyczyny leżš dużo głębiej – polska polityka utraciła wspólny mianownik z celami polityki unijnej. Od samego poczštku, czyli od momentu rozszerzenia Unii w 2004 roku, kluczowym elementem działań Brukseli wobec wschodnich sšsiadów było przekazywanie im unijnych rozwišzań ustrojowych. Temu celowi podporzšdkowane było całe, wypracowane przez Wspólnotę przy wsparciu Polski, instrumentarium: umowy stowarzyszeniowe, wsparcie finansowe, polityka Partnerstwa Wschodniego.

Negujšc dokonania własnej transformacji, a także podważajšc słusznoœć unijnego modelu liberalnej demokracji rzšd Polski, stracił zarówno własnš motywację, jak i legitymację w oczach partnerów do wspierania proeuropejskich reform na wschodzie. W konsekwencji nastšpiło osłabienie lobby wschodniego w Brukseli, co sprzyja przesuwaniu uwagi i œrodków Wspólnoty ku innym jej sšsiadom: Bałkanom i krajom Afryki Północnej. To scenariusz dobry dla Moskwy, która postrzega aktywnoœć UE w Europie Wschodniej jako niepożšdanš konkurencję dla swoich wpływów w regionie.

Rozdwojenie jaŸni

Wycofanie się z unijnej polityki osłabiło także pozycję Polski wobec jej wschodnich sšsiadów. Możliwoœć współdecydowania o działaniach UE powodowała, że Kijów, Mińsk, a nawet Moskwa rozumiały, że jeœli chcš dogadać się z Brukselš, to powinny także porozumieć się nami. Teraz Warszawa została z sšsiadami, niejako „sam na sam", bez wsparcia unijnego autorytetu. W tej sytuacji tym bardziej znaczšca stała się polska polityka skierowana bezpoœrednio do wschodnich partnerów. Ta jednak zaczyna przypominać działania realizowane przez państwo o „podwójnej osobowoœci".

Z jednej strony rzšdzšcy jako główny element relacji ze wschodem wskazujš na zagrożenia zwišzane z agresywnš politykš Rosji. Podkreœla się, że w interesie Warszawy leży ograniczanie wpływów Moskwy w regionie, a także współpraca z państwami, które podobnie jak my czujš się zagrożone. Realizacjš tak zdefiniowanych priorytetów było powołanie do życia wspólnej polsko-ukraińsko-litewskiej brygady, wsparcie sankcji nałożonych przez Zachód po agresji na Krym i Donbas. W politykę tę wpisuje się także dšżenie do uniezależnienia Polski od rosyjskich dostaw gazu oraz sprzeciw wobec rozbudowy gazocišgu północnego, który pozwoliłby Gazpromowi „ominšć" tranzyt tego surowca przez Ukrainę.

Z drugiej strony ta sama władza podsyca w Polsce antyukraińskie nastroje i przymyka oko na inspirowanš przez Kreml propagandę. Dobitnš Ilustracjš takiej polityki sš przyjęte ostatnio poprawki do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawodawca poœwięcił w noweli nieproporcjonalnie dużo uwagi (w porównaniu ze zbrodniami radzieckimi) ukraińskim zbrodniom wobec Polaków, posługujšc się przy tym konfrontacyjnym językiem (w ustawie użyto polskiej nazwy regionu będšcego dzisiaj częœciš państwa ukraińskiego) i datami zaczerpniętymi z radzieckiej historiografii. Na dodatek częœć ekspertów, która broni tej ustawy w prorzšdowych mediach, równoczeœnie wypowiada się w œrodkach masowego przekazu będšcych „narzędziami" rosyjskiej wojny informacyjnej.

Polityka wobec Ukrainy daje pożywkę do podejrzeń, że w Polsce następuje stopniowy zwrot ku Rosji. Wzajemne sprzeczne deklaracje i działania polskich władz pokazujš jednak, że raczej nie mamy do czynienia z zaplanowanš „zmianš sojuszy", lecz chaosem wywołanym rozbieżnymi wewnštrzpolitycznymi impulsami i brakiem strategicznej wizji.

WyobraŸnia z poprzedniej epoki

Na wszystkie te elementy dodatkowo nakładajš się wyobrażenia o płynšcych ze wschodu wyzwaniach dla naszego bezpieczeństwa. Zagrożenie ze strony Rosji postrzegane jest głównie przez doœwiadczenie XIX i XX-wiecznych imperialnych zachowań tego państwa. Kroki prewencyjne, takie jak dozbrajanie polskiej armii czy powołanie obrony terytorialnej, pokazujš, że rzšd koncentruje się na scenariuszu podboju terytorialnego. Dlatego też duże znaczenie przypisuje się obecnoœci w Polsce amerykańskich żołnierzy. Majš oni stanowić gwarancję tego, że atak na Polskę będzie uznany przez Waszyngton za atak na obywateli USA, a więc także na ten kraj. Takie postrzeganie zagrożeń de facto odsuwa na dalszy plan znaczenie dla bezpieczeństwa Polski stosunków z Ukrainš i Brukselš.

Nie należy wykluczać scenariusza klasycznej agresji zbrojnej. Jednak dużo bardziej realne sš zupełnie inne wyzwania. Rosja nie jest dzisiaj zainteresowana podbojami terytorialnymi. Jej celem jest maksymalne osłabienie Zachodu. Rozważajšc hipotetyczny konflikt militarny, należy raczej brać pod uwagę „wojnę zapoœredniczonš" – takie toczš się obecnie w Syrii czy na Ukrainie. W obu przypadkach jednym z celów Kremla jest konfrontacja z Waszyngtonem, ale w sposób ograniczony, który nie doprowadzi do konfliktu na dużš skalę. Dlatego wojny te rozgrywajš się w krajach „peryferyjnych". Wykorzystanie Polski jako „pola bitwy", np. w celu dyskredytacji sojuszu transatlantyckiego, jest bardziej realne niż klasyczna wojna imperialna. Taki scenariusz mógłby się zrealizować jedynie w przypadku dramatycznej marginalizacji naszego kraju w œwiecie zachodnim. Same wojska amerykańskie nie stanowiš remedium na takš sytuację. Równie ważnym œrodkiem prewencji jest jak najmocniejsze zakorzenienie w NATO i UE, a także jak najlepsze relacje z USA i Niemcami. Tymczasem polityka międzynarodowa Polski prowadzi dzisiaj w dokładnie odwrotnym kierunku. Warszawa jest w konflikcie z Komisjš Europejskš, ma także najgorsze od dekady stosunki z Niemcami i USA.

Za najbardziej prawdopodobne wyzwanie w sferze bezpieczeństwa należy jednak uznać nie wojnę, ale budowanie wpływów Kremla wewnštrz Polski. Do tego idealne warunki stwarza właœnie narastajšcy konflikt z Kijowem. Kreml może wykorzystać eskalację antyukraińskich radykalizmów do sterowania procesami politycznymi w Polsce, np. poprzez prowokacje, które pozwolš na manipulację społecznymi nastrojami. Przeciwdziałanie takim zagrożeniom wymaga profesjonalnego monitorowania i powœcišgania skrajnie nacjonalistycznych œrodowisk, stanowišcych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie naturalny teren zainteresowań Kremla, przy równoczesnym budowaniu zaufania pomiędzy państwami i narodami.

Na poziomie deklaratywnym politycy PiS często wskazujš na zagrożenia płynšce z rosyjskiej agentury wpływu. W wymiarze realnym, być może wbrew własnej woli, rzšd kreuje dogodne warunki dla jej działania.

We władzy żywiołu

Prowadzona obecnie polityka wschodnia Polski to igranie z ogniem. Choć nie mamy do czynienia z celowym zwrotem ku Rosji, to jednak w panujšcym chaosie w zbyt wielu sferach następuje zbieżnoœć działań polskich władz z działaniami i interesami Rosji, przy równoczesnym rozejœciu się pozycji Warszawy z sojusznikami w UE i NATO. Coraz bardziej zaciera się też granica między ekspertami i politykami zwišzanymi z władzš a tymi, którzy podzielajš rosyjski punkt widzenia. W efekcie jest nam coraz trudniej chronić się przed zagrożeniami płynšcymi z Rosji. Rzšd PiS traci także wiarygodnoœć międzynarodowš, która pozwalałaby krytykować ryzykowne dla bezpieczeństwa naszego regionu kompromisy innych unijnych krajów z Moskwš. Polska potrzebuje dzisiaj jednoznacznych, opartych na prawdziwym oglšdzie zagrożeń, priorytetów w polityce wschodniej.

Jeœli rzšd w dalszym cišgu będzie oddawał relacje z naszymi sšsiadami zza Bugu we władanie niekontrolowanych żywiołów politycznych, to pewnego dnia Polska może ponownie znaleŸć się w centrum unijnej polityki wschodniej. Tym razem nie będzie już jednak ani jej współtwórcš, ani ambasadorem. Będzie poważnym wyzwaniem dla relacji Wspólnoty z jej wschodnioeuropejskimi sšsiadami.

Autorka była ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL