Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Anna Zalewska: Luki w programie wypełni życie pozaszkolne

Anna Zalewska
Fotorzepa
Na referendum w sprawie reformy szkolnej jest już zdecydowanie za póŸno – mówi minister edukacji narodowej w rozmowie z Katarzynš Wójcik.

Rz: Pani reforma nie cieszy się poparciem. Zbierane sš podpisy pod wnioskiem o referendum. Nie obawia się pani jego wyniku?

Anna Zalewska: W 2013 r. pojawił się wniosek o referendum podpisany przez ponad milion osób w sprawie szeœciolatków. Podnoszono wówczas także kwestię likwidacji gimnazjów i historii. Wtedy głosowałam za referendum, ale się nie odbyło. Tydzień po tym, jak zostałam ministrem, przystšpiłam do uwalniania rodziców od trosk. Jednš z nich było zniesienie obowišzku rozpoczęcia nauki w szkole dla dzieci szeœcioletnich. Po wprowadzeniu zmian okazało się, że około 80 proc. rodziców zdecydowało, że ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku siedmiu, a nie szeœciu lat. Nie było też zwolnień nauczycieli – a tak wtedy niektórzy głoœno protestowali. Wręcz przybyło miejsc pracy.

A teraz będzie głosować pani za referendum?

Realizujemy program, na który głosowali wyborcy w wyborach, przedyskutowany podczas kampanii wyborczej. Gimnazjum doprowadziło do zdyskwalifikowania liceum ogólnokształcšcego i szkolnictwa zawodowego. 27 czerwca 2016 r. przedstawiłam założenia reformy. Być może wtedy był moment na zbieranie podpisów pod referendum. W tej chwili cały system, łšcznie z kwestiami finansowymi, jest przestawiony na nowe tory. Za półtora miesišca, do końca marca, w każdej gminie zostanie podjęta uchwała o nowej sieci szkół. To skomplikowany system.

Czyli, wracajšc do pytania, jeœli obywatele zbiorš 500 tys. podpisów, będzie pani głosować przeciwko referendum?

Będę zachęcała koleżanki i kolegów z opozycji oraz przewodniczšcego Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego do tego, aby wspierali mnie we wdrażaniu reformy.

Od wrzeœnia kilka roczników będzie już się uczyć według nowej podstawy programowej. Podczas jej konsultacji Prokuratoria Generalna RP zgłaszała, że brakuje przepisów przejœciowych. Obecni uczniowie klasy szóstej uczyli się według zupełnie innego programu, dostosowanego do szeœcioklasowej szkoły podstawowej. Zamiast zakończyć etap edukacji, pójdš do siódmej klasy. W podstawie pojawiajš się też nowe przedmioty – biologia, chemia i fizyka. Obecnie w szkole podstawowej uczniowie uczš się przyrody. Pani nie przyjęła tych uwag.

Mamy ekspertów od podstaw programowych. Nie dostrzegli zagrożeń, które wskazywała Prokuratoria. Rodzice też nie chcieli przejœciowych podstaw i podręczników. Mamy więc kontynuację i podstawę, która będzie już na stałe.

Pojawiajš się jednak wštpliwoœci, czy to właœnie nie przez to niedopasowanie podstaw obecni uczniowie klasy czwartej, pištej i szóstej będš zdawać egzamin ósmoklasisty tylko z trzech przedmiotów. Od roku szkolnego 2021/2022 uczeń będzie zaœ wybierał też biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię.

Tak chcieli nauczyciele. Centralna Komisja Egzaminacyjna wysłała ankiety, aby zapytać samych uczniów, jak według nich powinien wyglšdać egzamin w klasie ósmej. Nie ma mowy o eksperymentowaniu na uczniach, dlatego tym rocznikom będš dedykowane różne egzaminy.

Prace nad podstawš programowš przebiegły doœć szybko, natomiast prace nad podstawš programowš do religii majš potrwać dwa lata.

Pracowaliœmy nad podstawami programowymi bardzo długo – od lutego 2016 r. w każdš sobotę i niedzielę przyjeżdżali do nas eksperci i zabierali głos w dyskusji, co jest nie tak w podstawach programowych i jak je zmienić. 26 czerwca podsumowaliœmy te debaty i przedstawiliœmy wnioski. Odbyły się prekonsultacje, a następnie ostateczne konsultacje. Umożliwiliœmy wszystkim udział w dyskusji. WeŸmy na przykład informatykę w klasach I–III. W starej podstawie programowej było napisane, że uczeń klasy trzeciej musi się posługiwać myszkš. A my mówimy o podstawach programowania i o algorytmie. Mamy XXI wiek. Nie będę natomiast komentować decyzji episkopatu. Ma prawo szykowania się do zmian według własnego rytmu.

Jak obecny uczeń klasy szóstej, od którego na koniec klasy trzeciej wymagano tylko umiejętnoœci klikania myszkš, a przez następne trzy lata uczył się informatyki w ograniczonym zakresie, pójdzie do klasy siódmej i będzie uczył się tak, jakby znał już programowanie na miarę XXI wieku? Nowa podstawa programowa nie będzie przecież uzupełniona o wiedzę, której nie nabył wczeœniej, bo podstawa programowa, jak pani sama mówi, była dużo skromniejsza.

Nauczyciele sš do tego przygotowani. Zaakceptowali tę podstawę programowš i chwalš jš. Musimy uszanować ich decyzję. Chcę zwrócić jednak uwagę na fikcję, która obecnie jest w szkołach. Tylko w kilkunastu procentach z nich jest dostęp do szerokopasmowego internetu. Dlatego razem z minister cyfryzacji Annš Streżyńskš przez najbliższe dwa lata doprowadzimy internet do każdej szkoły. Zakupimy też tablice multimedialne. Będziemy również wzmacniać umiejętnoœci informatyczne wszystkich nauczycieli.

Czyli uczeń, przechodzšc z klasy szóstej do siódmej, nie będzie miał luk w wiedzy informatycznej?

Myœlę, że nie, bo istnieje także rzeczywistoœć pozaszkolna. Umiejętnoœci nabyte poza szkołš pozwolš uczniom płynnie przejœć z jednej podstawy programowej do drugiej. Nasza podstawa programowa szanuje wiek dziecka.

Czy z innych przedmiotów rzeczywistoœć pozaszkolna też uratuje sytuację?

W przyrodzie były elementy biologii i geografii, czyli tych przedmiotów, które pojawiajš się w nowej podstawie programowej do szkoły podstawowej. Wzmacniamy je, podkreœlajšc, że uczeń musi się kształcić ogólnie na wysokim poziomie, by potem móc kształcić się przez całe życie. W Polsce mamy z tym kłopot.

Kiedy wydawca musi dostarczyć podręcznik, by został dopuszczony do użytku? Do czerwca, kiedy majš być dostępne podręczniki według nowej podstawy programowej, zostało niewiele czasu.

Od wrzeœnia spotykamy się z wydawnictwami. Umówiliœmy się na harmonogram prac. Zgodzili się na to, że jeœli do 30 listopada 2016 r. pokażemy podstawy programowe, zdšżš z podręcznikami.

Ale przecież rozporzšdzenie dotyczšce podstaw podpisała pani w połowie lutego.

30 listopada pojawił się kręgosłup podstaw programowych. PóŸniej dokonywaliœmy minimalnych zmian. Wydawcy to zaakceptowali.

Wróćmy do pytania – kiedy wydawcy majš dostarczyć podręczniki, by zostały dopuszczone do użytku?

Uelastyczniamy rozporzšdzenie w tej sprawie. Wydawnictwa skarżš się bowiem na ogromnš biurokrację zwišzanš z dopuszczaniem podręczników do użytku szkolnego. Wszystko odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Wiceminister Maciej Kopeć powiedział, że poprzez naliczanie subwencji chcecie państwo walczyć ze zjawiskiem dwuzmianowoœci. Czy to prawda? Czy będzie to dotyczyło też tych kilku najbliższych lat przejœciowych? Bo być może dwuzmianowoœć jest brana pod uwagę przy ustalaniu sieci szkół.

Dwuzmianowoœć powinna być wykluczona. Niedopuszczalne sš sytuacje, gdy w jednym budynku w gminie mamy dwie zmiany, a drugi œwieci pustkami. Ustalanie nowej sieci szkół to okazja do tego, by równomiernie rozmieœcić dzieci. Docelowo samorzšdy majš na to pięć lat.

Rzeczywiœcie subwencja oœwiatowa nie przystaje już do wyzwań, które stojš przed polskš edukacjš. Rozpoczęliœmy warsztaty dla samorzšdowców. Zgłaszajš uwagi, w jaki sposób powinna wyglšdać subwencja. W kwietniu pokażemy, w którym kierunku będš zmierzać zmiany. Na pewno małe szkoły otrzymajš więcej œrodków. To nie tylko centra edukacyjne na wsi, budowane często przez samych rodziców. To także centra cywilizacyjne, w których powinno się kształcić też dorosłych, aby nabywali nowe kompetencje.

Słyszałam też, że bogatsze gminy mogš dostać mniej pieniędzy z subwencji.

Taki jest także apel samorzšdowców. To nie jest decyzja dziecka, że mieszka w gminie dużo biedniejszej, która nie może w jego edukację zainwestować dodatkowych œrodków.

Jakie informacje docierajš do pani w zwišzku z uchwałami o zmianie sieci szkół? Czy wynika z nich, że nauczyciele stracš pracę?

W zwišzku z przekształceniem nauczyciele nie stracš pracy. Majš się pojawić dodatkowe klasy i nowe miejsca pracy. W szkole podstawowej œrednia liczba dzieci to 19. W gimnazjum to 23 do 25. Kiedy mówimy o tym, że nie wolno kumulować klas, nie wolno ich łšczyć, np. z szeœciu szóstych zrobić trzy siódme, pojawiajš się nowe miejsca pracy dla nauczycieli. Przy szeœciolatku też pojawiały się dyskusje o zwolnieniach, a okazuje się, że w wyniku naszej reformy przybyło tysišc miejsc pracy. Skoro mamy tę samš liczbę dzieci, nauczyciele nie stracš pracy. Jest oczywiœcie duży problem zwišzany z niżem demograficznym. W cišgu ostatnich lat 45 tys. nauczycieli straciło pracę. Chcę przywrócić ich do systemu. Przy ministerstwie działa zespół ds. statusu zawodowego pracowników oœwiaty. Wspólnie ze zwišzkami zawodowymi i samorzšdowcami zastanawiamy się, jak to zrobić. W szkołach brakuje doradców zawodowych i doradców metodycznych. Chcemy to zmienić. Zadbałam o przepisy, które majš zapobiegać zwolnieniom. Dodatkowo w tym roku zwaloryzowaliœmy płace nauczycieli, a w kwietniu pokażemy, kiedy i w jakiej wysokoœci będš wprowadzane podwyżki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL