Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Trudna walka z niskš emisjš

123RF
Fatalne skutki zanieczyszczenia powietrza sš odczuwane niemal na całym œwiecie. W Polsce sytuacja jest szczególnie zła, przodujemy we wszystkich niechlubnych europejskich statystykach. I tylko całkowita zmiana œwiadomoœci społecznej w kraju pozwoli uporać się z tym problemem.

Do wykonania jest ogromna praca, ponieważ większoœć Polaków błędnie identyfikuje główne przyczyny zatruwania atmosfery, a œwiadomoœć ekologiczna i gotowoœć zmiany postaw dla wspólnego dobra jest w polskim społeczeństwie znikoma. Zmiana mentalnoœci wymaga długotrwałych działań informacyjnych i edukacyjnych.

W naszym społeczeństwie panuje powszechne mylne przekonanie, że głównš przyczynš złej jakoœci powietrza sš spaliny samochodowe i zanieczyszczenia pochodzšce z zakładów przemysłowych. Tymczasem pierwszoplanowym trucicielem jest tzw. niska emisja, czyli indywidualne gospodarstwa domowe ogrzewane węglem, flotem, miałem, ekogroszkiem, drewnem, a nawet odpadami.

W Polsce do utrzymania ciepła w domach wykorzystuje się ponad 5 mln pieców węglowych – około 70 proc. z nich to tzw. kopciuchy, urzšdzenia o najgorszych standardach emisyjnych. Co więcej, problem groŸnego dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy tylko miast, występuje również na terenach wiejskich i nisko zurbanizowanych.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Kantar Public na zlecenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii wynika, że Polacy, zapytani o główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza, najczęœciej wskazujš spaliny samochodowe (54 proc.); aż 38 proc. za główne Ÿródło zanieczyszczeń uznaje zakłady przemysłowe. Nieco ponad połowa (52 proc.) wskazuje węgiel i pochodne œrodki grzewcze (koks, miał, flot) jako Ÿródła ciepła emitujšce najwięcej zanieczyszczeń. Pomimo zauważalnego wzrostu œwiadomoœci w tym zakresie, mieszkania i domy sš najczęœciej ogrzewane właœnie w ten sposób – aż 45 proc. Polaków ogrzewa je węglem lub pochodnymi. Warto przytoczyć wyniki symulacji zmiany Ÿródeł ciepła z węglowych na gazowe przeprowadzonej na zlecenie władz Grodziska Mazowieckiego. Wyniki te wyraŸnie pokazały, że całkowite odejœcie od kotłów na paliwa stałe może diametralnie poprawić jakoœć powietrza. Dzięki wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy w budynku jednorodzinnym możliwa jest całkowita eliminacja emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu, sadzy i dwutlenku siarki oraz niemal 100-proc. redukcja emisji tlenku węgla i pyłów PM10. Blisko o dwie trzecie ograniczona byłaby również emisja dwutlenku azotu oraz, o niemal połowę, dwutlenku węgla. Analogicznš symulację wykonano dla budynku wielorodzinnego i otrzymano zbliżone wyniki prezentujšce efekt ekologiczny wymiany Ÿródła ciepła.

Zmiana œwiadomoœci społecznej, a w następstwie zmiana postaw będzie długotrwałym procesem, który wymaga działań na wielu płaszczyznach. Naturalne jest więc, że oprócz działań podejmowanych w tym zakresie przez rzšd czy władze lokalne do koalicji w walce o czystsze powietrze dołšczajš firmy ze swoimi kampaniami antysmogowymi, czego przykładem może być kampania Gaspolu „Smog. Nie puszczaj życia z dymem" i akcja „Rodzina i dzieci. Powietrze bez œmieci" prowadzona przez PGNiG. W ten sposób możemy wspierać trudnš walkę z niskš emisjš. A stawka jest wysoka, gdyż każdego roku w Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem umiera blisko 50 tys. osób.

Sylwester Œmigiel, prezes Gaspolu

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL