Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Zapobieganie bezdomności zwierzšt w gminach - Sejm przychylił się do wniosku NIK

123RF
Posłowie przegłosowali dwie ważne zmiany do ustawy o ochronie zwierzšt. Pierwsza kończy spór o legalnoœć finansowania przez gminy sterylizacji psów i kotów posiadajšcych właœcicieli. Druga otwiera katalog działań samorzšdów na rzecz zapobiegania bezdomnoœci zwierzšt. Wprowadzenie obu poprawek postulowała Najwyższa Izba Kontroli.

NIK postulowała wyraŸne wpisanie wpisanie do ustawy o ochronie zwierzšt, że gmina może całkowicie lub częœciowo finansować kastrację lub sterylizację psów i kotów majšcych właœcicieli. Chodzi oczywiœcie o tych właœcicieli, którzy chcieliby z takiej formy pomocy skorzystać. Do niedawna samorzšdy podejmujšce takie akcje robiły to bez jednoznacznej delegacji prawnej. W konsekwencji zdarzało się, że wojewodowie wydawali uchylenia nadzorcze blokujšce dopłaty do kastracji/sterylizacji. Doprowadziło to między innymi do głoœnego sporu między Wojewodš Mazowieckim a władzami Warszawy.

Realne oszczędnoœci

NIK wsparła gminy finansujšce kastrację/sterylizację. Jest ona jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania bezdomnoœci zwierzšt. Co równie ważne, przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli i realne oszczędnoœci w budżetach gmin. Mniejsza liczba zwierzšt bezdomnych umożliwia ograniczenie liczby lub rozmiarów prowadzonych przez gminy schronisk, a co za tym idzie przeznaczanych na nie wydatków.

Eksperci z Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierzšt, działajšcej przy prezesie NIK, podajš przykłady. W gminie Myszków w wyniku wprowadzenia programu sterylizacji zwierzšt właœcicielskich w cišgu czterech lat liczba bezdomnych psów spadła z 270 do 100. Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami zmniejszyły się odpowiednio z 405 tys. zł do 150 tys. zł. W Warszawie akcja sterylizacji zwierzšt właœcicielskich trwała od 2012 do 2015. Wysterylizowano 2864 psy i koty posiadajšce właœcicieli. W tym czasie liczba psów przyjętych do schroniska na Paluchu spadła o blisko tysišc. W latach 2013-2015 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w trzech powiatach województwa dolnoœlšskiego wysterylizowało ponad 3,5 tys. psów majšcych właœcicieli. W efekcie w schroniskach w Uciechowie i Dzierżoniowie liczba przyjętych szczeniaków i dorosłych psów mocno się zmniejszyła. Schronisko w Dzierżoniowe, przyjmujšce rocznie 230-240 psów, teraz posiada ich 70-80.

Bez ograniczeń

Druga z przyjętych do ustawy o ochronie zwierzšt zmian dotyczy katalogu zawartego w art. 11 dotyczšcym działań samorzšdów na rzecz zapobiegania bezdomnoœci zwierzšt. Do tej pory był to katalog zamknięty, co wišzało wielu samorzšdom ręce. Obecnie każda gmina - w zależnoœci od specyfiki, finansów, pomysłów - może w swojej uchwale zawrzeć autorskie projekty pomocy bezdomnym zwierzętom.

Według ekspertów NIK obie zmiany mogš w perspektywie kilku lat przynieœć gminom wymierne korzyœci. Sterylizacja to koszt 180-250 zł, natomiast wyłapanie jednego psa to już 1,5-5 tys. zł, a zdarzajš się gminy, które płacš za to nawet 7 tys. złotych. W konsekwencji œrodki przeznaczane na niekończšcy się problem bezpańskich zwierzšt sš ogromne. Dzięki wprowadzonym przez Sejm zmianom oraz mšdrej polityce opartej na promocji i finansowaniu kastracji/sterylizacji, gminy mogš poczynić w cišgu kilku lat znaczne oszczędnoœci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL