Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kompostowni na warszawskim Radiowie

123RF
Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie ogłosił 19 kwietnia wyrok w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Œrodowiska umarzajšcš postępowanie w sprawie wstrzymania działalnoœci kompostowni na warszawskim Radiowie.

Sšd uwzględnił skargę Rzecznika, uchylajšc wydane w sprawie decyzje administracyjne. Z podanych ustnie motywów rozstrzygnięcia (pisemne uzasadnienie zostanie dopiero sporzšdzone) wynika, że sšd w całoœci podzielił argumentację Rzecznika prezentowanš w sprawie i uznał, że:

- Podstawš do wstrzymania działalnoœci na podstawie art. 364 Prawa ochrony œrodowiska jest samo zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a nie (jak wskazywały w sprawie organy) zaistnienie skutku w postaci chorób wywoływanych tš działalnoœciš.

- Zdrowie, o którym mowa w art. 364 Prawa ochrony œrodowiska należy rozumieć szeroko, nie tylko jako zdrowie fizyczne (jak to uczyniły w sprawie organy), ale również jako zdrowie psychiczne.

- Postępowanie prowadzone na podstawie art. 364 Prawa ochrony œrodowiska powinno obejmować ocenę skumulowanych skutków całokształtu danej działalnoœci, a nie ocenę poszczególnych instalacji eksploatowanych w ramach tej działalnoœci (oprócz instalacji kompostowni, na warszawskim Radiowie funkcjonuje również instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – organy oceniały te instalacje w oddzielnych postępowaniach administracyjnych).

Sygn. akt IV SA/Wa 312/17

- Obecnie nie funkcjonujš w naszym kraju standardy jakoœci zapachowej powietrza. To sprawia, że jeżeli dana działalnoœć nie powoduje zanieczyszczenia œrodowiska w klasycznym rozumieniu, a jedynie wywołuje ucišżliwoœci zapachowe, bardzo trudno jest jej przeciwdziałać - komentuje Łukasz Kosiedowski, pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. - Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie, w szczególnoœci jego uzasadnienie, daje nadzieję na znalezienie sposobu na ominięcie występujšcej po stronie władz bezczynnoœci legislacyjnej i wstrzymywanie działalnoœci zakładów, które formalnie spełniajš wszystkie obowišzujšce normy, ale poprzez emisję zapachów uniemożliwiajš okolicznym mieszkańcom normalne funkcjonowanie - dodaje.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL