Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Wycinka w Puszczy Białowieskiej: Polska naruszyła unijne prawo - uważa rzecznik generalny przy TSUE

Puszcza Białowieska (fot. Magic Madzik)
Flickr
Prowadzšc wycinkę w Puszczy Białowieskiej, Polska naruszyła unijne prawo - uznał rzecznik generalny przy Trybunale Sprawiedliwoœci UE w Luksemburgu. Opinia rzecznika może przesšdzić o rozstrzygnięciu, które w tej sprawie zapadnie przed Trybunałem za kilka tygodni.

Decyzje z zakresu gospodarki leœnej dotyczšce obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska przyjęte przez Polskę naruszajš prawo Unii. Siłš rzeczy mogš doprowadzić do pogorszenia stanu terenów rozrodu gatunków chronionych - uznał Yves Bot, rzecznik generalny.

- Szczegółowo zapoznamy się z opiniš rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Jednak już w tej chwili mogę potwierdzić, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej – poinformował minister Henryk Kowalczyk w wydanym oœwiadczeniu.

Pozew przeciwko Polsce złożyła Komisja Europejska, która  uznała, że wycinka w Puszczy Białowieskiej nastšpiła z naruszeniem dwóch dyrektyw - siedliskowej i ptasiej. Zdaniem KE władze polskie nie upewniły się, iż wycinka, której celem było powstrzymanie gradacji kornika drukarza, nie będš wpływać  niekorzystnie na integralnoœć obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Komisja zażšdała wstrzymania wszelkich prac do czasu ogłoszenia wyroku pod groŸbš sankcji finansowych. Polskie władze zastosowały się do nakazu i wstrzymały wycinkę w Puszczy Białowieskiej unikajšc w ten sposób wysokich kar.

Podczas wysłuchania w Trybunale Polska argumentowała, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by chronić ważne siedliska zwierzšt. Jednak rzecznik generalny  Yves Bot  podzielił argumentację Komisji.

Opinie rzeczników generalnych sš wydawane w skomplikowanych sprawach przed wydaniem orzeczenia przez sędziów Trybunału Sprawiedliwoœci. Nie muszš oni się nimi kierować, jednak praktyka wskazuje, że Trybunał zwykle orzeka zgodnie z tymi opiniami.

Ostateczne orzeczenie TSUE w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej ma zapaœć  w kwietniu tego roku.

 

 

- Polska jest państwem prawa, szanujšcym opinię rzecznika generalnegoię rzecznika Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej  – skomentował  opinię rzecznika generalnego minister œrodowiska Henryk Kowalczyk.

Dodał, że Puszcza Białowieska jest dla Polski obszarem wyjštkowo cennym, a wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były tylko z troski o zachowanie go w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń.
 
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-441/17 Komisja / Polska
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL