Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

OEES

Miejcie oczy otwarte na zmiany

Gospodarka œwiatowa znalazła się obecnie w punkcie, który wymaga radykalnej zmiany podejœcia – podkreœlano podczas otwarcia OEES
Fotorzepa/Piotr Guzik
Œwiat wcišż pędzi, globalna gospodarka zmienia się szybkim tempie. Ale ważne, byœmy w tym pędzie nie zagubili podstawowych wartoœci – mówiono podczas pierwszego dnia Open Eyes Economy Summit.

Istotne problemy naszego życia nie mogš być rozwišzywane na tym samym poziomie myœlenia, na jakim byliœmy, kiedy je tworzyliœmy – to cytat z Alberta Einsteina, który przytoczył Janez Potočnik, były komisarz UE ds. badań i nauki i ochrony œrodowiska, podczas otwarcia Open Eyes Economic Summit. To cytat zgodny z głównym przesłaniem komisarza przedstawionym w wykładzie „Economic Model Transformation – The Role of the Circular Economy".

Radykalne podejœcie

Zdaniem Potočnika, gospodarka œwiatowa znalazła się obecnie w takim punkcie, który wymaga radykalnej zmiany podejœcia. Mamy szybki rozwój, m.in. dzięki dynamicznemu wzrostowi krajów azjatyckich, zarówno po względem urbanizacji, globalnej liczby ludnoœci jak i wielkoœci produkcji i konsumpcji. Jednak jest to rozwój niezrównoważony. O ile kapitał finansowy jest nadreprezentatywny, to ten ludzki jest niedoszacowany, a naturalny, œrodowiskowy praktycznie w ogóle nie jest brany pod uwagę. – Koszt œrodowiskowy, za który wczeœniej czy póŸniej będziemy musieli wszyscy zapłacić, nie jest uwzględniany zarówno na poziomie kalkulacji poszczególnych firm, branż czy wskaŸników wzrostu, takich jak PKB – przekonywał Potočnik.

– Zmiany klimatyczne, zniszczenie ekosystemów, niedobory wody, wyczerpujšce się zasoby naturalne, to problemy, z którymi musimy się zmierzyć – przekonywał. Pomóc może nowa idea gospodarki okrężnej, czyli koncepcja zakładajšca sposób projektowania i produkcji przedmiotów zgodnie z koncepcjš zrównoważonego rozwoju tak, by po zakończeniu ich użytkowania, można je było włšczyć do ponownego obiegu. Tyle że zdaniem komisarza, to wyzwanie, które wymaga po pierwsze globalnej współpracy, po drugie – bezprecedensowego podejœcie na wszystkich szczeblach ekonomii.

Silna nauka i biznes

Takie rewolucyjne podejœcie zastosowano w Polsce – zdaniem Piotra Gardzińskiego, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego – w odniesieniu do innowacyjnoœci. – Nie jest to prosta sprawa, ale jeœli chcemy rzeczywiœcie pchnšć sprawę do przodu, wymaga to zmiany całego krajobrazu innowacyjnoœci, zarówno po stronie nauki i biznesu – mówił minister.

Innowacyjnoœć po stronie przedsiębiorczoœci majš wzmocnić m.in. dwie ustawy wprowadzajšcego podatkowe ulgi na działalnoœć badawczo-rozwojowš. Po stronie nauki minister wymieniał m.in. projekt konstytucji dla nauki. – Dzięki temu projektowi będziemy mieli uczelnie w wymiarze 3.0. Oprócz misji dydaktycznej i naukowej, dojdzie trzecia misja, gospodarczo-społeczna – mówił. Wyjaœniał, że potencjał uczelni będzie oceniany nie tylko w tych dwóch pierwszych, tradycyjnych wymiarach, ale także pod względem jakoœci i efektywnoœci realizowanych przez te podmioty projektów wdrożeniowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami.

Interesujšcym projektem realizowanym przez resort, jest m.in. pomysł stworzenia na bazie istniejšcych centrów naukowych sieci badawczej Łukasiewicz. Mogłaby ona być prawdziwym ogniwem łšczšcym œwiat nauki z gospodarkš.

Bez wartoœci nie przetrwamy

Z kolei prof. Piotr Sztompka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagliellońskiego, nie mówił o kwestiach zwišzanych z gospodarkš, za to zebrał burzę oklasków. W wykładzie „Wartoœci społeczne i rozwój" przekonywał, że bez wartoœci nie przetrwałoby społeczeństwo, jakie znamy. I choć nie sš one rzeczš danš raz na zawsze, zmieniajš się wraz ze zmieniajšcym się œwiatem, za najważniejsze obecnie profesor uznał zaufanie, lojalnoœć, wzajemnoœć, szacunek, solidarnoœć i sprawiedliwoœć.

Przeciwieństwami tych wartoœci sš m.n,. ksenofobia, patologiczna nieufnoœć, wieczne poczucie zagrożenia, stronniczoœć, niesłuszne obdarowywanie przywilejami, lizusostwo czy negatywy podział na „my i oni". – Tylko pozytywne wartoœci sš warunkiem kreatywnoœci i wolnoœci jednostek, a przez to rozwoju społeczeństwa – mówił profesor.

– W gospodarce, społeczeństwie, w firmach, wcišż zachodzš zmiany. Czasami jesteœmy zaskoczeni efektami tych zmian, gdy upada firma czy nadchodzi kryzys – mówił też w swoim wystšpieniu Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. – Musimy mieć oczy szeroko otwarte, tak by te zmiany zauważyć z zawczasu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL