Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

OEES

Nowy pomysł na miasta

Aby rozwój miasta był możliwy, potrzebne sš pomysły na nowe sposoby zarzšdzania – mówił prof. Jerzy Hausner
Fotorzepa/Piotr Guzik
Coraz więcej miast skupia się na nowoczesnoœci i rozroœcie, a zapomina o rozwoju. Jeżeli chcemy myœleć o rozwoju, to musimy oceniać, jakie będš tego następstwa.

Czas jest kluczowy. Każde miasto, aby mogło się rozwijać musi okreœlić swojš ideę – specyficzny dla tego miasta proces wykorzystania jego potencjału rozwojowego i generowania wartoœci – mówił o idei gospodarki okrężnej w miastach prof. Jerzy Hausner.

Aby rozwój miasta był możliwy konieczne sš pomysły na nowe sposoby eksploatacji, nowe sposoby zarzšdzania. – Trzeba też wpływać na relacje między aktorami miejskimi: mieszkańcami, władzami miasta, producentami . Trzeba inaczej popatrzyć na dialog miejski, na aktorów miejskich. Czy ci aktorzy będš w stanie ze sobš współpracować, ich współpraca i zaangażowanie sš kluczowe – podkreœlał profesor Hausner.

Czysta Estonia

Pomysłami dotyczšcymi dobrego gospodarowania w europejskich miastach dzielili się uczestnicy sesji inspiracyjnej „Miejska gospodarka okrężna".

Rozwišzania wykorzystywane w ciepłownictwie i chłodzeniu w estońskim Tartu przedstawił Margo Külaots z firmy Fortum zajmujšcej się ciepłownictwem i chłodzeniem. Fortum to rozwišzania wyłšcznie dotyczšce miast. Sš wykorzystywane nie tylko w Estonii, ale także np. w Finlandii czy Polsce (Zabrze, Częstochowa).

Istniejšca w Tartu sieć ciepłownicza jest nowoczesna, umożliwia połšczenie wielu systemów. – Najdobitniejszym przykładem jest to, że możemy wykorzystywać energię z odpadów produkowanych przez firmy o różnym profilu działalnoœci. Odpady nie sš składowane na wysypisku, ale większoœć z nich zostajš przetworzona na energię. Z odpadów nieprzetwarzalnych powstajš żwiry i popioły wykorzystywane np. do budowy dróg.

Podobny model połšczonego wykorzystania odpadów stosuje ekospalarnia w Krakowie. Energia solarna jest wykorzystywana w Tartu i w całej Estonii w mniejszym zakresie. Nie jest to możliwe chociażby ze względów na klimat. Jednak można energię cieplnš czy elektrycznš potrzebnš mieszkańcom produkować w inny sposób np. z odpadów drzewnych. Jak wspomniał Margo Külaots, ok. 50 proc. powierzchni Estonii to lasy. Wykorzystanie drewna do produkcji generuje odpady, a te przetwarzane sš na energię cieplnš.

Ciekawš inicjatywš jest istniejšca w Tartu centralna sieć chłodzšca, która jest od pięciu do oœmiu razy bardziej wydajna od tradycyjnej klimatyzacji budowanej w poszczególnych obiektach. Istniejšca w Tartu instalacja chłodnicza wykorzystuje zużytš wodę (wracajšcš od użytkowników). Do chłodzenia budynków miejskich wykorzystywane sš także zasoby rzeczne.

W Fortum opracowujemy wiele projektów dotyczšcych biopaliw i spalania odpadów, które można wykorzystać jako Ÿródła energii. Jeden z takich projektów wykorzystywany jest w Finlandii w istniejšcej tam wiosce o obiegu zamkniętym.

Woda i domy

Dobre gospodarowanie zasobami wody miejskiej to problem wielu miast. W rankingach dotyczšcych innowacyjnoœci w tej dziedzinie najlepiej ze wszystkich metropolii wypadł Rotterdam. Inne holenderskie miasta nie pozostajš w tyle, ale to Rotterdam gospodaruje wodami w najbardziej zrównoważony sposób, ma wysokš odpornoœć na katastrofy naturalne i opracowane strategie na nieprzewidziane niedobory wody. W Rotterdamie funkcjonuje urzędnik, który odpowiada za wprowadzanie w życie miejskiej strategii adaptacji.

Jak Rotterdam to robi? Na wiele sposobów. Dzięki swojemu położeniu miasto ma jedne z najbogatszych zasobów wodnych na œwiecie, a mimo to oszczędza wody. Opracowywane sš programy zwišzane z odzyskiem i ponownym wykorzystaniem wody ze œcieków przemysłowych na szerokš skalę.

Edyta Wiœniewska z holenderskiej Associate at Netherlands Water Partnership wyjaœniła, że holenderskie miasta swoimi dobrymi praktykami wypracowanymi w dobrym zagospodarowaniu wody chętnie dzielš się z innymi miastami. – Mamy wiele zapytań o wodę miejskš np. Nowego Jorku czy miast polskich, np. Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, z regionu warszawskiego – mówiła.

Wiœniewska dodała, że w dobrym gospodarowaniu wodš ważne sš długoterminowe rezultaty i patrzenie w przyszłoœć. – W Holandii zabezpiecza się np. się œrodki na skutki zmiany klimatu aż do roku 2100 – podkreœliła.

Jej zdaniem holenderskie miasta osišgnęły sukces w gospodarowaniu wodš, bo udało się im zaangażować w ten proces procesie wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, urzędników, lokalne organizacje, ambasadorów projektu. – Potrzeba wielu graczy, aby w sposób zrównoważony korzystać z wody – zaznaczyła Wiœniewska.

Ciekawym pomysłem, również opierajšcym się na wspólnym działaniu był projekt przedstawiony przez Justynę Swat, architekta i współtwórcę teamu POC21. Team ten złożony z twórców, projektantów, inżynierów i naukowców stworzył prototyp wolnego od paliw kopalnych społeczeństwa. Opracował także 12 technologii zrównoważonego stylu życia. Jednym z elementów jest wspólna budowa domów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL