Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Notariusze

Brak zaświadczenia z Izby to nie przeszkoda do powołania notariusza

Fotorzepa, Piotr Kowalczyk
Minister Sprawiedliwoœci miał prawo powołać notariusz, która zdała egzamin notarialny bez zaœwiadczenia o odbyciu aplikacji, i wybrała siedzibę swojej kancelarii w Warszawie.

Taki wniosek płynie ze styczniowego wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie.

Anna H. (dane zmienione) zwróciła się do Ministra Sprawiedliwoœci o powołanie jej na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej w Warszawie.

Jej wniosek negatywnie zaopiniowała stołeczna Izba Notarialna, która uznała, że Anna H. nie spełnia przesłanki odbycia aplikacji notarialnej, bowiem nie uzyskała zaœwiadczenia o ukończeniu aplikacji, a mimo to została dopuszczona do egzaminu notarialnego. Dodatkowo Izba wskazała, że w zaproponowanej lokalizacji kancelarii, w promieniu 1 kilometra, swoje kancelarie prowadzi już 110 notariuszy.

Mimo negatywnej opinii, Minister powołał Annę H., uznajšc, że spełnia ona wszystkie przesłanki ustawowe.

Minister stwierdził, że skoro brak zaœwiadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej nie stanowił przeszkody w dopuszczeniu do egzaminu notarialnego, to tym bardziej nie może stanowić przeszkody w powołaniu jej na stanowisko notariusza. W przeciwnym razie podważałoby to decyzję Przewodniczšcego Komisji Egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu notarialnego, do czego ani Minister, ani Izba nie sš upoważnieni.

Co do możliwoœci wyznaczenia kolejnej siedziby kancelarii w Warszawie, Minister Sprawiedliwoœci wskazał, że w stolicy jest 454 notariuszy, działajšcych w ramach 303 kancelarii, a liczba mieszkańców to 1,7 mln. Zatem na 3,8 tys. mieszkańców przypada jeden notariusza. Te zestawienie zdaniem Ministra dowodzi, że wyznaczenie siedziby kancelarii zgodnie z wnioskiem jest możliwe i przyczyni się do zmniejszenia liczby mieszkańców na jednego notariusza, a tym samym zapewni większš dostępnoœć do usług notarialnych, co leży w interesie społecznym.

Izba nie dała za wygranš, i zaskarżyła powołanie do sšdu administracyjnego. W skardze wskazała, że nie ma dowodu odbycia aplikacji notarialnej przez paniš Annę H. Zdaniem Izby dowodem takim nie może być fakt dopuszczenia do egzaminu notarialnego przez Przewodniczšcego Komisji Egzaminacyjnej, który przekroczył swoje uprawnienia. W uzasadnieniu powołujšc się na linię orzeczniczš Naczelnego Sšdu Administracyjnego Izba stwierdziła, że niezaliczenie kolokwium uniemożliwia uznania, że doszło do odbycia aplikacji notarialnej. – Fakt złożenia z wynikiem pozytywnym przez kandydata egzaminu notarialnego nie jest zatem równoznaczny i nie zastępuje odbycia aplikacji notarialnej – wskazał samorzšd notariuszy.

Za chybionš i dokonanš wbrew uznaniu administracyjnemu Izba uznała także argumentację Ministra odnoszšcš się do celowoœci wyznaczenia siedziby kancelarii w Warszawie.

Minister Sprawiedliwoœci podtrzymał swoje stanowisko, że wbrew twierdzeniom Izby, uchwała o odmowie wydania zaœwiadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej nie stanowi wišżšcego dla Ministra urzędowego poœwiadczenia faktu. W opisywanym sporze Wojewódzki Sšd Administracyjny przyznał rację Ministrowi, i w całoœci oddalił skargę Izby Notarialnej.

W uzasadnieniu stwierdzono m.in., że z uprawnienia samorzšdu notariuszy do przeprowadzania kolokwiów i sprawdzianów (par. 13 rozporzšdzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej) nie sposób wywieœć uprawnienia do odmowy wydania zaœwiadczenia o ukończeniu aplikacji, a w konsekwencji stwierdzenia, że aplikant aplikacji nie odbył.

Odnoszšc się z kolei do miejsca siedziby kancelarii, sšd wskazał, że z przepisów Prawa o notariacie, jak i z przepisów rozporzšdzenia MS z 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnoœciš notariuszy i organów samorzšdu notarialnego, nie wynikajš obowišzki Ministra do przeprowadzenia badań w zakresie zaspokojenia potrzeb na usługi notarialne w danej miejscowoœci.

Jak jednoczeœnie zaznaczono, przepisy nie uzależniajš utworzenia kolejnej kancelarii notarialnej od nieprzekroczenia okreœlonej liczby kancelarii w danej miejscowoœci (wyrok NSA, sygn. II GSK 491/12).

- W tym zakresie Minister Sprawiedliwoœci w uzasadnieniu decyzji przeprowadził jednak analizę iloœci kancelarii notarialnych w Warszawie stwierdzajšc, że celowe jest umiejscowienie kancelarii w tym mieœcie, gdyż będzie zaspokajać dostęp do usług notarialnych w zakresie odpowiednim do usług w innych dużych miastach – zauważył sšd.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie z 18 stycznia 2016 r. (sygn. VI SA/Wa 1859/15).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL