Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieskończenie Niepodległa

Rok dla nieskończoności

KARTA
Cały rok 1918 – od pierwszych dni, a nie jedynie jego ostatnie tygodnie – decydował o naszej niepodległoœci. Od stycznia do jesieni wszystkie polskie przedstawicielstwa przeszły od przymusowego sojuszu z państwami centralnymi (Niemcy i Austro-Węgry), które przegrywały wielkš wojnę, do przymierza z Ententš, idšcš do zwycięstwa. W Polsce na ogół nie jest znana historia drogi od zaborów do Niepodległej. Oœrodek KARTA pokazał jš wnikliwiej w ksišżce „Polski wir I wojny" – zachęciła nas, by teraz zmierzyć się z pełnym stuleciem.

Grafik Andrzej Pšgowski zaproponował, by znakiem rocznicy stała się nieskończonoœć, jako symbol trwałoœci Rzeczypospolitej. Program KARTY został nazwany proponowanym przezeń hasłem. „Nieskończenie Niepodległa" ma łšczyć podzielonš Polskę, pomóc wszystkim w namyœle nad niełatwš drogš, jakš społeczeństwo polskie przeszło przez minione sto lat. Obok okresów niepodległych: 21 lat II RP i 29 lat ostatnich, przeżyliœmy półwiecze podległoœci, które nie było jedynie zawinione przez obcych.

KARTA wypracowała formułę opisu najważniejszych wydarzeń historycznych poprzez montaż œwiadectw Ÿródłowych, który ma za zadanie dotknšć istoty zbiorowego doœwiadczenia. Tak przedstawimy wszystkie etapy stulecia, układajšc chronologicznie zapisy kluczowych momentów, rozstrzygajšcych o realnym lub potencjalnym niepodległym bycie państwa polskiego. Nasz komentarz ograniczymy do uzasadnienia, dlaczego dany fakt uznajemy za fundamentalny w tym kontekœcie.

Jako zaproszenie do całorocznej debaty proponujemy, wybrane z całego wieku, 52 tematy – mieszczšce się w datach: 8 stycznia 1918 – 28 grudnia 2018. Przez wszystkie tygodnie tego roku, co pištek, „Rzeczpospolita" ogłaszać będzie – pod znakiem „Nieskończenie Niepodległej" – kolejne zbliżenie. Od pištku do czwartku w podobnym cyklu temat podejmš: telewizja Polsat, Radio ZET, Portal Histmag.org, a następnie – do czego zachęcamy – inne media, oœrodki opiniotwórcze, regionalne... W proponowanym rytmie każdy może znaleŸć właœciwe miejsce, by podjšć własny temat z obszaru stulecia.

Powołaliœmy w KARCIE Biuro „Nieskończenie Niepodległej". Œrodowiska, które zgłoszš akces, mogš przyjšć na swoje potrzeby znak rocznicy (także w użytkowych formach), przywołać w dostępny sobie sposób wybrane zdarzenia lub dłuższe okresy w rytmie uruchomionego cyklu. Nowych partnerów, gotowych wesprzeć przedsięwzięcie, przedstawimy w następnych wydaniach „Rzeczpospolitej" i innych miejscach prezentowania akcji.

Podsumowaniem działań będzie „Księga Stulecia Niepodległoœci". Uwzględni ona zarazem efekty debaty z pierwszych miesięcy cyklu, obejmujšcych okres 1918–1939. Taki zbiorowy namysł jest Polsce niezbędny. Zarówno stanowienie II RP, jak i jej drastyczna klęska, a następnie żmudna droga przez wojnę i Peerel do odzyskania niepodległoœci – coraz bardziej stajš się obszarem partykularnej propagandy, wykluczajšcej myœlenie. Przyszłoœć Rzeczypospolitej wymaga, byœmy się dzięki tej niezwykłej rocznicy zastanowili nad kształtem całej wspólnoty.

Oœrodek KARTA jest neutralnš politycznie organizacjš pożytku publicznego; działa od 36 lat – w imię polskiej racji stanu. Po dokumentacji wielu etapów XX wieku, a obecnie systemowym jej dopełnianiu, proponuje ramę ogólnopolskiej debaty nad kondycjš niepodległoœci. Powinniœmy odbyć jš razem, bez dzielenia na formacje polityczne, pokoleniowe czy œwiatopoglšdowe. Niepodległa ma wszak nas stale łšczyć.

Rok 2018 – po stu latach zamykajšcy i półwiecze niepodległoœci, i drugie pół wieku zapaœci – daje Polsce niezwykłš szansę skupienia. Tak ważnej rocznicy nie było przez ostatnie dekady i nie będzie przez następne. To może być czas przełomu, w którym wielu spoœród nas stanie w obronie wspólnoty zwišzanej historiš, przeciw niszczšcej jš politycznej polaryzacji. Mimo wszystko nadal jesteœmy jednym społeczeństwem – jego przeszłoœć ma też obiektywny wymiar. Jego przyszłoœć zadecyduje o każdym z nas. —Zbigniew Gluza, szef Oœrodka KARTA

„Nieskończenie Niepodległa" jest propozycjš dla całej Polski – w kraju i za granicš. Obywatele Rzeczypospolitej, Polacy rozsiani po œwiecie, zainteresowane media, oœrodki ogólnopolskie i regionalne – mogš przyjšć rytm tej debaty: od stycznia do grudnia 2018, co tydzień (od pištku do czwartku), jeden z chronologicznie ustawionych 52 tematów stulecia 1918–2018, z których każdy dotyka kwestii zasadniczej dla naszego bytu zbiorowego. 21 lat stanowienia II RP, 6 lat wojennej klęski państwa, 44 lata niesuwerennego Peerelu, 29 lat odbudowy Rzeczypospolitej – składa się na autodefinicję wspólnoty. Odpowiedzmy sobie, kim jesteœmy. W kontekœcie tego najwyższego polskiego dobra: niepodległoœci. Przecież w końcu ma być już na zawsze.

W każdy pištek debatę na kolejny temat uruchamia montaż œwiadectw Ÿródłowych w „Rzeczpospolitej", programy w telewizji Polsat i Radiu ZET, prezentacja na portalu Histmag.org. W następnych dniach dołšczajš kolejne media, którym – po ich zdeklarowaniu się – Biuro „Nieskończenie Niepodległej" wczeœniej dostarcza zebrany w Oœrodku KARTA materiał dokumentalny jako podstawę własnych realizacji.

Na portalu programu – www.nieskonczenieniepodlegla.pl – przedstawiane sš: działania mediów, które dołšczyły do debaty; przedsięwzięcia oœrodków partnerskich, które – po kontakcie z Biurem „Nieskończenie Niepodległej" – uwzględniajš rytm czasowy całego cyklu; warunki zamówienia „Księgi Stulecia Niepodległoœci" w Oœrodku KARTA, a także przedmiotów ze znakiem programu (kotyliony, koszulki, naczynia, nalepki samochodowe), wysyłanych przez firmę EDC.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL