Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Warunki wybudowania domu bliżej granicy z sšsiadem

AdobeStock
Będzie można budować bliżej granicy z sšsiadem. Pod warunkiem jednak, że działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem.

Od Nowego Roku zmieniš się zasady sytuowania budynków przy granicy z sšsiadem. Będš dużo prostsze. Wszystko dzięki nowelizacji rozporzšdzenia w sprawie warunków technicznych, jakim majš odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe przepisy dopuszczajš dobudowanie budynku do innego odwróconego do niego œlepš œcianš, tzw. plomby. Dotyczy to zabudowy miejskiej. Dziœ konieczna jest często zgoda na odstępstwo od warunków technicznych, którš wydaje minister infrastruktury i budownictwa, a to wydłuża czas załatwiania formalnoœci budowlanych. Nie zawsze też minister chce jej udzielić.

Poluzowane zostanš również warunki rozbudowy i nadbudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków. Obecnie muszš one spełniać wyœrubowane wymagania charakterystyki energetycznej dla współczesnych budynków, co w wypadku starej zabudowy nie zawsze jest możliwe.

Nowela przewiduje więc możliwoœć odstšpienia od tych wymogów, jeżeli ich spełnienie będzie nieopłacalne oraz trudne techniczne, a także ze względu na ochronę walorów historycznych budynku.

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury odstšpienie od tego typu wymogów pozwoli na zachowanie walorów historycznych i estetycznych zabytku. Często bowiem, by spełnić współczesne wymagania, trzeba zniszczyć wartoœć historycznš budynku albo ponieœć zbyt wysokie koszty na renowację.

Jeżeli kamienica ma przedwojennš fasadę wyłożonš klinkierem, to położenie na niš styropianu w celu jej ocieplenia zabije cały jej urok.

Nowela wprowadza też więcej precyzji do zasad sytuowania budynków 1,5 m od granicy sšsiada lub w granicy. Od Nowego Roku będzie to możliwe, gdy takš ewentualnoœć przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inne będš jednak zasady, gdy budynek będzie zwrócony w stronę sšsiada œlepš œcianš, a inne, gdy œcianš z oknami lub drzwiami. W pierwszym wypadku nie trzeba będzie mieć – tak jak obecnie – zgody ministra infrastruktury i budownictwa na odstępstwo, a w drugim nadal będzie ona potrzebna.

Dla inwestycji prowadzonych na podstawie warunków zabudowy przepisy będš jednak zaostrzone. Wójt (burmistrz, prezydent miasta na prawach powiatu) nie będzie mógł w warunkach zabudowy sytuować budynku inaczej, niż wynika to z rozporzšdzenia. Dziœ często inwestorzy korzystajš z tej możliwoœci. Jej likwidacja będzie więc dla nich sporym utrudnieniem.

Nowelizacja przewiduje również kolejnš zmianę. Otóż w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej 500 mkw., a także na stacjach paliw będš musiały być pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci. Wiele osób z tej zmiany może się ucieszyć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL