Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Najem mieszkania od gminy: dobrze sytuowani lokatorzy zapłacš większy czynsz

Adobe Stock
Gminy będš mogły podnosić czynsz lokatorom, którym lepiej się powodzi.

W czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji trzech ustaw, w tym ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Nowe przepisy przewidujš, że gminy będš mogły podnosić czynsz najemcom mieszkań komunalnych, także gdy ich dochody przekroczš ustalone progi dochodowe. Co istotne, takie uprawnienia będš się odnosić tylko do nowo zawieranych umów najmu.

Rzšd złagodził więc swoje propozycje zasad najmu mieszkań komunalnych. Pierwotnie chciał szybciej skończyć z praktykš „dziedziczenia" mieszkań komunalnych. Brakuje bowiem obecnie mieszkań dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Projekt przewidywał więc, że umowy najmu będzie można zawierać tylko na pięć lat. Następnie gmina sprawdzi, w jakiej sytuacji materialnej znajduje się lokator i jego rodzina. Jeżeli w dobrej, to odmówi mu zawarcia umowy na kolejne lata. Miało to objšć także umowy zawarte przed wejœciem w życie noweli. Pod wpływem krytycznych uwag rzšd wycofał się jednak z większoœci swoich propozycji.

Nowela przewiduje również, że ubiegajšcy się o najem lokalu komunalnego będš składać w urzędzie gminy (miejskim) nie tylko deklarację o wysokoœci dochodów gospodarstwa domowego, ale i oœwiadczenie o swoim stanie majštkowym, a także, na żšdanie gminy, oœwiadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowoœci.

W ten sposób rzšd zamierza sprawić, że wynajęcie lokalu będzie zależało w przyszłoœci nie tylko od dochodów danej osoby, ale również od jej stanu majštkowego.

Ponadto gminy otrzymajš prawo rozwišzania umowy najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowoœci, ale również w pobliskiej.

Nowelizacja wprowadza nowe pojęcie: „najem socjalny lokali mieszkalnych". Jednoczeœnie rzšd zrezygnował ze stosowania pojęcia „lokal socjalny" oraz z koniecznoœci wydzielania tego rodzaju lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.

W praktyce stosowanie najmu socjalnego będzie polegać na tym, że gmina będzie mogła każdy lokal spełniajšcy wymagania ustawowe wynajšć lub podnajšć na zasadach najmu socjalnego. Dzięki temu powinna zmniejszyć się skala problemów zwišzanych z niedoborem lokali socjalnych.

W katalogu zaległoœci w opłatach, które mogš być podstawš wypowiedzenia stosunku prawnego, uwzględniono opłaty za dostawę mediów do lokalu wnoszone za poœrednictwem właœciciela nieruchomoœci.

Rozwišzanie to powinno przyczynić się do bieżšcego płacenia przez lokatorów należnoœci za otrzymywane – za poœrednictwem właœciciela nieruchomoœci – dostawy mediów do lokali. Š?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL