Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Użytkowanie wieczyste: na przekształcenie trzeba będzie poczekać

123RF
Gminy mogš jeszcze podwyższyć opłaty za użytkowanie wieczyste. Ale jeœli nie zrobiš tego do końca roku, nie majš już szans na aktualizację.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postanowiło przesunšć o pół roku (do lipca 2017 r.) przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w odrębnš własnoœć pod budynkami wielorodzinnymi oraz objšć uwłaszczeniem także domy jednorodzinne.

– Z czasem chcemy zlikwidować w ogóle prawo użytkowania wieczystego – tłumaczy Kazimierz Smoliński, wiceminister w MIB. Dodaje, że to anachroniczne prawo, które zostało w spadku po PRL. – Czas najwyższy z nim skończyć – deklaruje.

Na podstawie projektowanej ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasnoœć od 1 stycznia 2017 r. miało zniknšć prawo użytkowania wieczystego, ale tylko w budynkach wielorodzinnych. Dzięki temu miliony właœcicieli mieszkań i lokali usługowych w blokach stojšcych na użytkowanym samorzšdowym gruncie miało się stać jego właœcicielami.

– Prace legislacyjne nad projektem przecišgnęły się. Postanowiliœmy więc wejœcie w życie ustawy przesunšć na 1 lipca 2017 r. – wyjaœnia wiceminister Smoliński.

Aktualizacja na cito

Ze zmiany terminu cieszš się samorzšdy.

– Możemy się lepiej przygotować do przekształceń – mówi Marek Wójcik ze Zwišzku Miast Polskich. – Poza tym samorzšdy będš mogły jeszcze zaktualizować roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tych gruntów, dla których dawno tego nie robiły – dodaje.

Projekt przewiduje, że użytkownicy, którzy stanš się właœcicielami gruntu, będš przez 20 lat wnosić opłatę przekształceniowš w wysokoœci ostatniej rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Z tš jednak różnicš, że nie będzie już aktualizowana, ale waloryzowana specjalnym wskaŸnikiem GUS. Samorzšdy nie będš więc mogły podwyższać opłat przekształceniowych o kilkaset procent, tak jak to się dzieje obecnie z opłatami rocznymi.

– Przewidzieliœmy, że mogš być takie zakusy. Dlatego w projekcie znajduje się wyraŸny zapis, że opłata przekształceniowa wyniesie tyle, ile wysokoœć rocznej opłaty na 1 stycznia 2017 r. – mówi wiceminister. – Jeżeli więc gmina nie zdšży z podwyżkš do Nowego Roku, to już jej w ogóle nie wprowadzi – dodaje.

Koniec użytkowania

Kolejna istotna zmiana, jaka znalazła się w nowej wersji projektu, dotyczy domów jednorodzinnych.

– Chcemy przekształceniem objšć całš mieszkaniówkę – tłumaczy wiceminister.

Ministerstwo Infrastruktury chce w przyszłoœci zastšpić prawo użytkowania wieczystego nowym rodzajem prawa. – Myœlimy o prawie zabudowy. Musimy się jednak zastanowić nad rodzajem rekompensaty z tego tytułu dla samorzšdów – mówi wiceminister.

W tym celu ma być zmieniony kodeks cywilny. Nad projektem w tej sprawie będzie pracowało Ministerstwo Sprawiedliwoœci.

– Użytkowanie wymaga reformy, ale czy jego likwidacja to dobre rozwišzanie? – zastanawia się Wojciech Nurek, rzeczoznawca majštkowy. – Oznaczałoby to dla gmin utratę dużej częœci dochodów, co może się odbić na finansowaniu szkół i szpitali. Dlatego ważne, by zmiana była przemyœlana i zawierała rozwišzania finansowe dla gmin.

etap legislacyjny: trafi na Komitet Stały Rady Ministrów

ródło: Rzeczpolspolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL