Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Koszty reprywatyzacji powinno ponieść państwo

Fotolia.com
Miastom nie podoba się pomysł, by partycypowały w wypłatach rekompensat dawnym właœcicielom i ich spadkobiercom.

Samorzšdy krytykujš projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, której nazwa brzmi „o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrzšdzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomoœci przez władze komunistyczne od 1944 r.". Autorem tej propozycji jest Ministerstwo Sprawiedliwoœci.

Przede wszystkim samorzšdom, które zaopiniowały ten projekt w konsultacjach, nie podoba się pomysł obcišżenia gmin częœciš kosztów wypłaty rekompensat za utracone nieruchomoœci dawnym właœcicielom oraz ich spadkobiercom.

Ich zdaniem propozycja ta narusza konstytucję, a konkretnie jej art. 165. Zgodnie z nim samorzšdom przysługujš m.in. prawo własnoœci i inne prawa majštkowe. Ponadto wskazujš, że z konstytucji wynika, iż zmiany zadań i kompetencji jednostek samorzšdu powinny następować wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

Unia Metropolii Polskich uważa, że w budżetach jednostek samorzšdu i w ich wieloletnich prognozach finansowych brakuje wolnych œrodków, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel. Poza tym poniosły one już ogromne koszty odszkodowań oraz zwrotów nieruchomoœci w naturze. Również z tych względów – uznajš – „dokończenie" reprywatyzacji powinien wzišć na siebie Skarb Państwa.

Słów krytyki projektowi nie szczędzš władze Krakowa i Warszawy. Argumenty sš podobne do prezentowanych przez UMP. Warszawski ratusz przypomina, że do tej pory na wypłaty odszkodowań za nieruchomoœci dekretowe wydał 1 mld zł. W naturze zwrócił ok. 4500 nieruchomoœci. Oprócz tego stolica, tak jak inne gminy, ponosiła inne koszty reprywatyzacji, m.in. roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zdaniem władz stolicy Warszawa oraz inne gminy nie powinny pokrywać kosztów nacjonalizacji sprzed kilkudziesięciu lat, którš przeprowadziło państwo. Ich rolš jest zaspokajanie aktualnych potrzeb mieszkańców.

Kraków natomiast proponuje, by wkładem strony samorzšdowej do tworzonego Funduszu Rekompensacyjnego były œrodki, jakie uzyskuje ze sprzedaży nieruchomoœci opuszczonych.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL