Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Ustawa deweloperska: Najpierw lokal, potem pienišdze dla dewelopera

Fotolia.com
Bank dokładnie skontroluje budujšcego. Będš też regulacje dotyczšce umów rezerwacyjnych.

Szykuje się duży lifting ustawy deweloperskiej. „Rzeczpospolita" poznała założenia przepisów, nad którymi pracuje Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). To nowelizacja ustawy deweloperskiej. Co się zmieni? Majš być zlikwidowane otwarte rachunki powiernicze nieposiadajšce ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia. Lepiej będš też chronione pienišdze kupujšcego przed bankructwem banku. Umowa deweloperska obejmie nie tylko mieszkanie, ale i miejsce postojowe w garażu podziemnym.

Rachunek pod nóż

Zgodnie z propozycjš UOKiK kupujšcy mieszkanie na rynku pierwotnym będzie mógł wpłacać pienišdze na rachunek zamknięty (pienišdze otrzyma deweloper po zakończeniu inwestycji) albo otwarty (pienišdze wypłaca się w miarę postępu robót) posiadajšce gwarancję bankowš lub ubezpieczeniowš. Oznacza to, że zniknš otwarte rachunki nieposiadajšce zabezpieczenia.

Zdaniem UOKiK dziœ rachunek otwarty bez zabezpieczenia nie chroni wystarczajšco klientów dewelopera w razie jego upadłoœci.

Podobnego zdania jest Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie.

– Propozycja UOKiK idzie w dobrym kierunku. Deweloper jest profesjonalistš, który zawsze sobie poradzi. To kupujšcy jest słabszš stronš, którš należy chronić. To rozwišzanie jest zdecydowanie dla niego lepsze – uważa Longina Kaczmarek.

Deweloperzy ostro protestujš. Ostrzegajš, że zmiana doprowadzi do fali bankructw małych rodzinnych przedsiębiorstw.

– Na rynku zostanš duże międzynarodowe firmy – alarmuje Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich.

Przeważajšca większoœć deweloperów korzysta bowiem z otwartych rachunków bez zabezpieczenia.

– Małe i œrednie firmy nie majš tak dużego kapitału, by same mogły sfinansować inwestycję, a żaden bank nie da im kredytu na całoœć – tłumaczy Marek Poddany, deweloper.

I dodaje, że otwarte rachunki œwietnie się sprawdzajš.

– Do tej pory nikt się na nie nie skarżył. Po co więc je likwidować? – zastanawia się Marek Poddany.

Deweloperzy tłumaczš, że w efekcie zostanš tylko zamknięte rachunki powiernicze. Rachunki otwarte z ubezpieczeniem oraz gwarancjš bankowš będš tak jak dziœ istnieć tylko na papierze.

– Obecnie żadna firma ubezpieczeniowa ani bank nie posiadajš takich produktów w swojej ofercie i raczej nie zanosi się, by je wprowadziły, bo to się im nie opłaca – potwierdza dyrektor Płochocki.

Mieszkanie i garaż w jednej umowie

Projekt założeń przewiduje, że ustawa deweloperska będzie chroniła nabycie nie tylko mieszkania, ale także miejsca postojowego w garażu podziemnym. Podobnie będzie z nabyciem boksów rowerowych, udziałów w działce, po której biegnie osiedlowa ulica.

Oznacza to, że kupujšcy mieszkanie z miejscem postojowym w pakiecie lub z udziałem w ulicy będzie podpisywał jednš umowę deweloperskš (notarialnš) na mieszkanie, udział w garażu czy drodze, a nie – jak to się dzieje dziœ – odrębne umowy.

– Garaż jest lokalem użytkowym, a nie mieszkalnym, nie widzę więc powodu, aby jego nabycie podlegało takiej samej ochronie co mieszkanie – uważa dyrektor Płochocki.

Ustawa deweloperska obejmie także zakup gotowych mieszkań. Dziœ się jej do nich nie stosuje.

Kaucja za rezerwację

UOKiK chce również wprowadzić uregulowania w umowach rezerwacyjnych, których wymagajš banki kredytujšce zakup mieszkania.

Dziœ na ich temat przepisy nic nie mówiš. Deweloperzy majš więc pełnš swobodę w ustalaniu ich treœci. Projekt przewiduje, że zawarcie umowy rezerwacyjnej będzie zależało od woli kupujšcego i dewelopera. Deweloper będzie się zobowišzywał wyłšczyć na okreœlony czas lokal (dom) ze swojej oferty. Klient natomiast zapłaci opłatę rezerwacyjnš w wysokoœci 1 proc. ceny nabycia mieszkania. Ma ona mieć charakter kaucji, która w razie zawarcia umowy deweloperskiej zostanie zaliczona na poczet ceny lokalu (domu). Wówczas pienišdze zostanš przekazane na rachunek powierniczy. Gdyby natomiast doszło do rozwišzania umowy, pienišdze majš wrócić do klienta dewelopera. Jeżeli do zawarcia umowy deweloperskiej nie dojdzie z winy przedsiębiorcy, ten będzie musiał zwrócić kaucję w podwójnej wysokoœci.

– Dobrze, że ustawa deweloperska będzie regulowała zasady zawierania umów rezerwacyjnych. Od dawna o to zabiegaliœmy – mówi Marek Poddany. – Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Trudno więc teraz ocenić te propozycje – dodaje Poddany.

Według dyrektora Płochockiego opłata rezerwacyjna w wysokoœci 1 proc. ceny jest zdecydowanie za niska. Jego zdaniem powinno to być 5 proc.

Pod lupš banku

Projekt dokładnie okreœla też, co powinien sprawdzić bank u dewelopera, zanim wypłaci mu pienišdze klientów. Dziœ taki obowišzek istnieje, ale przepisy nie precyzujš, na czym polega. Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce, by bank sprawdził tytuł prawny do gruntu, zgodnoœć prospektu informacyjnego oraz wzoru umowy deweloperskiej z ustawš deweloperskš, a także czy przedsiębiorca nie jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym albo upadłoœciowym. Gdy weryfikacja dewelopera okaże się negatywna, odmówi wypłaty pieniędzy.

Tomasz Konieczny - radca prawny, partner w kancelarii Konieczny,Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp.k.

Projekt zawiera wiele rozwišzań korzystnych dla kupujšcych. Dobrze, że reguluje zasady zawierania umów rezerwacyjnych. Dziœ nie regulujš ich żadne przepisy, więc deweloperzy majš dużš swobodę w kształtowaniu takich umów. Warto też pochwalić rozwišzanie mówišce, że obowišzkowym załšcznikiem do umowy deweloperskiej będzie zgoda banku na bezciężarowe przeniesienie własnoœci lokalu, gdy nieruchomoœć, na której jest prowadzona inwestycja – a tak jest przecież zazwyczaj – została obcišżona hipotekš banku kredytujšcego dewelopera. Nie podoba mi się natomiast, że bez tej zgody umowa będzie nieważna. Uderzy to także w kupujšcego, który zostanie z kredytem. I co dalej? Lepiej byłoby nałożyć na dewelopera kary za niedołšczenie zgody, dać kupujšcemu prawo odstšpienia od umowy oraz przewidzieć możliwoœć póŸniejszego potwierdzenia przez bank.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL