Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Kamienia przy Nabielaka wraca do Warszawy - decyzja Komisji Reprywatyzacyjnej

PAP, Jakub Kamiński
Budynek przy Nabielaka będzie znów komunalny. Dodatkowo handlarz roszczeń i ostatni jego właœciciel Marek M. zapłaci ratuszowi 2,9 mln zł.

W pištek, 1 grudnia, komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjnš dotyczšcš zwrotu razem z lokatorami kamienicy przy ul. Nabielaka 9. Odmówiła jednoczeœnie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Oznacza to, że budynek wraca do miasta. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

To kamienica symbol. Przed œmierciš mieszkała w niej Jolanta Brzeska, znana warszawska działaczka lokatorska. Została zamordowana w niewyjaœnionych do tej pory okolicznoœciach.

Kamienicę zwróci miastu Marek M. (obecnie przebywa w areszcie), znany handlarz roszczeń. Komisja weryfikacyjna nałożyła na niego obowišzek zwrotu miastu równowartoœci nienależnego œwiadczenia w kwocie ponad 2,9 mln zł.

– Marek M. kupił roszczenie do kamienicy za cenę rażšco niskš, działał też w złej wierze – tłumaczył przewodniczšcy komisji Patryk Jaki.

To pierwsza osoba, która musi zapłacić miastu. Do tej pory komisja wydawała decyzje dotyczšce zwrotu sprywatyzowanych nieruchomoœci, nigdy nienakładajšcych tego rodzaju „kar".

Komisja stwierdziła też, że urzędnicy, którzy podpisali się pod decyzjš reprywatyzacyjnš, wyrzšdzili szkodę miastu. Oznacza to, że można od nich żšdać odszkodowania w wysokoœci do 12-krotnoœci wynagrodzenia.

Pod decyzjš zwrotowš podpisał się dawny współpracownik prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Kierował ratuszem po objęciu przez Kaczyńskiego urzędu prezydenta Polski, a także dwóch innych urzędników.

Zdaniem Patryka Jakiego urzędnicy nie zbadali w sposób wystarczajšcy, czy osoby, którym zwrócono nieruchomoœci, to prawowici spadkobiercy.

Doszło również do rażšcego naruszenia zasady prawdy obiektywnej. Urzędnicy nie zbadali bowiem, czy w przypadku budynku przy Nabielaka doszło do spełnienia jednej z przesłanek z art. 7 dekretu Bieruta, a mianowicie posiadania nieruchomoœci w chwili składania wniosku dekretowego. Nie przeprowadzili w tym zakresie postępowania dowodowego. Patryk Jaki podniósł również, że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów bardzo się pogorszyła. Podniesiono im czynsz, którego nie byli w stanie regularnie płacić, co wpędziło ich w spiralę długów. Następnie występowano przeciwko nim do sšdu z nakazami zapłaty oraz o eksmisję.

– Z tych powodów skutki decyzji reprywatyzacyjnej były sprzeczne z interesem społecznym – mówił w pištek Patryk Jaki.

Ogłaszajšc decyzję komisji, podkreœlił, że kamienica przy Nabielaka po II wojnie œwiatowej została odbudowana ze œrodków publicznych.

– Przejšł jš nowy właœciciel, niebędšcy pokrzywdzonym przez dekret Bieruta, a osoba, której bliscy odbudowali kamienicę w czynie społecznym, stanęła przed perspektywš eksmisji na bruk, jak to miało miejsce w przypadku Jolanty Brzeskiej – mówił Jaki.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do komisji, a następnie do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

Wczeœniej komisja wydała decyzje nakazujšce zwrot kamienicy m.in. przy Nowogrodzkiej 6a, Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43. W przyszłym tygodniu zajmie się kamienicš przy Noakowskiego, w której udziały miała rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL