Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Nie można było odmówić warunków zabudowy dla kaplicy pogrzebowej

Adobe Stock
Niezadowolenie z budowy kaplicy pogrzebowej nie może wyeliminować decyzji o warunkach zabudowy.

W decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla budynku kaplicy pogrzebowej burmistrz wskazał, że nie naruszy to ładu przestrzennego, architektury i urbanistyki tej częœci miasta. Na działce, na której ma powstać, już stoi zabytkowy budynek z XVIII w. o funkcji kaplicy pogrzebowej oraz sklep z akcesoriami pogrzebowymi.

W odwołaniu od tej decyzji Jan G. (dane zmienione), właœciciel sšsiedniej działki, sprzeciwił się lokalizacji inwestycji, która jego zdaniem narusza ład przestrzenny. Stwierdził, że biznes pogrzebowy został uznany za ważniejszy niż spokój żyjšcych, estetyka i spuœcizna historyczna. Jego działka straci znacznie na wartoœci przez ucišżliwe sšsiedztwo.

Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku utrzymało w mocy decyzję burmistrza. Stwierdziło, że skoro zaistniały łšcznie wszystkie przesłanki wymienione w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można było odmówić ustalenia warunków zabudowy.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Białymstoku Jan G. dodał do dotychczasowej argumentacji, że decyzja bulwersuje wszystkich mieszkańców tej okolicy.

WSA podkreœlił, że decyzja o warunkach zabudowy jest decyzjš o charakterze zwišzanym. Jej wydanie uzależnione jest od łšcznego spełnienia ustawowych przesłanek, wymienionych w art. 61 ust. 1 u.p.i z.p. Odmówić jej wydania można wyłšcznie wtedy, gdy nie zostanie spełniona któraœ z nich. Organ administracji publicznej jest zwišzany treœciš wniosku inwestora i nie może modyfikować jego zamierzenia. Sprawdza tylko, czy zamierzenie objęte tym wnioskiem spełnia przesłanki wspomnianego przepisu. Zdaniem sšdu organy obu instancji prawidłowo oceniły, że inwestycja spełnia wszystkie przesłanki pozwalajšce na ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dowodzi tego przeprowadzona analiza.

Skarżšcy nie podważa prawidłowoœci tych ustaleń, wyraża jedynie swój sprzeciw wobec ucišżliwych usług pogrzebowych w sšsiedztwie, wskutek których jego nieruchomoœć straci na wartoœci. Usługi pogrzebowe nie sš tu jednak dopiero wprowadzane, ale sš już od dawna wykonywane w istniejšcym sšsiednim budynku – stwierdził WSA, oddalajšc skargę.

sygnatura akt: II SA/Bk 221/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL