Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Bogusław Sonik: Potrzebna weryfikacja reprywatyzacji od 1989 r.

Bogusław Sonik
materiały prasowe
Istotne jest by w tzw. reprywatyzacji dokonano weryfikacji spraw od 1989 r. - mówi rp.pl Bogusław Sonik, poseł PO z Krakowa, który wiele razy interweniował w sprawie dzikiej reprywatyzacji w tym mieœcie.

Minister Ziobro rozważa rozszerzenie działalnoœci Komisji Weryfikacyjnej także na reprywatyzację w Krakowie, a nawet na inne miasta, choć tam dekretu Bieruta nie było. Jak Pan ten pomysł ocenia?

Bogusław Sonik (poseł PO z Krakowa): Przypadek Warszawy, której tylko dotyczy dekret Bieruta jest marginalny w skali kraju. Rozszerzenie działań Komisji Weryfikacyjnej miałoby sens, jeœli pozwalałoby wznowić postępowania reprywatyzacyjne w sprawach w których nastšpiło przedawnienie.

A może lepszy jest drugi pomysł, wręcz ruch ministra - powołanie zespołu prokuratorów, którzy majš zbadać reprywatyzacje w Krakowie.

Takie zespoły powstały zarówno w Prokuraturze Regionalnej, interpelację w tej sprawie złożyłem w listopadzie 2016 r. do Ministra Sprawiedliwoœci, jak i w Prokuraturze Krajowej o co wnioskowałem we wrzeœniu tego roku. Ale istotne jest by dokonano weryfikacji spraw od 1989 r. W Krakowie na mój wniosek Prokuratura Regionalna dokonała przeglšdu spraw karnych oraz postępowań cywilnych i administracyjnych z lat 2005 -2016, w których nie nastšpiło przedawnienie karalnoœci czynów. W mojej ocenie przeglšd powinien dotyczyć spraw od 1989 roku. Problem z reprywatyzacjš dotyczy całej Polski i wynika z nieuregulowania problemów własnoœciowych, które wišżš się z II wojnš œwiatowš i okresem powojennym. W tym z układami indemnizacyjnymi, które po wojnie były utajnione, a polegały na wypłacie odszkodowań za pozostawione mienie. Mieszkańcy Krakowa zgłaszali mi liczne przypadki zwišzane z przejmowaniem kamienic, w tym tych, które powinny być własnoœciš Skarbu Państwa. Chciałem poznać skalę problemu i wystšpiłem do Ministra Finansów.

Jaki jest pana pomysł na przecięcie nieprawidłowoœci w reprywatyzacji, jak to zorganizować?

Przede wszystkim po tylu latach potrzebna jest w końcu ustawa reprywatyzacyjna. Należy wyznaczyć termin po którym nie będzie można zgłaszać roszczeń co do nieruchomoœci. Jeœli przez tyle lat nie zgłaszali się właœciciele lub spadkobiercy, to powinny stać się one własnoœciš Skarbu Państwa. Tym bardziej, że przez te lata był sprawowany zarzšd nad tymi nieruchomoœciami oraz prowadzone były remonty. Trzeba też podjšć działania by rozwišzanie wprowadzone w Łodzi był powszechne, gdzie magistrat zatrudnia historyków i archiwistów by pomagali wyjaœniać sprawy spadkowe. Takie wsparcie (specjalne zespoły) powinno być zapewnione nie tylko w magistratach, ale też w sšdach okręgowych i prokuraturach oraz w ministerstwie finansów, które powinno rozstrzygnšć sprawy zwišzane układami odszkodowawczymi we współpracy z MSZ.

A lokatorzy?

Lokatorzy powinni być traktowani jako osoby, które majš dostęp do postępowań, gdyż aktualnie sš jednymi z najbardziej zaangażowanych i zależy im na wyjaœnieniu spraw, ale każda podjęta przez nich interwencja zostaje odrzucona, gdyż nie sš stronš postępowania. Ponadto transparentnoœć i dostęp do informacji może zniechęcać potencjalnych oszustów do podjęcia działań. Kolejna sprawa to to, że musi być bezwzględnie przestrzegany wymóg, by w sšdach przedkładano oryginały dokumentów i pełnomocnictw, a nie ich kopie. Trzeba też otoczyć pomocš lokatorów, którzy mieszkajš od dziesištaków lat w danej kamienicy, z tak zwanego przydziału i zapewnić im lokale gminne.

Rozmawiał Marek Domagalski

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL