Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Frankowicze, którym komornik zabiera mieszkanie, mogš liczyć na lokal od gminy

123RF
Osoby, którym bank zabiera mieszkanie z powodu niespłacania kredytu hipotecznego, majš prawo do uzyskania lokalu na czas nieoznaczony z gminnego zasobu mieszkaniowego - zapewnił przedstawiciel Ministra Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na wystšpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik napisał w sierpniu do resortu infrastruktury i budownictwa, że obecne przepisy chroniš przed eksmisjš na bruk tylko te osoby, które sš najemcami lokali. Jeœli ktoœ jest właœcicielem mieszkania kupionego na kredyt, także tzw. kredyt „frankowy", i nie jest w stanie spłacać tego kredytu, nie dostanie tzw. lokalu komunalnego i może zostać wyeksmitowany do noclegowni. RPO dostał w tej sprawie skargi od ludzi, których ten problem zaczšł realnie dotykać. Poprosił więc ministra o informację, co zamierza w tej sprawie zrobić.

Minister wskazał, że osoby które utraciły tytuł prawny do posiadanej nieruchomoœci wskutek zmiany sytuacji materialnej, uniemożliwiajšcej spłatę kredytu hipotecznego i w stosunku do których wszczęta została egzekucja komornicza, majš prawo do uzyskania lokalu na czas nieoznaczony z gminnego zasobu mieszkaniowego. Zastrzegł jednak, że  prawo to jest uzależnione od sytuacji majštkowej i dochodowej konkretnej osoby ubiegajšcej się o przyznanie takiego lokalu. Gmina ma bowiem obowišzek zaspokajać potrzeby mieszkaniowe wszystkich członków wspólnoty samorzšdowej  w trudnej sytuacji majštkowej, którzy spełniajš jednoczeœnie "kryterium dochodowe". Wysokoœć kryterium dochodowego ustalajš gminy.

- Podstawowym kryterium decydujšcym o istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy jest istnienie po stronie danej osoby niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - rozumianych jako potrzebę zobiektywizowanš warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujšce je do poprawy według zgodnych z ustawš kryteriów przyjętych przez radę gminy- - nie zaœ posiadanie innego lokalu mieszkalnego. W kręgu uprawnionych do ubiegania się o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego sš zatem również osoby posiadajšce tytuł prawny do innego lokalu, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne - zaznaczył przedstawiciel MIiB.

Dodał, że przesłanka niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych ma  szeroki zakres, gdyż może odnosić się m. in. do sytuacji, w której osoba ubiegajšca się o najem lokalu gminnego posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego obcišżony wadš (wynikajšcš z okolicznoœci o charakterze prawnym bšdŸ faktycznym) uniemożliwiajšcš zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych uprawnionego.

Minister poinformował także, że rzšd dostrzega potrzebę zwiększenia dostępnoœci mieszkań komunalnych i dlatego przyjšł Narodowy Program Mieszkaniowy, który okreœla nowš politykę państwa w zakresie rozwoju zintegrowanego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego.

- Jednym z mechanizmów wynikajšcych z NPM jest nowy instrument bezzwrotnego finansowego wparcia dla gmin, udzielanego na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem przeznaczonych dla osób nieaspirujšcych do własnoœci mieszkaniowej z uwagi na niższe dochody i preferencje mieszkaniowe. Wsparcie to, w wysokoœci 20 proc. kosztów przedsięwzięcia, będzie przeznaczane na pokrycie udziału gminy lub zwišzku międzygminnego w kosztach tworzenia mieszkań przez innego, w tym również prywatnego inwestora. W zamian, gminie lub zwišzkowi międzygminnemu, będzie przysługiwało okreœlone w umowie prawo wskazywania najemców takiego mieszkania. Pozwoli to samorzšdom na rozbudowę gminnych zasobów mieszkaniowych, a docelowo poprzez te mechanizmy, na pomoc chociażby dłużnikom kredytowym - wskazał w odpowiedzi przedstawiciel MIiB.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL