Nieruchomości

Frankowicze, którym komornik zabiera mieszkanie, mogą liczyć na lokal od gminy

123RF
Osoby, którym bank zabiera mieszkanie z powodu niespłacania kredytu hipotecznego, mają prawo do uzyskania lokalu na czas nieoznaczony z gminnego zasobu mieszkaniowego - zapewnił przedstawiciel Ministra Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik napisał w sierpniu do resortu infrastruktury i budownictwa, że obecne przepisy chronią przed eksmisją na bruk tylko te osoby, które są najemcami lokali. Jeśli ktoś jest właścicielem mieszkania kupionego na kredyt, także tzw. kredyt „frankowy", i nie jest w stanie spłacać tego kredytu, nie dostanie tzw. lokalu komunalnego i może zostać wyeksmitowany do noclegowni. RPO dostał w tej sprawie skargi od ludzi, których ten problem zaczął realnie dotykać. Poprosił więc ministra o informację, co zamierza w tej sprawie zrobić.

Minister wskazał, że osoby które utraciły tytuł prawny do posiadanej nieruchomości wskutek zmiany sytuacji materialnej, uniemożliwiającej spłatę kredytu hipotecznego i w stosunku do których wszczęta została egzekucja komornicza, mają prawo do uzyskania lokalu na czas nieoznaczony z gminnego zasobu mieszkaniowego. Zastrzegł jednak, że  prawo to jest uzależnione od sytuacji majątkowej i dochodowej konkretnej osoby ubiegającej się o przyznanie takiego lokalu. Gmina ma bowiem obowiązek zaspokajać potrzeby mieszkaniowe wszystkich członków wspólnoty samorządowej  w trudnej sytuacji majątkowej, którzy spełniają jednocześnie "kryterium dochodowe". Wysokość kryterium dochodowego ustalają gminy.

- Podstawowym kryterium decydującym o istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy jest istnienie po stronie danej osoby niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - rozumianych jako potrzebę zobiektywizowaną warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujące je do poprawy według zgodnych z ustawą kryteriów przyjętych przez radę gminy- - nie zaś posiadanie innego lokalu mieszkalnego. W kręgu uprawnionych do ubiegania się o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego są zatem również osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne - zaznaczył przedstawiciel MIiB.

Dodał, że przesłanka niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych ma  szeroki zakres, gdyż może odnosić się m. in. do sytuacji, w której osoba ubiegająca się o najem lokalu gminnego posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego obciążony wadą (wynikającą z okoliczności o charakterze prawnym bądź faktycznym) uniemożliwiającą zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych uprawnionego.

Minister poinformował także, że rząd dostrzega potrzebę zwiększenia dostępności mieszkań komunalnych i dlatego przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy, który określa nową politykę państwa w zakresie rozwoju zintegrowanego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego.

- Jednym z mechanizmów wynikających z NPM jest nowy instrument bezzwrotnego finansowego wparcia dla gmin, udzielanego na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem przeznaczonych dla osób nieaspirujących do własności mieszkaniowej z uwagi na niższe dochody i preferencje mieszkaniowe. Wsparcie to, w wysokości 20 proc. kosztów przedsięwzięcia, będzie przeznaczane na pokrycie udziału gminy lub związku międzygminnego w kosztach tworzenia mieszkań przez innego, w tym również prywatnego inwestora. W zamian, gminie lub związkowi międzygminnemu, będzie przysługiwało określone w umowie prawo wskazywania najemców takiego mieszkania. Pozwoli to samorządom na rozbudowę gminnych zasobów mieszkaniowych, a docelowo poprzez te mechanizmy, na pomoc chociażby dłużnikom kredytowym - wskazał w odpowiedzi przedstawiciel MIiB.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL