Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

NIK pozytywnie o ochronie zabytków na Pomorzu

Fotorzepa
Zdecydowanie poprawiła się ochrona zabytków na Pomorzu, w tym opieka nad obiektami na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła obecne działania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2015 roku. NIK stwierdziła wówczas fatalnš jakoœć nadzoru konserwatorskiego, która doprowadziła m.in. do degradacji cennych obiektów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

Zabytki dostały szansę

W wyniku wczeœniejszej kontroli skargowej z roku 2015 (obejmujšcej lata 2013-2014), NIK stwierdziła, że nadzór konserwatorski sprawowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków był nieskuteczny. Doprowadziło to m.in. do: niewłaœciwej ochrony obiektów znajdujšcych się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej - kolebki NSZZ „Solidarnoœć", niezgodnej z warunkami okreœlonymi w pozwoleniu rozbiórki pozostałoœci spichlerza „Woli Łeb" oraz nieprzeprowadzenia kontroli stanu zachowania i warunków przechowywania tryptyku „Sšd Ostateczny" Hansa Memlinga.

W 2017 r. NIK sprawdziła, czy jej zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. Kontrola  wykazała, że sytuacja bardzo się poprawiła. Podjęto m.in. działania w celu objęcia ochronš konserwatorskš najcenniejszych historycznych obiektów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Zainicjowano przede wszystkim proces objęcia prawnš ochronš - poprzez wpisanie do rejestru zabytków - najcenniejszych obiektów znajdujšcych się na terenach postoczniowych, i z tego względu Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła aktualnie sprawowany nadzór konserwatorski. Wczeœniejsza kontrola NIK - w 2015 roku - wykazała bowiem, że tylko niewielka częœć obiektów znajdujšcych się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej została objęta prawnš ochronš. Skutkiem tego było wyburzenie niektórych historycznych obiektów znajdujšcych się na tym obszarze.

Wyeliminowane zostały także stwierdzone w wyniku kontroli skargowej nieprawidłowoœci w zakresie prowadzenia rejestru zabytków.

Lepiej pilnować konserwatorów

NIK stwierdza także, że Konserwator Zabytków opracował w 2015 r. nowy wojewódzki plan ochrony zabytków. Nie zawiera on co prawda wszystkich elementów wymaganych przez przepisy prawa, stanowi to jednak poprawę stanu rzeczy w tym obszarze, bowiem poprzedni wojewódzki plan ochrony zabytków nie był aktualizowany od momentu jego opracowania w 2005 r.

Wyniki obu kontroli (skargowej i sprawdzajšcej) wskazujš również na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad realizacjš przez wojewódzkich konserwatorów zabytków ustawowych zadań zwišzanych z ochronš zabytków. Zmiany w ustawie o ochronie zabytków, które weszły w życie z dniem 9 wrzeœnia 2017 r., rozszerzajš uprawnienia Generalnego Konserwatora Zabytków działajšcego w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie koordynowania i kontroli działalnoœci wojewódzkich konserwatorów zabytków, co NIK uważa za krok w dobrym kierunku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL