Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

123RF
Przekształcenie prawa użytkowania we własnoœć się opłaca. Dzięki temu daniny sš dużo niższe.

Niektóre miasta, np. Gdańsk i Poznań, chcš zdšżyć przed wejœciem w życie ustawy przekształcajšcej z mocy prawa użytkowanie wieczyste we własnoœć i przygotowujš swoje zasady wykupu gruntów. Właœnie dołšczyła do nich Warszawa. Okazuje się, że jej mieszkańcy majš spory dylemat.

„Moja wspólnota mieszkaniowa chce wykupić grunt, ale nie wiemy, czy czekać na ustawę, czy lepiej skorzystać z tych przepisów, które uchwalili radni" – pisze czytelnik mieszkajšcy przy ul. Koszykowej.

Które prawo

Podstawowa różnica jest taka, że uchwała w Warszawie jest już obowišzujšcym prawem. Natomiast ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnoœci gruntów wcišż jest tylko projektem. Pierwotnie miał on wejœć w życie 1 stycznia 2017 r.; termin przesunięto na 1 lipca, a następnie na 1 paŸdziernika i już wiadomo, że ta data nie zostanie dotrzymana.

– Osoby, które chcš skorzystać z ustawy, muszš więc czekać i liczyć się z ryzykiem, że to jeszcze potrwa – mówi Rafał Dębowski, adwokat specjalizujšcy się w prawie nieruchomoœci.

Co tańsze

Warszawska uchwała przewiduje dwa rodzaje bonifikat: dla spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych. Pierwsza to 95-proc. upust od opłat za przekształcenie użytkowania dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Druga bonifikata wynosi 99 proc. Skorzystajš z niej ci, którzy wniosš od ręki opłatę za całe 99 lat użytkowania.

Z tego typu przekształcenia można skorzystać, ale nie ma takiego obowišzku. Inaczej będzie w ustawie. Wraz z jej wejœciem w życie wszyscy z mocy jej przepisów stanš się właœcicielami udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Następnie przez 20 lat będš wnosić opłatę przekształceniowš. Wyniesie tyle, ile wysokoœć ostatnio regulowanej rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, tj. obowišzujšcej 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że po nabyciu własnoœci nieruchomoœci na podstawie ustawy trzeba będzie zapłacić gminie czy starostwu kwotę równš 20 proc. wartoœci nieruchomoœci, oczywiœcie proporcjonalnie do udziału.

– Niewštpliwie opłata za przekształcenie z uchwały wynoszšca 5 proc. wartoœci nieruchomoœci będzie mniejszym wydatkiem – uważa mec. Dębowski.

Od opłaty przekształceniowej z ustawy będš wprawdzie bonifikaty, jednak to same samorzšdy będš decydowały, czy je przyznać czy nie. Upust może wynieœć maksymalnie 50 proc. opłaty przekształceniowej.

Brak jednomyœlnoœci

W budynkach wielolokalowych ustawa ma niepodważalnš zaletę: przekształcenie we własnoœć następuje z mocy prawa. Z uchwały można natomiast skorzystać, tylko gdy wniosek do miasta o przekształcenie złożyło co najmniej 50 proc. właœcicieli. Jeżeli pozostali się sprzeciwiš, to sšd może ich zobowišzać do przekształcenia we własnoœć.

– Tego typu sprawy potrafiš się w sšdach cišgnš latami, a czas płynie – mówi mec. Dębowski. – W ustawie nie będzie takiego problemu. Przekształcenie będzie z mocy prawa, nikt nikogo nie musi pytać, czy wyraża zgodę, ani też w tym celu wczeœniej składać wniosków – dodaje Rafał Dębowski.

Ponadto po wejœciu w życie rzšdowego projektu ustawy nie będzie już możliwoœci przekształcenia użytkowania wieczystego na podstawie dotychczasowych przepisów.

Zalety przekształcenia

Osoba, która przekształci swoje prawo na podstawie uchwały, nie będzie musiała już więcej płacić rocznych opłat z tytułu użytkowania. W zamian za to miasto zacznie naliczać jej podatek od nieruchomoœci. Jest on znacznie niższy od rocznej opłaty. Poza tym automatycznie rozkładany jest na cztery raty. Rocznš opłatę wnosi się jednorazowo do końca marca danego roku. Na rozłożenie jej na raty mogš liczyć tylko osoby z niskim dochodem. Gmina czy starostwo może się na to zgodzić, ale nie musi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL