Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji działki na warszawskiej Pradze

Fotorzepa, Kuba Kamiński
Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł sprzeciw od decyzji Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie dotyczšcej ustanawiania na 99 lat użytkowania wieczystego gruntu w rejonie Al. Stanów Zjednoczonych, ulic Kinowej i Waszyngtona w Warszawie na rzecz Teresy Ł.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, Prezydent m. st. Warszawy decyzjš z 29 paŸdziernika 2003 r. ustanowił na rzecz Teresy Ł. użytkowanie wieczyste gruntu o pow. 3074 m2, położonego w Warszawie w rejonie ulic Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i Waszyngtona. Od tej decyzji odwołał się Polski Zwišzek Działkowców.

Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze, które rozpoznało to odwołanie, decyzjš z 26 marca 2004 r. umorzyło postępowanie odwoławcze powołujšc się na to, że Polski Zwišzek Działkowców nie ma interesu prawnego o którym mowa w art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie może być stronš tego postępowania. Ta decyzja również został zaskarżona przez Polskiego Zwišzku Działkowców tym razem do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego, który wyrokiem z 27 lipca 2005 r. oddalił skargę PZD.

Skargę kasacyjnš od tego wyroku wniósł Polski Zwišzek Działkowców Okręgowy Zarzšd Mazowiecki domagajšc się jego uchylenia.

Naczelny Sad Administracyjny wyrokiem z 19 paŸdziernika 2006 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sšdowi Administracyjnemu w Warszawie. Z uzasadnieniu NSA wynika, że w tej sprawie Polski Zwišzek Działkowców nabył prawa strony w postępowaniu prowadzonym w trybie dekretu z dnia 26 paŸdziernika 1945 r o własnoœci i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

Ten wyrok spowodował, że WSA wyrokiem z 8 lutego 2007 r. uchylił zaskarżonš decyzję i przekazał sprawę do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, które decyzjš z 16 maja 2007 r. utrzymało zaskarżonš przez Polski Zwišzek Działkowców Okręgowego decyzję Prezydenta m. st. Warszawy.

- Prokurator w swoim sprzeciwie podniósł, że Polski Zwišzek Działkowców Okręgowy Zarzšd Mazowiecki brał udział w postępowaniu odwoławczym jako strona, ale został pozbawiony takiej możliwoœci w postępowaniu przed organem I instancji, czyli Prezydentem m. st. Warszawy. To oznacza, że decyzja Prezydenta m. st. Warszawy rażšco narusza zasadę dwuinstancyjnoœci postępowania administracyjnego, którego istota sprowadza się do dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Prokurator wniósł w sprzeciwie o stwierdzenie nieważnoœci zaskarżonej decyzji, jako wydanej z rażšcym naruszeniem prawa, ponowne wszczęcie postępowania z urzędu i powiadomienie o tym strony procesu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL