Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Mieszkanie plus: rzšdowy program nie dla ubogich

Fotorzepa, Robert Gardziński
Czynsz za najem lokalu wybudowanego z rzšdowego programu będzie zależał od regionu Polski.

Rzšd pracuje nad przepisami o wysokoœci stawek czynszu za mieszkania wybudowane z rzšdowego programu Mieszkanie+.

– Powinny być przyjęte przez Radę Ministrów na przełomie wrzeœnia i paŸdziernika – mówi Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Rzšd pracuje też nad zmianami zasad najmu oraz czynszu lokali należšcych do gmin.

Wysoki czynsz

Chodzi o projekt rozporzšdzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania stawki za mkw. powierzchni użytkowej mieszkań wybudowanych na gruntach państwowych oddanych w użytkowanie wieczyste inwestorom.

– Stawki będš wyższe od płaconych przez najemców za lokale komunalne i socjalne – tłumaczy wiceminister Żuchowski.

Proponuje się, by uwzględniały m.in. koszt budowy lokalu i zysk inwestora. Zróżnicuje je też rodzaj zawartej umowy najmu. Więcej za lokal ma płacić np. osoba, która chce w przyszłoœci stać się jego właœcicielem, mniej ta, którš zadowoli sam najem. W pierwszym wypadku będzie to tzw. czynsz z opcjš, a w drugim bez opcji.

Na wysokoœć komornego wpłynie również lokalizacja inwestycji mieszkaniowej. Stawki będš odrębne dla miast wojewódzkich, gmin sšsiadujšcych z aglomeracjami lub z obszarem metropolitarnym oraz poszczególnych województw.

W uzasadnieniu projektu rozporzšdzenia przedstawiono też przybliżone wartoœci czynszów dla różnych lokalizacji. Przykładowo dla Katowic maksymalny czynsz za mkw. bez opcji dojœcia do własnoœci oszacowano na 10,27 zł, a dla województwa œlšskiego 7,68 zł. Stawki czynszu z opcjš będš zdecydowanie wyższe i wyniosš dla Katowic 14,68 zł, a dla województwa œlšskiego 10,97 zł.

Jako wsparcie programu Mieszkanie+ trwajš również prace nad zmianami zasad najmu mieszkań komunalnych, w tym socjalnych. W tym celu ma zostać znowelizowana ustawa o ochronie praw lokatorów. Rzšd chce, by w tego rodzaju lokalach w przyszłoœci mieszkały osoby, których dochody sš niskie i nie sš w stanie inaczej zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

Dochód pod lupš

Rzšd proponuje, by mieszkania komunalne można było wynajmować na czas okreœlony, nie krótszy niż pięć lat, ale nie dłuższy niż dziesięć lat. Dziœ umowy najmu zawierane sš na czas nieokreœlony. Przy czym zmiana ma dotyczyć umów najmu zawieranych po dniu wejœcia w życie nowych przepisów.

Jednoczeœnie w trakcie najmu lokator będzie miał obowišzek składać gminie oœwiadczenie o wysokoœci dochodów. Nie oznacza to, że osoba, której sytuacja materialna się poprawi, będzie automatycznie tracić dach nad głowš. Zostanie jej podniesiony czynsz i będzie mogła dalej mieszkać do końca umowy. Następnie gmina zbada, czy kwalifikuje się do zawarcia nowej umowy czy nie.

Zmiany podobajš się Ewie Lipińskiej, dyrektor wydziału spraw mieszkaniowych z Urzędu Miasta w Lublinie.

– Zawieranie umów na czas okreœlony oraz uzależnienie wysokoœci czynszu od dochodu to dobre rozwišzanie – uważa dyrektor Lipińska.

– Brakuje nam mieszkań dla osób, które potrzebujš wsparcia. Dzięki tej zmianie będzie więcej lokali do zagospodarowania.

etap legislacyjny: prace wewnštrzresortowe

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL