Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

RPO: przepisy nie chroniš właścicieli mieszkań kupionych na kredyt przed eksmisjš

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Właœciciele mieszkań kupionych na kredyt, w tym na tzw. kredyt „frankowy”, nie sš chronieni przed eksmisjš – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

W wystšpieniu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rzecznik zwraca uwagę, że przepisy skonstruowane sš tak, że przed eksmisjš chronione sš osoby w szczególnej sytuacji życiowej, ale tylko wtedy gdy sš najemcami lokali. Jeœli ktoœ jest właœcicielem mieszkania kupionego na kredyt, w tym na tzw. kredyt „frankowy", i nie jest w stanie spłacać tego kredytu, może zostać wyeksmitowany do noclegowni.

Ponieważ problem ten zaczyna realnie dotykać ludzi i Rzecznik Praw Obywatelskich dostaje w tej sprawie skargi. – Kredyty mieszkaniowe udzielane sš na kilkadziesišt lat i w tym czasie może bardzo zmienić się sytuacja życiowa, czego osoby podpisujšce umowę kredytowš nie mogły przewidzieć. Sytuacja, gdy wskutek zmiany okolicznoœci kredytobiorca nie jest w stanie spłacać rat kredytu, staje się w ostatnich latach coraz częstsza, zwłaszcza wobec znacznych wahań kursu franka szwajcarskiego. Tych okolicznoœci nie dostrzega natomiast obowišzujšcy system prawny. Dotyczy to w szczególnoœci tych osób, których sytuacja materialna uległa radykalnej zmianie bez ich winy, a ocena tej sytuacji (jak wskazano wyżej) nie podlega badaniu przez sšd – podkreœla Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO przedstawił analizę obowišzujšcych przepisów. Prawo chroni dziœ przed eksmisjš lokatorów w szczególnej sytuacji: kobiety w cišży, dzieci i osoby z niepełnosprawnoœciš, a także ich opiekunów i osoby wspólnie zamieszkałe, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniajšcy kryteria do otrzymania œwiadczenia z pomocy społecznej, osoby ze statusem bezrobotnego oraz osoby spełniajšce przesłanki okreœlone przez radę gminy w drodze uchwały. Tych osób nie można eksmitować bez wskazania lokalu socjalnego.

Kilkanaœcie lat temu, czyli jeszcze zanim popularne stały się kredyty hipoteczne pod zakup mieszkania, Sšd Najwyższy analizujšc ten problem doprecyzował, że wymienione grupy osób sš objęte ochronš, o ile korzystajš z lokalu na podstawie innej niż prawo własnoœci (uchwała SN z 15 listopada 2001 r., sygn. III CZP 66/01, opubl. OSNC z 2002 r. Nr 9, poz. 109). To oznacza, że jeœli ktoœ jest właœcicielem mieszkania, to nie ma prawa do lokalu socjalnego (przyznawanego przez sšd) nawet w przypadku, gdy jego sytuacja życiowa i materialna uległa drastycznemu pogorszeniu i nie pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, a zadłużenie kredytowe lokalu niekiedy (mimo wielu lat spłat) przewyższa jego aktualnš wartoœć rynkowš.

To dlatego jeœli właœciciel nie spłaca kredytu, bank- wierzyciel może takie mieszkanie zlicytować, a dłużnik, bez względu na aktualnš sytuację życiowš i materialnš, nie może z mocy prawa liczyć na lokal socjalny.

Jeœli osoba zobowišzana do opróżnienia i wydania lokalu nie uczyni tego dobrowolnie, to wkracza komornik w trybie art. 1046 k.p.c. : albo usuwa dłużnika do innego lokalu, którym ten dłużnik dysponuje, albo czeka – ale nie dłużej niż pół roku - aż gmina wskaże lokal tymczasowy. Po upływie tego terminu po prostu usuwa dłużnika do noclegowni albo schroniska. Następnie powiadamia gminę, że dłużnik potrzebuje tymczasowego pomieszczenia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL