Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Służebność przesyłu a przeniesienie w inne miejsca na działce urzšdzeń dostarczajšcych media

Fotorzepa, Michał Sadowski
Ustanawiajšc służebnoœć przesyłu, sšd nie może orzec jednoczeœnie o przeniesieniu w inne miejsce na działce urzšdzeń dostarczajšcych media.

Sšd Najwyższy podjšł uchwałę ważnš dla właœcicieli nieruchomoœci, na których znajdujš się urzšdzenia przesyłajšce media (słupy, kable), a także dla firm dostarczajšcych media (pršd, gaz, wodę, œwiatło, telefon). Przesšdził, że w postępowaniu o ustanowienie służebnoœci przesyłu dla istniejšcych urzšdzeń nie jest dopuszczalne ustanowienie go według innego przebiegu niż istniejšcy.

Kabel poœrodku działki

Orange Polska SA wystšpiła Sšdu Rejonowego w Bielsku-Białej o ustanowienie służebnoœci przesyłu na nieruchomoœci należšcej do Janiny T. Chodziło o studnię kablowš umieszczonš na œrodku działki.

Właœcicielka od lat toczyła boje o pozbycie się owej studni. Uniemożliwiła bowiem zabudowę nieruchomoœci znajdujšcej się w bardzo atrakcyjnym miejscu, tuż przy rynku Wilamowic, obok kamienicy należšcej do Janiny T.

šd rejonowy zdecydował się na polubowne rozwišzanie. Ustanowił służebnoœć, ale jednoczeœnie podjšł decyzję o przesunięciu kabli bliżej granicy działki.

Taka decyzja nie zadowoliła żadnej ze stron. Obie odwołały się do Sšdu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Orange nie podobało się, że musi przenieœć studnię, a Janinie T., że nadal będzie posadowiona na jej posesji. Sšd okręgowy, badajšc sprawę, nabrał wštpliwoœci, czy w postępowaniu o ustanowienie służebnoœci przesyłu dla istniejšcego urzšdzenia przesyłowego dopuszczalne jest ustanowienie innego przebiegu niż istniejšcy i nakazanie przeniesienia urzšdzenia.

Przenosiny studni

Zdaniem SO orzecznictwo sšdów powszechnych jest rozbieżne. Dotyczy to również Sšdu Najwyższego. Podobnie jest w doktrynie. Z uzasadnienia rzšdowego projektu nowelizacji kodeksu cywilnego powołujšcej do życia służebnoœć przesyłu wynika natomiast, że ustawodawca chciał, by istniała możliwoœć przeniesienia.

Niemniej – zdaniem SO – dominuje raczej poglšd wykluczajšcy podjęcie orzeczenia o zmianie przebiegu istniejšcego urzšdzenia w postępowaniu o ustanowienie służebnoœci przesyłu.

Sšd okręgowy zauważył także, że chociaż za ustanowienie służebnoœci przesyłu właœciciel nieruchomoœci otrzymuje jednorazowe wynagrodzenie, to jest to tylko rekompensata pieniężna. Tymczasem może się okazać, że szkoda przekroczy wartoœć nieruchomoœci. Chodzi o sytuacje, kiedy właœciciel na skutek ustanowienia służebnoœci przesyłu nie ma możliwoœci osišgania z nieruchomoœci wyższych zysków.

W tym zaœ konkretnie wypadku z opinii biegłego z dziedziny architektury wynika, że właœcicielka mogłaby wybudować na nieruchomoœci budynek usługowy o powierzchni 260 mkw. i czerpać z niego korzyœci.

Nie wolno ruszyć

Sšd Najwyższy odpowiedział sšdowi okręgowemu, że w sprawie z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebnoœci przesyłu dla istniejšcych urzšdzeń nie jest dopuszczalne ustanowienie służebnoœci przesyłu według innego przebiegu niż istniejšcy.

Sšd Najwyższy uzasadnił swojš uchwałę tym, że ustanowienie służebnoœci i jednoczeœnie przeniesienie urzšdzenia byłoby połšczeniem postępowania nieprocesowego (ustanowienie służebnoœci przesyłu) z procesowym (przeniesienie urzšdzenia).

Ponadto, zdaniem sšdu, gdyby doszło do przeniesienia urzšdzenia, mogłoby to naruszyć uprawnienia osób trzecich, w tym tych, przez których nieruchomoœć również przebiegajš urzšdzenia przesyłowe i ustanowiono służebnoœć.

Sygnatura akt: III CZP 28/17

OPINIA

Piotr Zamroch, radca prawny

Zgadzam się z uchwałš Sšdu Najwyższego. Powtarza już wczeœniej wyrażane w jego orzecznictwie stanowisko. Sšd, ustanawiajšc służebnoœć przesyłu, nie powinien podejmować decyzji o przeniesieniu urzšdzenia, którego ona dotyczy, w inne miejsce na nieruchomoœci. Nie jest to bowiem właœciwe postępowanie do rozstrzygania tego typu kwestii. Właœciciel, który nie może zabudować swojej działki ze względu na znajdujšce się na niej słupy czy kable, nie jest jednak pozbawiony œrodków prawnych. Może wystšpić w odrębnym procesie z powództwem procesowym o nakazanie przebudowy urzšdzenia,a nawet jego usunięcia poza nieruchomoœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL