Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Skutki utraty prawa do dysponowania nieruchomościš na cele budowlane

Fotolia.com
Organy nie mogš ignorować faktu domagania się przez właœciciela nieruchomoœci wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na budowę wydanego na rzecz innego podmiotu, które uniemożliwia wykonywanie praw właœcicielskich.

Dysponowanie nieruchomoœciš na cele budowlane warunkuje możliwoœć uzyskania pozwolenia na budowę. Okazuje się, że utrata wskazanego tytułu prawnego już po uzyskaniu tej decyzji może skutkować jej wygaœnięciem i to nawet wtedy, gdy inwestor rozpoczšł realizację inwestycji. Każda taka sytuacja powinna być jednak szczegółowo badana, zwłaszcza że przepisy prawne nie wskazujš wprost konsekwencji zwišzanych z utratš powołanego prawa i jego wpływu na byt prawny wydanego pozwolenia na budowę, a orzecznictwo sšdowe jest w tym zakresie niejednolite.

Nie tylko właœciciel

Definicja prawa do dysponowania nieruchomoœciš na cele budowlane została wskazana przez ustawodawcę w art. 3 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej: „Prawo budowlane"). W œwietle tego przepisu, pod pojęciem tym należy rozumieć tytuł prawny wynikajšcy z prawa własnoœci, użytkowania wieczystego, zarzšdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowišzaniow...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL