Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wykopanie stawu bez pozwolenia jest samowolš

123RF
Utworzenie zbiornika wodnego bez pozwolenia na budowę jest samowolš.

Wybudowanie zbiornika wodnego wymaga (z wyjštkami) pozwolenia na budowę (albo zgłoszenia) i pozwolenia wodnoprawnego.

Jan W. (dane zmienione), który w 2009 r. wykopał na swojej działce staw, nie miał ani jednego, ani drugiego.

Zgodnie z jego wyjaœnieniami staw powstał z przyczyn naturalnych, podczas czyszczenia rowu melioracyjnego. W miejscu obecnego zbiornika wodnego znajdowała się niecka, którš wybagrowano i wyczyszczono. Podczas użycia koparki nastšpiło wybicie wód gruntowych. Potem staw porósł roœlinnoœciš i pojawiły się zwierzęta wodne.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że doszło do samowolnego zbudowania zbiornika wodnego, i ustalił 225 tys. opłaty za jego legalizację. Ocenił, że nie było to bagrowanie istniejšcego rowu melioracyjnego czy bagnistej łški, lecz budowa zbiornika wodnego – stawu, wymagajšca pozwolenia na budowę. Rów melioracyjny ma niewielkie rozmiary, podczas gdy powierzchnia stawu to 2500 mkw., a ze skarpami 2950 mkw. Staw jest połšczony trzymetrowš rurš z PCV przechodzšcš przez groblę do kanału łšczšcego staw z jeziorem. Zgodnie z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego zbiornik wodny tej wielkoœci stanowi budowlę ziemnš zaliczanš do obiektów budowlanych i jako taki wymaga pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego.

W zażaleniu do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i następnie w skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gdańsku Jan W. powtórzył, że rozlewisko wodne powstało przypadkowo, na skutek wykonywania prac melioracyjnych. Odtworzenie, nawet niezamierzone, istniejšcego tu wczeœniej jeziorka nie wymaga pozwolenia budowlanego. Nie ma też podstaw do nałożenia opłaty legalizacyjnej, a zasypanie rozlewiska wišzałoby się z zalaniem całego terenu i zniszczeniem œrodowiska naturalnego.

WSA nie miał wštpliwoœci, iż organy nadzoru budowlanego prawidłowo oceniły, że jest to zbiornik wodny utworzony przez człowieka. Niezależnie od tego, czy będzie ziemnym stawem rybnym czy rekreacyjnym, jest budowlš o charakterze hydrotechnicznym. Takie obiekty wymagajš pozwolenia na budowę. Zwolnione z takie obowišzku zostały jedynie przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni poprzednio do 30 mkw., a od 28 czerwca 2015 r.,czyli od nowelizacji prawa budowlanego – do 50 mkw. Nie dotyczy to również robót melioracyjnych. W ocenie sšdu w tej sprawie nie wykonywano jednak robót melioracyjnych. Staw nie powstał wskutek wypełnienia wodš naturalnego zagłębienia terenu bez ingerencji człowieka, lecz wskutek wykonania wykopu przy użyciu ciężkiego sprzętu. Istnienie na tym miejscu rowu melioracyjnego, podmokłej łški czy wybicie wód gruntowych nie ma znaczenia, skoro na skutek robót budowlanych powstał zbiornik wodny wymagajšcy pozwolenia na budowę. Zakres robót wskazuje bowiem, że miały one na celu wykonanie zbiornika wodnego o dużej powierzchni. Sšd nie miał także zastrzeżeń do wysokoœci opłaty legalizacyjnej oraz do sposobu jej obliczania i oddalił skargę.

Sygnatura akt II SA/Gd 625/15

Kiedy jest wymagane pozwolenie na budowę

Oczka wodne za zgłoszeniem

Do wykonania zbiornika wodnego, w tym m.in. stawu czy basenu o powierzchni powyżej 50 mkw., wymagane jest pozwolenie na budowę. Dla robót poniżej tej granicy wystarczy zgłoszenie. Pozwolenia na budowę ani pozwolenia wodnoprawnego nie wymagajš oczka wodne i przydomowe baseny o powierzchni do 50 mkw. (poprzednio do 30 mkw.). Roboty budowlane wymagajš jedynie zgłoszenia. Wyjštkiem sš zbiorniki powstajšce poza terenem zabudowanej działki. Tu pozwolenie jest potrzebne, niezależnie od ich powierzchni.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL