Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Branża nieruchomości potrzebuje wizjonerów

123RF
Na rynek nieruchomoœci coraz większy wpływ majš zmiany geopolityczne, demograficzne i społeczne – prognozujš goœcie konferencji Real Estate Impactor, która odbędzie się 22 i 23 maja w hotelu Marriott Waterfront w Gdyni.

Real Estate Impactor to nowa jakoœć na rynku konferencji w branży nieruchomoœci. Pozwala bowiem odetchnšć od metrów kwadratowych i warunków zabudowy na rzecz osobowoœci i zjawisk, które ten rynek kształtujš i będš na niego wpływać w cišgu najbliższych lat. – W „Rzeczpospolitej" postawiliœmy na nieruchomoœci. To jedna z tych branż naszej gospodarki, z którš wišżemy najwięcej nadziei. Stšd plan konsekwentnego, mozolnego, ale przede wszystkim owocnego rozwijania tej tematyki w naszych mediach – mówi redaktor naczelny „Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota. – Kongres to w tej multimedialnej operacji jasny punkt. Dzięki niemu współpraca z sektorem będzie bardziej efektywna. A plany sš jasne: chcemy być medium nieruchomoœciowym numer jeden – dodaje Bogusław Chrabota, który poprowadzi panel „Budowa lepszego œwiata? Globalne wyzwania z perspektywy branży nieruchomoœci" w pierwszym dniu konferencji. Jego goœcie: Barbara Kolm, prezes Instytutu Fryderyka A. von Hayek w Wiedniu i dyrektor austriackiego Centrum Ekonomii, Błażej Kucharski, dyrektor regionalny w Colliers International, oraz prawnik Michał Nielepkowicz, partner w kancelarii Nielepkowicz & Partnerzy, poruszš prawne aspekty zwišzane z rynkiem nieruchomoœci w Polsce i Europie. Podczas sesji panelowych wspólnie z naszymi goœćmi z kraju i zagranicy zastanowimy się także m.in., czy talenty sš siłš napędowš dzisiejszych polskich miast, czy potrzebujš one samorzšdowców czy wizjonerów, gdzie kończy się science fiction, a zaczyna inteligentny dom i jak dzisiejszy układ geopolityczny determinuje pozycję Polski na œwiatowej mapie biznesowej. Nasi goœcie, z których wielu odgrywa znaczšcš rolę w kształtowaniu polskiego rynku nieruchomoœci, pomogš nam przewidzieć, jakie trendy obowišzywać będš w cišgu najbliższych kilku lat. Odpowiedziš na te pytania będš również nagrody, jakie wręczymy podczas uroczystej gali pierwszego dnia Real Estate Impactor. Redakcja „Rzeczpospolitej" wyróżni osoby i firmy, dzięki którym w polskim krajobrazie doszło do znaczšcych zmian. Wyróżnimy autorów nowych ikon miast: budowli lub kompleksów, których stworzenie wymagało wizji i rozmachu – architektonicznego, biznesowego i urbanistycznego. Nagrodzimy też za wizje zmieniajšce oblicze miasta i czynišce je przyjaŸniejszym dla mieszkańców. Docenimy też twórców obiektu, który wykorzystuje najnowsze rozwišzania technologiczne, zmniejszajšc obcišżenie dla œrodowiska i kieszeni mieszkańców. Miejsce kongresu jest nieprzypadkowe. Gdynia to dziœ jedno z najprężniej rozwijajšcych się miast w Polsce, przycišgajšce nie tylko ofertš miejsc pracy i mieszkań, ale także atrakcyjnš ofertš spędzania czasu wolnego – idealnš mieszankš oferty kulturalnej, wypoczynkowej i sportowej. To też jedno z najczystszych ekologicznie miejsc w Polsce. Potwierdza to tytuł „Miasto przyszłoœci", przyznany w tym roku Gdyni przez wydawnictwo Financial Times już drugi raz z rzędu. To docenienie wysiłku całej wspólnoty samorzšdowej, wkładanego w nowoczesny rozwój Gdyni.

Opinie

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni

Cieszę się, że Real-Estate Impactor odbędzie się właœnie w Gdyni, jedynym mieœcie w Europie, którego waterfront położony jest w centrum miasta, a nie na obrzeżach, i dotšd niezabudowany.

W przyszłoœci będzie to nowe centrum miasta oferujšce zarówno przestrzeń biurowš, jak i mieszkania oraz usługi w pięknym otoczeniu, zapewniajšce unikalnš jakoœć życia. To włodarze miasta powinni zadbać, by ta jakoœć była na tyle wysoka, aby obecni mieszkańcy stšd nie odpływali, za to napływali nowi – mówi wiceprezydent Gdyni, która weŸmie udział w panelu „Walka o talenty – nowa siła napędzajšca rozwój miast".

Michael von Liechtenstein, Geopolitical Intelligence Services

Rozwój rynku nieruchomoœci determinujš: zmiany demograficzne, cykle w gospodarce, ewolucja społeczeństwa, warunki polityczne i dostęp do finansowania.

Wpływ ma też sytuacja polityczna i społeczna, planowanie lokalne i regionalne. Kluczowe znaczenie odgrywa sprawny sektor bankowy oparty na kredytach hipotecznych. Ksišżę Michael von und zu Liechtenstein, prezes Rady Global Intelligence Services, będzie o tym mówił podczas panelu „Ekonomia dzielenia, mobilnoœć i innowacje społeczne – jak zmiany społeczno-demograficzne wpływajš na rozwój nowych formatów w branży nieruchomoœci".

Zuzanna Skalska, właœciciel 3600 Inspiration

W przyszłoœci przedefiniujemy dom. Ten proces zaczyna się już dzisiaj – dla jednych to przestrzeń do pracy, dla innych główna kwatera rodziny, a jeszcze dla innych – wyłšcznie inwestycja.

Zmieniajš się też pomieszczenia, choćby kuchnia, w której gotujemy coraz rzadziej, kupujšc gotowe lub półgotowe produkty – mówi Zuzanna Skalska, trend watcherka, która pierwszego dnia konferencji wygłosi Key Note Speech „Œwiadomoœć zmian" i weŸmie udział w panelu „Ekonomia dzielenia, mobilnoœć i innowacje społeczne – jak zmiany społeczno-demograficzne wpływajš na rozwój nowych formatów w branży nieruchomoœci?".

Robert Jacek Moritz, prezes zarzšdu Alta SA

Współczesnym miastom potrzebni sš deweloperzy wizjonerzy, którzy będš pracować z najlepszymi urbanistami na œwiecie i będš w stanie poddać się ich wizji.

Deweloperzy muszš zrozumieć, że poprzez współpracę z takimi ludŸmi można nie tylko zmienić miasto na lepsze, ale także zarobić pienišdze. Z wizjonerami pracuję od dziesięciu lat, co zaowocowało projektem zrównoważonej dzielnicy, który Alta realizuje w Siewierzu-Jeziornej pod Katowicami. 130-hektarowa inwestycja powstaje nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim – mówi ekspert bioršcy udział w panelu „Samorzšdowcy czy wizjonerzy – kogo dziœ potrzebujš miasta, aby przyspieszyć tempo rozwoju?" w drugim dniu kongresu.

Michał Sapota, prezes Firmy Murapol SA

Podczas realizacji projektu inwestycyjnego niezbędna jest partnerska relacja firmy deweloperskiej z samorzšdem.

Ważne, by przebiegała w partnerskich relacjach oraz wzajemnym szacunku do prowadzonych działań, czemu sprzyja zrozumienie wspólnego celu – wspierania rozwoju miasta i poprawy poziomu życia mieszkańców. Samorzšd winien posiadać plan rozwoju. Deweloperzy mogš wówczas zdecydować, czy i jak się wpisać w taki plan – mówi ekspert, który wystšpi w panelu „Samorzšdowcy czy wizjonerzy – kogo dziœ potrzebujš miasta, aby przyspieszyć tempo rozwoju?", który odbędzie się w drugim dniu kongresu.

Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy

Skończyły się czasy, w których liczba ršk do pracy przyrasta. Odbywa się to kosztem dwóch procesów – zasysaniem ludzi do pracy z obszarów, na które miasto ma wpływ, oraz migracjš.

Warszawa bierze pracowników nie tylko z obszaru metropolii, ale także innych miast wojewódzkich, takich jak ŁódŸ. Musimy o nich walczyć atrakcyjnš ofertš mieszkaniowš, która powinna obejmować także miejskš ofertę mieszkań na wynajem. Z kolei luki na rynku małych usług uzupełniajš pracownicy z zagranicy – w przypadku Warszawy z Ukrainy – mówi wiceprezydent Warszawy, który będzie uczestnikiem panelu „Walka o talenty – nowa siła napędzajšca rozwój miast" w drugim dniu kongresu.

Mikołaj Pertek, ekspert ds. rynku deweloperskiego, Fibaro

Inteligentny dom to miejsce, w którym urzšdzenia codziennego użytku komunikujš się ze sobš.

Dzięki temu można sterować oœwietleniem, regulować temperaturę, obsługiwać multimedia, opuszczać rolety, aktywować instalację alarmowš. Zarzšdzanie odbywa się za pomocš aplikacji mobilnych, paneli, a także za pomocš głosu czy gestu. I, co najważniejsze, inteligentnym domem można sterować z dowolnego miejsca na œwiecie.

Inteligentny dom to nie tylko miejsce, ale i styl życia. Ekspert weŸmie udział w panelu „Inteligentne nieruchomoœci – gdzie kończy się science fiction, a zaczyna rzeczywistoœć?".

Rafał Twarowski, członek zarzšdu GTC

Inteligentne nieruchomoœci wkraczajš mocno w nasze życie. Obecne domy, mieszkania, biura i centra handlowe zaczynajš być miejscami, które same sobš zarzšdzajš, by ułatwić nam w nich pobyt.

Oczywiœcie musimy pamiętać o tym, by było to zwišzane z komfortem życia oraz bezpieczeństwem i nie doprowadzić do przerostu formy nad treœciš. Mieszkanie nie może być naszpikowane technologiš dla samej technologii – mówi Rafał Twarowski, którego usłyszymy podczas panelu „Inteligentne nieruchomoœci – gdzie kończy się science fiction, a zaczyna rzeczywistoœć?" drugiego dnia kongresu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL