Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Grunty rolne: nie tylko rolnik kupi ziemię

123RF
Komornicy i sšdy mogš dokończyć egzekucję z nieruchomoœci rolnych na zasadach sprzed 30 kwietnia 2016 r.

W czwartek Sšd Najwyższy po raz pierwszy rozstrzygał spór o stosowanie przepisów o obrocie nieruchomoœciami rolnymi obowišzujšcymi od 30 kwietnia 2016 r. Chodzi o znowelizowanš ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

SN przesšdził, że do egzekucji z nieruchomoœci rolnych rozpoczętych przed 30 kwietnia 2016 r. stosuje się stare zasady. Oznacza to, że nieruchomoœć na licytacji kupi także osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym.

To ważne rozstrzygnięcie. Ustawa, która wprowadziła zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nie zawierała przepisów przejœciowych. Nie było więc wiadomo, jakie zasady stosować: nowe czy stare. Sšdy orzekały różnie.

Jakie przepisy

Problem miał również Sšd Okręgowy w Sieradzu. Prowadził sprawę egzekucji z 4 ha gruntów rolnych. Komornik przeprowadził licytację jeszcze w 2015 r. Nikt w jej trakcie nie zgłaszał uwag. Następnie sšd rejonowy wydał postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta. Dłużnik wniósł na to postanowienie zażalenie do SO. A ten zapytał SN, według jakich zasad prowadzić licytację: starych czy nowych. A jeżeli nowych, to kto i kiedy powinien zweryfikować uprawnienia potencjalnych nabywców nieruchomoœci rolnych. Czy komornik na etapie licytacji czy sšd, kiedy przysšdza osobie, która wygrała licytację, prawo własnoœci nieruchomoœci.

Jednak po staremu

W czwartek SN odpowiedział, że do spraw egzekucyjnych rozpoczętych przed 30 kwietnia 2016 r. stosuje się przepisy obowišzujšce przed tš datš. Wyjaœnił, że w takich sprawach ma zastosowanie art. 12 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomoœci Zasobu Własnoœci Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (to ta właœnie ustawa wprowadziła zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w kwestii obrotu nieruchomoœciami rolnymi). Zgodnie z tym uregulowaniem do postępowań dotyczšcych nabycia nieruchomoœci rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 3, art. 4, art. 6 i art. 7 i niezakończonych do dnia wejœcia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Wspomniany w przepisie art. 7 dotyczył ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Mówi on także o egzekucji.

Poza tym Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach wielokrotnie nakazywał stosowanie prawa przez ustawodawcę w ten sposób, by respektować interesy podmiotów, których postępowania sš w toku, kiedy dochodzi do zmiany przepisów. To nie jedynie pytanie prane sšdu w sprawie egzekucji z nieruchomoœci rolnych.Jest ich znacznie więcej.

O problemie z przepisami Krajowa Rada Komornicza informowała Ministerstwo Sprawiedliwoœci. MS odpowiedziała komornikom , że wszystkie egzekucje prowadzi się według nowych zasad. Uprawnienia potencjalnych nabywców weryfikuje przed ogłoszeniem licytacji komornik. Następnie po udzieleniu przybicia i przysšdzeniu własnoœci sšd powinien przesłać prawomocne postanowienie w sprawie przysšdzenia do Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Gdy ta nie zechce skorzystać z prawa nabycia, wtedy licytant nabędzie ziemię.W tej chwili więc komornicy stosujš się do zasad okreœlonych przez MS. Natomiast z sšdami jest różnie.

Rafał Fronczek - prezes Krajowej Rady Komorniczej

Uchwała Sšdu Najwyższego rozstrzyga jednš z najpoważniejszych wštpliwoœci zwišzanych ze stosowaniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czyli kwestię intertemporalnš. Jednakże w dalszym cišgu w praktyce występujš rozbieżnoœci, na jakim etapie postępowania ma nastšpić weryfikacja potencjalnych nabywców nieruchomoœci rolnej, tj. czy powinien to robić komornik przed licytacjš czy też sšd przed przybiciem, oraz na jakim etapie należy się zwrócić do Agencji Nieruchomoœci Rolnych w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu: po przeprowadzeniu licytacji, przybiciu czy też po przysšdzeniu własnoœci. Te kwestie należy jak najszybciej jednoznacznie uregulować w przepisach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL