Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Hala namiotowa w rozumieniu przepisów prawa budowlanego

123RF
Hala namiotowa nie stanowi budynku ani obiektu małej architektury w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a tym samym do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Tak uznał Wojewódzki Sšd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 14 stycznia 2015 r., I SA/OI 911/14.

Strona skarżšca prowadzi działalnoœć gospodarczš pod nazwš A.M.L. i jest właœcicielem hali namiotowej zajętej na prowadzenie działalnoœci gospodarczej.

Decyzjami wydanymi z upoważnienia prezydenta przez kierownika referatu wydziału podatków i opłat w sprawie wymiaru podatku od nieruchomoœci za lata 2009–2011 ustalono M.L. wysokoœć zobowišzania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomoœci za korzystanie z hali namiotowej w ww. latach w kwocie ok. 2200 zł rocznie. Od decyzji tych M.L. wniosła odwołania do samorzšdowego kolegium odwoławczego.

SKO po rozpatrzeniu odwołań M.L. od decyzji utrzymało je w mocy. SKO uznało, że prezydent słusznie stwierdził, iż skoro namiot jest obiektem budowlanym, nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury, to stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego i jako zwišzany w prowadzeniem działalnoœci gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci. Według SKO hala namiotowa nie została wymieniona w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, innych przepisach tej ustawy ani też załšczniku do niej, gdyż art. 3 pkt 5 prawa budowlanego wyraŸnie wskazuje, że do tymczasowych obiektów budowlanych zalicza się m.in. przekrycia namiotowe.

M.L. wniosła skargę na decyzję SKO w przedmiocie ustalonego podatku od nieruchomoœci za lata 2009–2011 do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Olsztynie. Sšd uwzględnił skargę, stwierdzajšc, że hala namiotowa stanowi tymczasowy obiekt budowlany niebędšcy przy tym budowlš w rozumieniu prawa budowlanego i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci.

Komentarz eksperta

Dobrawa Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, starszy prawnik w Rödl & Partner Warszawa

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) opodatkowaniem podatkiem od nieruchomoœci podlegajš budowle lub ich częœci zwišzane z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędšcy budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urzšdzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego zwišzane z obiektem budowlanym, które zapewniajš możliwoœć użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zatem odwołujšc się do art. 3 pkt. 1 Prawa budowlanego (dalej: Pr.bud.), obowišzujšcego w chwili wydania wyroku, obiekt budowlany to m.in. budowla stanowišca całoœć techniczno-użytkowš wraz z instalacjami technicznymi i urzšdzeniami.

Natomiast na podstawie art. 3 pkt. 3 Pr.bud. przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędšcy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojšce maszty antenowe, wolno stojšce trwale zwišzane z gruntem urzšdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojšce instalacje przemysłowe lub urzšdzenia techniczne, oczyszczalnie œcieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejœcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także częœci budowlane urzšdzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jšdrowych i innych urzšdzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urzšdzenia jako odrębne pod względem technicznym częœci przedmiotów składajšcych się na całoœć użytkowš.

Analizujšc pojęcie budowli jako podkategorię obiektu budowlanego w kontekœcie hali namiotowej majšcej charakter tymczasowy i niebędšcej trwale z gruntem zwišzanš, należałoby zwrócić szczególnš uwagę na definicję tymczasowego obiektu budowlanego w myœl art. 3 pkt. 5 Pr.bud. Zgodnie z tym przepisem tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałoœci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołšczony trwale z gruntem, jak m.in. przekrycia namiotowe.

W zwišzku z tym WSA w Olsztynie słusznie stwierdził, że przedmiotowa hala namiotowa stanowi tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Pr.bud. jako szczególna odmiana obiektu budowlanego.

W dalszej kolejnoœci wymaga wyjaœnienia, czy hala namiotowa stanowišca tymczasowy obiekt budowlany może być zaliczona także do budowli w rozumieniu Pr.bud., a zatem do budowli podlegajšcych opodatkowaniem podatkiem od nieruchomoœci w myœl art. 2 ust. 1 pkt. 3 u.p.o.l. w zw. z art. 1a ust. 1 pkt. 1 upol. W tym kontekœcie należy podkreœlić, że przy okreœlaniu przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci przepisy Pr.bud. majš ograniczone zastosowanie, które w istocie sprowadza się do definicji budynku, budowli i urzšdzeń budowlanych zwišzanych z obiektem budowlanym w myœl art. 2 ust. 1 u.p.o.l.

WSA w Olsztynie zatem trafnie uznał, że tymczasowy obiekt budowlany może być budowlš w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 1 u.p.o.l., jeżeli jest budowlš wprost wymienionš w art. 3 pkt. 3 Pr.bud. lub w innych przepisach tej ustawy oraz załšczniku do niej. Z punktu widzenia standardów konstytucyjnych nie można bowiem zaakceptować sytuacji, gdy za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci byłyby uznane budowle nienależšce do kategorii obiektów, które expressis verbis wymieniono w art. 3 pkt. 3 Pr.bud., lecz sš obiektami jedynie do nich podobnymi; regulacji prawa podatkowego przecież nie można stosować rozszerzajšco (uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 03.02.2014 r., II FPS 11/13).

Hala namiotowa niepołšczona trwale z gruntem, stanowišca tymczasowy obiekt budowlany w myœl Pr.bud. nie została wyraŸnie wymieniona w art. 3 ust. 3 Pr.bud. oraz nie została uznana w innych przepisach ustawowych uzupełniajšcych lub precyzujšcych Pr.bud. za budowlę. Ponadto hala namiotowa posiada cechę zasadniczo odróżniajšcš jš od budowli wyliczonych ww. przepisie, tj. brak jej trwałego powišzania z gruntem.

W konsekwencji WSA w Olsztynie doszedł do słusznego wniosku, że hala namiotowa nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci.

Obowišzujšca od 28 czerwca 2015 r. definicja obiektu budowlanego nie powinna prowadzić do odmiennego stanowiska. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 1 Pr.bud. obiekt budowlany to budynek, budowla bšdŸ obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniajšcymi możliwoœć użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Ponieważ wštpliwe jest, aby hala namiotowa wznoszona była z użyciem wyrobów budowlanych, to takš halę trudno uznać za obiekt budowlany, a przecież zgodnie z Pr.bud. każda budowla powinna być zarazem obiektem budowlanym. Natomiast nawet gdyby uznać ten argument za chybiony wobec niezmienionej definicji tymczasowego obiektu budowlanego oraz budowli w Pr.bud., stanowisko WSA w Olsztynie pozostaje trafne i aktualne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL