Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Bank płaci za nieudanš inwestycję dewelopera - wyrok Sšdu Najwyższego

123RF
Tolerowanie przez bank chybionej inwestycji deweloperskiej może rodzić roszczenie o odszkodowanie, nawet jeœli nie narusza prawa czy umowy.

Wystarczy, że bank narusza zasady współżycia społecznego czy dobre obyczaje, w szczególnoœci dotyczšce banków.

Naruszenie tych zasad może być zakwalifikowane jako delikt i skutkować odpowiedzialnoœciš odszkodowawczš wobec poszkodowanych. W tym wypadku kilkudziesięciu niedoszłych nabywców mieszkań, którzy, dodajmy, nie mieli z bankiem żadnej umowy.

Bank asystował

Kwestia ta wynikła w sporze między ok. 30 niedoszłymi nabywcami mieszkań, których nie zbudowała pod Szczecinem spółka deweloperska powišzana z Bankiem Ochrony Œrodowiska. Bank prowadził dla spółki swego rodzaju rachunek powierniczy. Swego rodzaju, gdyż wtedy ustawy deweloperskiej jeszcze nie było. Powpłacali oni od 100 tys. zł do 200 tys. zł, ale żadnych szans na mieszkanie nie majš, gdyż budowa wyszła niewiele ponad fundamenty, a deweloper zbankrutował.

W tej sytuacji pozwali bank, a w pištek Sšd Najwyższy rozpatrywał pierwszš sprawę, w której trójka powodów domagała się zapłaty ok. 300 tys. zł zaliczek wpłaconych deweloperowi na ów rachunek na poczet dwóch mieszkań.

Sšdy Okręgowy i Apelacyjny w Poznaniu zasšdziły żšdanš kwotę na podstawie przepisów o odpowiedzialnoœci deliktowej, w szczególnoœci art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi, że „kto z winy swej wyrzšdził drugiemu szkodę, obowišzany jest do jej naprawienia".

Szkoda z wyrachowania

Bank odwołał się do Sšdu Najwyższego. Jego pełnomocnik mec. Hubert Kosiński argumentował, że banku nie łšczyła z nabywcami mieszkań żadna umowa, nie kredytował on też tej inwestycji. Powodowie dysponowali jednak doœć mocnymi dokumentami, i to samego banku, którego kierownictwo w zwišzku z trudnoœciami w realizacji budowy oraz niestarannoœciš pracowników banku zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa, a w niektórych pismach wyrażało obawy, że może być pocišgnięty do odpowiedzialnoœci za tę niegospodarnoœć.

– To najlepszy dowód zaniedbań i winy banku – mówił przed SN pełnomocnik powodów mec. Szymon Baczyński. – Nie można zapominać, że inwestycja była od poczštku zagrożona, a jedyny majštek dewelopera to nieruchomoœć, na której budował osiedle, obcišżona hipotekami na rzecz banku. Każda zatem wpłata poprawiała sytuację finansowš banku – taki też był cel inwestycji, za którš od poczštku stało wyrachowanie.

Ochrona konsumenta

Przekonał Sšd Najwyższy, który korzystny dla poszkodowanych wyrok utrzymał.

– Do deliktu może dojœć na skutek naruszenia prawa, ale także zasad współżycia społecznego – mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia SN Mirosław Bšczyk. – W tym wypadku bank naruszył zasadę przejrzystoœci i przewidywalnoœci jego działania, co ma zresztš zapisane w bankowym kanonie dobrych praktyk. A sš one gwarancjš dla klienta, w tym wypadku zresztš konsumenta, że będzie uczciwie i profesjonalnie obsłużony.

Sędzia zaznaczył, że ma œwiadomoœć, że to orzeczenie wpisuje się w pewien już trend zwiększania odpowiedzialnoœci banków. Wspomniał też, że Polska jako ostatnia uregulowała tzw. trójkšt bermudzki, tj. problemy z rozliczeniem inwestycji mieszkaniowych pomiędzy nabywcš, deweloperem a bankiem.

Dodajmy, że wprowadzona przed czterema laty ustawa deweloperska wielu z nich jednak nie rozwišzała.

Sygn. akt II CSK 284/15

Opinia dla „Rz"

prof. Bartosz Rakoczy, ?Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Trzeba się zgodzić z tym ewidentnie sprawiedliwym wyrokiem Sšdu Najwyższego, choć ja winy banku dopatrywałbym się nie tylko w naruszeniu zasad współżycia społecznego, ale także w ogólnie pojętym braku nadzoru nad spółkš córkš, czyli deweloperem. Bank jako profesjonalista ma specjalistów, ma wszelkie informacje i wreszcie narzędzia nadzorcze, aby nie dopuœcić do zupełnie nietrafionej inwestycji. Winę można bowiem popełnić nie tylko bezpoœrednio własnym działaniem, ale też posługujšc się np. innš spółkš. ?To ostrzeżenie dla banków, ale też innych firm.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL