Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Odszkodowania za hałas z lotniska po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

materiały prasowe
Wielu właœcicieli działek, którzy przegrali z lotniskami walkę o odszkodowania, może wystšpić o nie raz jeszcze. Nie wiadomo jednak od kiedy.

Swoim orzeczeniem sprzed kilku dni Trybunał Konstytucyjny otworzył drogę do ponownego dochodzenia odszkodowań osobom mieszkajšcym w sšsiedztwie lotnisk.

Problem jednak w tym, że nie wiadomo, od kiedy mogš one wystšpić ze swoimi roszczeniami.

Sorry, ale jest za póŸno

7 marca TK uznał za niekonstytucyjny art. 129 ust. 4 prawa ochrony œrodowiska. Zaskarżony przez rzecznika praw obywatelskich przepis przewiduje dwuletni termin na dochodzenie roszczeń m.in. dla właœcicieli i użytkowników wieczystych nieruchomoœci położonych na obszarze ograniczonego użytkowania lotnisk. Zdaniem TK okres ten jest za krótki.

– To dobra wiadomoœć dla właœcicieli i użytkowników wieczystych nieruchomoœci położonych w pobliżu wszystkich polskich lotnisk – mówi Jacek Smyk, radca prawny. – Wielu z nich przegrało sprawy w sšdzie właœnie ze względu na upływ tego dwuletniego terminu.

Najbardziej kuriozalna sytuacja miała miejsce w wypadku Okęcia w Warszawie. Dwoma aktami prawnymi ustanawiano obszar ograniczonego użytkowania wokół tego lotniska. Wiele osób wystšpiło o wypłatę odszkodowanie dopiero wtedy, gdy ustanowiono obszar po raz drugi. I co się okazało? Sšdy cywilne (w tym Sšd Najwyższy) uznały, że skarżšcy się spóŸnili, ponieważ już dawno upłynšł dwuletni okres na wnoszenie roszczeń. Drugi wydany akt nie ustanawiał bowiem nowego obszaru, lecz podtrzymywał wczeœniejsze ustalenia. Co ciekawe, Naczelny Sšd Administracyjny orzekał w sprawie obszarów ograniczonego użytkowania kompletnie inaczej. Ale to sšdy cywilne, a nie on, wypłacajš odszkodowania.

Wznowienie tak, ale...

W swoim marcowym orzeczeniu TK odroczył utratę mocy obowišzujšcej tego przepisu o 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W tym czasie Sejm ma przygotować i uchwalić nowe przepisy.

Problem w tym, że w ustnym uzasadnieniu TK wyraŸnie powiedział, że wznowienie postępowań będzie możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy, czyli wtedy, gdy przepis straci ważnoœć. Pod warunkiem jednak, że nowe przepisy przygotowane przez Sejm nie uregulujš starych spraw odszkodowawczych w inny sposób.

– Uzasadnienie ustne wyroku jest zgodne z dominujšcymi poglšdami Sšdu Najwyższego, ale problematyczne z punktu widzenia postępowania cywilnego – uważa mecenas Łukasz Ptak. – Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania rozpoczyna bieg od dnia wejœcia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z konstytucjš ma to miejsce w dnu ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Sšd Najwyższy zajmował w przeszłoœci różne stanowiska – tłumaczy.

Co ma więc zrobić osoba, która chce podjšć walkę na nowo, gdy Trybunał okreœlił w wyroku inny termin utraty mocy obowišzujšcej przepisu?

Na dwoje babka wróżyła

Okazuje się, że najwięcej zależy od tego, co myœlš sšdy cywilne.

– Sšdy mogš się opowiedzieć za literalnym brzmieniem przepisu albo za sprzyjajšcš skarżšcym liniš orzeczniczš SN – zaznacza mec. Ptak. – Istnieje ryzyko, że jeżeli dopiero za 12 miesięcy wniesie się o wznowienie, to sšd oddali skargę, uznajšc, że jest po terminie. Dlatego można wnieœć skargę teraz i poczekać na rozstrzygniecie sšdu. Jeżeli uzna on skargę za przedwczesnš, to jš odrzuci i wówczas można spróbować ponownie za 12 miesięcy. Z pewnoœciš wtedy wniesionych zostanie najwięcej skarg. Niestety, ani ustawodawca, ani orzecznictwo nie ułatwiajš obywatelom dochodzenia swoich praw a to przecież kosztuje. Opłata sšdowa wynosi 5 proc. wartoœci sporu, czyli jeżeli ktoœ chce wznowić postępowanie sšdowe dotyczšcego wypłaty odszkodowania w wysokoœci 50 tys., to opłata sšdowa wyniesie 2,5 tys. zł.

Jakie prawa majš sšsiedzi lotnisk

- Wokół lotnisk cywilnych ustanawia się strefę ograniczonego użytkowania. Na takim obszarze mogš być przekraczane dobowe dopuszczalne normy poziomu hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, co wpływa na wartoœć nieruchomoœci.

- Obszar ograniczonego użytkowania ustanawia zawsze sejmik danego województwa w uchwale, a podstawš prawnš podjęcia uchwały jest prawo ochrony œrodowiska.

- Właœciciele działek położonych w takiej strefie mogš się domagać odszkodowań za nadmierny hałas i spadek ich wartoœci. Mogš żšdać też poprawy akustyki budynków mieszkalnych, wykupu nieruchomoœci.

- Ze swoimi roszczeniami właœciciele nieruchomoœci mogš występować tylko przez dwa lata od daty wejœcia w życie wspomnianej uchwały. Po wyrok TK to się jednak zmieni.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL