Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Niekonstytucyjne ograniczenie zakresu uprawnień budowlanych w rozporzšdzeniu - wyrok TK

Fotolia
Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych nie może okreœlać rozporzšdzenie, lecz ustawa - uznał Trybunał Konstytucyjny.

We wczorajszym wyroku TK orzekł o niezgodnoœci z konstytucjš art. 16 pkt 3  Prawa budowlanego w zakresie, w jakim przepis ten upoważnia ministra do okreœlenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych" oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treœci rozporzšdzenia. Niekonstytucyjny jest także § 22 pkt 1 rozporzšdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 wrzeœnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wyrok pięcioosobowego składu orzekajšcego zapadł jednogłoœnie.  TK zdecydował, że uznane za niekonstytucyjne przepisy  utracš moc obowišzujšcš po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Skargę na przepisy złożyła Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W jej ocenie minister nie powinien ograniczać zakresu uprawnień budowlanych, bo narusza to konstytucyjnš zasadę wolnoœci wykonywania zawodu.

Trybunał stwierdził, że przepisy prawa budowlanego nie okreœlajš czynnoœci, które mogš wykonywać osoby posiadajšce uprawnienia budowlane, zarówno bez ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie. Ustawa nie zawiera także ograniczeń dla obu rodzajów uprawnień. Czyni to niedopuszczalnym delegowanie tej materii do unormowania w akcie rangi podustawowej.

- Rozporzšdzenie, które samodzielnie kreuje przedmiot regulacji, traci zwišzek z ustawš - stwierzdził TK.

Trybunał zgodził się też, że ograniczanie uprawnień budowlanych ingeruje w wolnoœć wykonywania zawodu, a organy władzy wykonawczej nie mogš wydawać aktów prawnych normujšcych kwestie ograniczania praw i wolnoœci. Dla takiej materii Konstytucja zastrzega wyłšcznoœć ustawy. Ustawodawca może jedynie w wšskim zakresie przekazać takie sprawy organom władzy wykonawczej, z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny.

- Rozporzšdzenie nie może w tym zakresie zastępować prawa budowlanego. W ustawie powinien zostać wskazany nie tylko pozytywny zakres czynnoœci w ramach uprawnień budowlanych, ale muszš być również okreœlone wszelkie jego ograniczenia, które sš konieczne i uzasadnione w œwietle kryteriów wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji - stwierdził TK w uzasadnieniu wyroku.

Obowišzkiem ustawodawcy było więc okreœlenie czynnoœci, które mogš wykonywać osoby posiadajšce uprawnienia budowlane bez ograniczeń albo uprawnienia w ograniczonym zakresie, a także wskazanie ograniczeń w ramach powyższych kategorii. Natomiast zakres materii pozostawionej do unormowania w rozporzšdzeniu może dotyczyć tylko kwestii technicznych, szczegółowych, podlegajšcych częstym zmianom, które uzupełniajš materię ustawowš, ale nie sš zwišzane z istotš samego ograniczenia - wskazał TK.

sygn. akt K 39/15

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL