Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Grunty na program Mieszkanie Plus oddadzš uczelnie

123RF
Na programie Mieszkanie+ mogš stracić uczelnie, które będš oddawać państwowe grunty na jego realizację.

Budowę tanich mieszkań pod wynajem przewiduje rzšdowy program Mieszkanie+. W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem ustawy wdrażajšcym go w życie. Jej pełna nazwa to „o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomoœci Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe". Właœnie zakończyły się konsultacje międzyresortowe oraz społeczne tej propozycji. Zgłoszono do niej sporo zastrzeżeń.

Szkoda dla innych

Projekt przewiduje powołanie do życia Narodowego Funduszu Mieszkaniowego (czyli banku ziemi). Trafiš do niego państwowe działki budowlane.

Polski Zwišzek Firm Deweloperskich zwraca uwagę, że przekazanie ziemi może się odbyć z pokrzywdzeniem podmiotów realizujšcych społecznie istotne cele, takich jak uczelnie czy szkoły. Zgodnie bowiem z ministerialnš propozycjš po przekazaniu nieruchomoœci Funduszowi wygaœnie ustanowiony na ich rzecz trwały zarzšd.

– Tymczasem dzięki oddaniu nieruchomoœci w najem lub dzierżawę czerpiš z tego tytułu zyski i w ten sposób poprawiajš swojš sytuację finansowš – wyjaœnia Konrad Płochocki z PZFD.

Rzšdowa propozycja może też pogorszyć kondycję finansowš powiatów – ostrzegajš niektórzy wojewodowie, w tym kujawsko-pomorski. Powiaty również zostanš pozbawione dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarzšdu, użytkowana czy czynszu dzierżawnego.

Na tym uwagi się nie kończš. Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań zauważa, że projekt nic nie mówi, na jakich zasadach będzie okreœlany czynsz za najem oraz cena za zbywane mieszkanie. Takie samo spostrzeżenie ma fundacja Habitat for Humanity Poland.

„Brak zapisu o maksymalnej stawce czynszu przyczyni się do stopniowej komercjalizacji zasobu" – twierdzi w piœmie fundacji Magda Ruszkowska-Cieœlak, jej dyrektor.

Uwagi ma też Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego. Wskazuje na niejasnoœci w propozycji zmian w art. 18 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ma się tam pojawić zdanie drugie, z którego będzie wynikało, że „w szczególnoœci wykreœla się z księgi hipoteki wpisane po ujawnieniu roszczenia o przeniesienie własnoœci".

Będš kłopoty z wpisami hipoteki

W ten sposób ministerstwo chce dać najemcom, którzy chcš wykupić mieszkanie w przyszłoœci, gwarancję, że rzeczywiœcie będš mogli to zrobić. Jednak zdaniem Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego propozycja ta zmienia całkowicie sens przepisu. Może utrudnić wpis roszczenia, które było złożone do sšdu przed wnioskiem najemcy. Dlatego Fundacja proponuje, by pozostawić przepis w obecnym brzmieniu.

Etap legislacyjny: po konsultacjach publicznych

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL