Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Zmniejszanie mieszkaniowego deficytu zajmie lata

Goœciem Dariusza Wieczorka był Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
Archiwum

W zarzšdzie BGK nadzoruje pan rynek mieszkaniowy. Wspomniał o nim premier Mateusz Morawiecki w exposé, przypominajšc, że mimo rosnšcej sprzedaży nadal mamy spory deficyt mieszkań. Ile ich brakuje?

Deficyt ten według różnych metodologii szacowany jest na 0,5–3 mln mieszkań, zwłaszcza jeœli uwzględnimy mieszkania nieodpowiadajšce standardom nie tylko technicznym, ale też cywilizacyjnym. Te 3 mln mieszkań to wyzwanie, które wybrzmiało w exposé premiera Morawieckiego. Częœć zadań w likwidacji tego deficytu wykonuje BGK, pełnišc rolę banku misyjnego, realizujšcego politykę gospodarczš rzšdu.

Pod szyldem BGK mieszczš się, mówišc w uproszczeniu, dwie instytucje. Jedna typowo bankowa z funkcjami i działaniami typowymi dla banków, druga zaœ realizuje częœć misyjnš, wyznaczonš przez rzšd. W przypadku budownictwa mieszkaniowego to realizacja, zarzšdzanie i wspieranie tych działań rzšdowych, które majš zmniejszać deficyt mieszkań.

Bank obsługiwał program „Mieszkanie dla młodych". Ostatnia pula œrodków rozeszła się już po dwóch dniach. Jak można podsumować ten program?

Skorzystało z niego ponad 110 tys. rodzin. Program polegał na dopłatach, dystrybuowanych przez BGK, do wkładu własnego przy kredycie mieszkaniowym. Dopłata wyniosła ok. 30 tys. zł. Wynika więc, że rozdysponowano ponad 3 mld zł w ramach tego programu. Ale poza tym programem BGK obsługiwał też wczeœniejsze projekty „Rodzina na swoim" oraz Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Nawišzujšc do exposé premiera i Narodowego Programu Mieszkaniowego, który został przez rzšd przyjęty we wrzeœniu 2016 r., warto zwrócić uwagę, że pewne akcenty w NPM przesunięte sš w stronę nie tyle instrumentów generujšcych popyt, ile podaż. Inaczej było z „MdM", który dzięki dopłatom stymulował popyt. Zasilanie podaży powinno powodować obniżenie ceny i zwiększenie dostępnoœci mieszkań. Widać to już np. po rozporzšdzeniu ministra infrastruktury okreœlajšcym maksymalne stawki czynszu w zasobach budowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomoœci. To poziomy cen, które sš dostępne dla zdecydowanie większego grona klientów niż np. kredyt hipoteczny, nie wszyscy zresztš zdolnoœć kredytowš majš.

Podmioty z grupy BGK sš zaangażowane w program mieszkań na wynajem z dojœciem do własnoœci. Kiedy pierwsze takie mieszkania trafiš na rynek?

Już w marcu pojawiš się pierwsze mieszkania, w Jarocinie i Białej Podlaskiej. Rozpoczęcie tych budów nastšpiło w grudniu 2016 r. BGK za poœrednictwem swoich spółek celowych, zarzšdzajšcych funduszami inwestycyjnymi realizuje częœć Narodowego Programu Mieszkaniowego w zakresie komercyjnym i częœć Mieszkanie+. Obecnie w budowie jest 2 tys. mieszkań, kolejne 12 tys. jest już w przygotowaniu i lada dzień rozpocznš się ich budowy. Co chwila podpisywane sš nowe umowy z samorzšdami jako partnerami, bo to one przekazujš grunt jako wspólnik w spółce celowej funduszu.

Bank wspiera też programy budownictwa komunalnego, socjalnego i społeczne budownictwo czynszowe. Jak wyglšda ten obszar rynku w Polsce?

Dokonania sš duże, także BGK uczestniczy w tych programach, zapewniajšc w przypadku budownictwa komunalnego i socjalnego instrumenty bezzwrotne i dotacje na budowę mieszkań socjalnych. Oczywiœcie pod pewnymi warunkami, które gmina lub spółka gminna, będšca „deweloperem" takiego przedsięwzięcia, musi spełnić. Przez 10 lat BGK przekazał bezzwrotne dotacje warte 1 mld zł samorzšdom, co pozwoliło na realizację przedsięwzięć wartych ponad 3 mld zł, to jest 16 tys. lokali dla osób korzystajšcych z pomocy socjalnej. W społecznym budownictwie czynszowym bank udziela instrumentów zwrotnych – kredytów, przede wszystkim towarzystwom budownictwa społecznego. Sš one udzielane na preferencyjnych warunkach – koszt kredytu to tylko WIBOR, czyli bez marży. Ale udzielamy też kredytów komercyjnych. Popyt na tego typu instrumenty jest spory, pod koniec 2015 r. weszła w życie ustawa regulujšca społeczne budownictwo czynszowe i do tej pory odbyły się trzy edycje tego programu, który przewidziany jest łšcznie na 4,5 mld zł wartoœci kredytów udzielonych. W cišgu trzech edycji było 150 wniosków złożonych na ponad 840 mln zł. Rezultat to 7 tys. mieszkań.

Kiedy będzie kolejny nabór w społecznym budownictwie czynszowym?

W marcu. Wsparcie przeznaczone na społeczne budownictwo czynszowe będzie warte ok. 600 mln zł, w budownictwie socjalnym i komunalnym – to ok. 200 mln zł na instrumenty dotacyjne.

Do tej pory rozmawialiœmy o programach rzšdowych, ale BGK ma również swój program komercyjny, to Fundusz Mieszkań na Wynajem. Na czym on polega?

BGK buduje mieszkania i na zasadach rynkowych je wynajmuje. Liczba tych mieszkań nie będzie przyrastać znacznie. Działania BGK przesunęły się w kierunku wspierania mniej majętnych Polaków niż tych, którzy na normalnych warunkach rynkowych mogš pozwolić sobie na wynajęcie mieszkania. Ten fundusz miał przetestować pewne mechanizmy i założenia inwestycyjne. Teraz, majšc te doœwiadczenia, działa Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, to właœnie w jego ramach powstajš mieszkania w Jarocinie, Białej Podlaskiej, Gdyni, Wałbrzychu i innych miejscowoœciach.

Za ile lat deficyt mieszkań nie będzie nam doskwierał?

To będzie zależne nie tylko od BGK i samorzšdów, ale być może przede wszystkim, zwłaszcza w kontekœcie Narodowego Programu Mieszkaniowego, od tych podmiotów, które będš wykorzystywały Krajowy Zasób Nieruchomoœci i będš czerpać z niego grunty, na których realizowane będš nowe mieszkania. Mój prywatny szacunek mówi o ponad 10 latach, aby dojœć do poziomu, kiedy deficyt nie będzie aż tak znaczny. Ale likwidacja deficytu to nie tylko budowa nowych mieszkań, to też poprawa i remonty istniejšcych mieszkań. BGK również ma programy wspierajšce w tym zakresie, m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL