Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Przedszkole może działać na parterze bloku - wyrok NSA

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Wydajšc warunki zabudowy w celu prowadzenia przedszkola w mieszkaniu, nie trzeba sprawdzać, czy nie będzie ono dokuczliwe dla sšsiadów i czy wystarczy miejsc postojowych.

Wojewódzki sšd administracyjny oddalił skargę wspólnoty mieszkaniowej dotyczšcš adaptacji mieszkania na przedszkole. Takie plany mieli właœciciele mieszkania na parterze, którym prezydent miasta wydał warunki zabudowy. Wczeœniej w tym miejscu funkcjonował bowiem punkt przedszkolny.

To nie spodobało się wspólnocie mieszkaniowej, która odwołała się do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Jej zdaniem zmiana spowoduje wzrost hałasu i będzie ucišżliwa dla mieszkańców. Zwiększy się bowiem ruch na klatce. Wspólnota podniosła też, że plac zabaw przed blokiem nie jest dostosowany do takiej działalnoœci.

SKO oddaliło skargę wspólnoty. Według niego po zmianie sposobu użytkowania mieszkania dalej będzie prowadzona działalnoœć o takim samym charakterze. Chodzi o zajęcia z dziećmi od poniedziałku do pištku w godzinach 7.15–17. Godziny te pokrywajš się z godzinami wychodzenia mieszkańców bloku do pracy i do szkół oraz ruchem klientów lokali użytkowych znajdujšcych się na parterze budynku.

Wspólnota wniosła skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie. Zarzuciła w niej m.in., że w warunkach zabudowy uwzględniono ogólnodostępne miejsca postojowe. Tymczasem nie ma żadnych podstaw prawnych, by je uwzględnić w liczbie miejsc, którš zapewnić ma inwestor.

Zdaniem WSA skarga jest bezzasadna. Nie ma bowiem obowišzku ustalenia w decyzji o warunkach zabudowy konkretnej liczby miejsc postojowych, choć jest to dopuszczalne. Zapis decyzji o możliwoœci zapewnienia miejsc ogólnodostępnych należy więc odczytać jako wskazujšcy na dodatkowe możliwoœci poza obowišzkiem inwestora.

WSA podkreœlił, że ustalenia decyzji o warunkach zabudowy nie wpływajš na ocenę, czy planowana inwestycja będzie ucišżliwa dla skarżšcych. Tego typu decyzja okreœla jedynie, czy inwestycja jest w danym miejscu możliwa, a jeœli tak, to jakie warunki i zasady zagospodarowania terenu sš dopuszczalne. Na etapie postępowania w sprawie wydania warunków ochrona interesów osób trzecich jest bowiem ograniczona. Kwestie wpływu inwestycji na sšsiednie mieszkania jest badana dopiero na etapie pozwolenia na budowę. Ponadto na tym obszarze występuje intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa o różnorodnym charakterze. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się szpital, a budynek, w którym ma działać przedszkole, ma charakter usługowo-mieszkaniowy.

Z tych powodów według WSA nie ma przeszkód, by w miejsce punktu przedszkolnego powstało przedszkole. Š?

Sygnatura akt: II SA/Kr 611/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL