Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Niepełnosprawni

Rzšd nie wykonał wyroku TK. Odszkodowanie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Opiekun osoby niepełnosprawnej wygrał proces ze Skarbem Państwa, bo rzšd nie wykonał wyroku Trybunału.

Ten wyrok może mieć znaczenie dla niemal 150 tys. osób, zajmujšcych się niepełnosprawnymi członkami rodziny. Od ponad trzech lat wiadomo, że przepisy, które regulujš ich uprawnienia, sš niezgodne z konstytucjš.

Opiekun osoby, której niepełnosprawnoœć powstała w wieku dorosłym, otrzymuje obecnie 520 zł. Przyznanie œwiadczenia może być uzależnione od kryterium dochodowego. A taki opiekun nie może podejmować żadnej pracy. Opiekun niepełnosprawnego dziecka otrzymuje zaœ œwiadczenie pielęgnacyjne, które obecnie wynosi 1477 zł miesięcznie.

Do 2013 r. wszyscy opiekunowie otrzymywali œwiadczenie pielęgnacyjne. Potem ich sytuacja została zróżnicowana. W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny zasady przyznawania œwiadczeń uznał za niekonstytucyjne.

Zdaniem TK zróżnicowanie uzależnione od wieku powstania niepełnosprawnoœci jest niezgodne z art. 32 ustawy zasadniczej, czyli z zasadš równoœci wobec prawa. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych należš bowiem do tej samej grupy i powinni być traktowani podobnie. Wyrok TK wcišż nie jest wykonany.

Legislacyjne bezprawie

Warszawski sšd rejonowy uznał, że w wyniku uchwalenia niekonstytucyjnych ustaw (deliktu legislacyjnego), ale też w wyniku zaniechania (braku wprowadzenia regulacji realizujšcych wyrok TK) u powoda powstała szkoda w wysokoœci różnicy między œwiadczeniem pielęgnacyjnym a zasiłkiem dla opiekuna.

Dlatego warszawski sšd rejonowy przyznał opiekunowi dorosłej osoby niepełnosprawnej odszkodowanie w wysokoœci 33,6 tys. zł od Skarbu Państwa.

Na zasšdzonš kwotę złożyły się również składki na ubezpieczenia społeczne, których powód został pozbawiony.

Od œwiadczenia pielęgnacyjnego i od zasiłku dla opiekuna odprowadzane sš bowiem składki, które majš w przyszłoœci zapewnić emeryturę. W przypadku osób pobierajšcych 520 zł zasiłku będzie ona nader skromna.

– Przez lata pobierania zasiłku żyłem w nędzy. Wydawało mi się więc, że należy mi się też zadoœćuczynienie, bo szkoda, której doznałem, miała wymiar nie tyko materialny – mówi Mirosław Sobolewski ze Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, który wygrał sprawę.

Możliwe zadoœćuczynienie

Sšd Rejonowy dla Warszawy Œródmieœcia uznał wprawdzie, że być może zadoœćuczynienie za krzywdę powinno się należeć. Powód jednak nie wykazał poniesionej krzywdy w sposób należyty. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

– Wyrok może mieć znaczenie dla innych opiekunów niepełnosprawnych, którzy nie otrzymujš œwiadczenia pielęgnacyjnego.

Wszystko zależy jednak od tego, czy sšd nie uzna, że ich roszczenia się przedawniły – mówi Mirosław Sobolewski. Od wyroku Trybunału minęły już ponad trzy lata. Jednak, jak podkreœla Sobolewski, opiekunowie ponoszš szkodę każdego miesišca, kiedy na ich konto nie wpływa œwiadczenie pielęgnacyjne. A bieg przedawnienia liczy się od dnia powstania szkody.

Czas naprawić zaniedbanie

Ale wyrok może mieć też inny skutek. Może zmobilizuje wreszcie Ministerstwo Pracy i Rodziny do zmiany niekonstytucyjnych przepisów. 8 stycznia 2016 r. został powołany w ministerstwie zespół do spraw rozwišzań systemowych dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Przez ponad dwa lata nie przygotował projektu ustawy, który naprawiłby legislacyjne zaniedbania.

– Działania państwa sš bardzo opieszałe. Choć zmiany dotyczšce sytuacji opiekunów niepełnosprawnych były zawarte w programie wyborczym PiS, na obietnicach się skończyło. Opozycja też nie przypomina o problemach tej licznej grupy osób – mówi dr Rafał Bakalarczyk, badacz polityki społecznej. Š?

Sygnatura akt: VI C 1995/16

Opinia

Katarzyna Przyborowska, radca prawny z kancelarii Lege Artis

To bardzo interesujšce orzeczenie, które być może skłoni ministerstwo do ujednolicenia przepisów. Niewiele mamy w kraju spraw, w których tak jednoznacznie sšd pisze o wydaniu normy niezgodnej z prawem oraz zaniechaniu legislacyjnym, a w rezultacie – powstaniu szkody u obywatela. Jestem ciekawa, czy wyrok się ostanie, bo termin na wniesienie apelacji jeszcze chyba nie minšł. Ale być może inni opiekunowie osób niepełnosprawnych będš mogli w podobny sposób uzyskać odszkodowanie. Muszš tylko pamiętać, że w przypadku œwiadczeń okresowych obowišzuje trzyletni okres przedawnienia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL