Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Niepełnosprawni

„Aktywny samorzšd” 2018

Fotolia.com
Jak poinformowało ministerstwo - Zarzšd PFRON przyjšł Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowišzujšce realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorzšd” w 2018 roku. Przyjmowanie przez Fundusz wystšpień powiatów o przyznanie œrodków finansowych na realizację programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych potrwa do końca lutego.

Głównym celem programu "Aktywny samorzšd" jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczajšcych uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

„Aktywny samorzšd" składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania. Zakłada m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrzšdowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwišzania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu aktywnoœci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka będšcego pod opiekš wnioskodawcy, przebywajšcego w żłobku lub przedszkolu albo pod innš tego typu opiekš. Moduł II programu „Aktywny samorzšd" przewiduje natomiast pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokoœć kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeœli wysokoœć przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:

1. 700 zł – w sytuacjach, które okreœli samorzšd powiatowy,

2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednoczeœnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

5. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcš jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Jeœli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednoczeœnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieœć do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeœli wysokoœć przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczšcych wkładu własnego.

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowišzani sš tylko wnioskodawcy pozostajšcy w zatrudnieniu. Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolnieni sš wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu (samorzšd powiatowy właœciwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku Modułu I mija 30 sierpnia 2018 roku, a w przypadku modułu II – 30 marca 2018 roku (dla wniosków dotyczšcych roku akademickiego 2017/2018) oraz 10 paŸdziernika 2018 r. (dla wniosków dotyczšcych roku akademickiego 2018/2019).

ródło: MRPiPS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL