Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

Nauczyciele wcišż uczš za darmo po godzinach, choć nie ma już godzin karcianych

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Choć to niezgodne z prawem, nauczyciele nagminnie uczš ponad pensum bez wynagrodzenia.

Nie ma godzin „karcianych", ale wcišż nauczyciele uczš za darmo. Rozważajš złożenie pozwów o wynagrodzenie za zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań. Zwišzek Nauczycielstwa Polskiego podkreœla, że nadużycia sš nagminne. Zamierza o nich donieœć inspekcji pracy. Samorzšdy mogš więc czekać kolejne wydatki. A nie otrzymały zwiększonej subwencji oœwiatowej na płatnš realizację godzin z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

– Nie mamy dodatkowych œrodków, a nie chcemy obniżać jakoœci nauczania. Moment też jest nie najszczęœliwszy. Wdrażanie reformy wygenerowało koszty po stronie samorzšdów – wyjaœnia Marek Wójcik ze Zwišzku Miast Polskich.

Problem jest powszechny.

– Jesteœmy w trakcie zbierania informacji o skali tego zjawiska w naszym województwie. Z naszej wiedzy wynika, że w zdecydowanej większoœci szkół w Łodzi, Łasku, Rawie Mazowieckiej, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Kutnie godziny te nie sš płatne – mówi Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP. I dodaje, że w niektórych szkołach godziny te sš płatne, ale tylko dzięki realizacji programów edukacyjnych za pienišdze ze œrodków unijnych. Zdarza się, że za zajęcia płaci rada rodziców.

Godzin karcianych nie ma od zeszłego roku. Nauczyciele w 40-godzinnym tygodniu pracy powinni natomiast prowadzić inne zajęcia i czynnoœci wynikajšce z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniajšce potrzeby i zainteresowania uczniów. W tym roku doprecyzowano Kartę nauczyciela – w ramach zajęć statutowych i czynnoœci nauczyciele nie mogš prowadzić zajęć œwietlicowych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. A według rozporzšdzenia MEN pomoc pedagogiczno-psychologiczna to m.in. zajęcia rozwijajšce uzdolnienia, umiejętnoœci uczenia się i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia wyrównawcze czy zajęcia rozwijajšce uzdolnienia) po nowelizacji powinny zatem odbywać się w ramach obowišzkowego pensum zajęć, nie zaœ zajęć statutowych. Opcjonalnie praca ta może być wykonywana w godzinach ponadwymiarowych – za dodatkowym wynagrodzeniem.

– Szkoła zobowišzana jest do objęcia uczniów pomocš psychologiczno-pedagogicznš zgodnie z ich potrzebami. Od 1 wrzeœnia 2017 r. godziny na œwiadczenie takiej pomocy muszš zostać wskazane w arkuszu organizacji szkoły, muszš zatem być uwzględnione także w budżecie szkoły – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

691 tys. nauczycieli pracuje w polskich szkołach, przedszkolach i innych placówkach

595 tys.  nauczycieli jest obecnie zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL