Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Szkolenia dla funkcjonariuszy publicznych na temat prawa migracyjnego i uchodźczego

123RF
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z przedstawicielstwem Fundacjš Heinricha Boella w Warszawie realizujš projekt szkoleniowy skierowany do osób pracujšcych w instytucjach publicznych, które majš kontakt z cudzoziemcami.

Szkolenia polegajš na przedstawieniu im informacji na temat form legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz rodzajów wydawanych im dokumentów.

Szkolenia oparte będš o przepisy polskiego prawa uchodŸczego i migracyjnego. Szkolenia obejmujš m.in. podstawowe definicje zwišzane z migracjš, informacje o zasadach wjazdu na terytorium Polski, analizę przepisów dotyczšcych form legalizacji pobytu cudzoziemców, informacje o postępowaniach w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej, pobytu cudzoziemca w Polsce bez odpowiedniego zezwolenia, a także praktycznš wiedzę na temat dokumentów wydawanych cudzoziemcom i uprawniajšcych ich do pobytu w Polsce.

Przeprowadzono już 5 szkoleń w Urzędzie Miasta St. Warszawy i komendzie Powiatowej Policji w Mońkach. Do końca roku odbędzie się jeszcze 3 szkolenia, które będš przeprowadzone w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,. Uczestnicy szkoleń pozytywnie oceniajš wiedzę zdobytš w czasie szkoleń, często podnoszš praktyczne zagadnienia wynikajšce z ich pracy z cudzoziemcami, chętnie rozwišzujš prezentowane kazusy przygotowane przez trenerów.

W ramach projektu powstanie również aktualizacja podręcznika „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych". Podręcznik w prosty sposób wyjaœnia często trudne i zawiłe procesy zwišzane z pobytem w Polsce osób innych narodowoœci. Jest to również kompendium wiedzy, które w uporzšdkowany sposób prezentuje zasady przyznania prawa do pobytu co ułatwia znalezienie informacji. Uczestnicy szkoleń uważajš, że podręcznik będzie przydatny w ich pracy m.in. w bezpoœredniej obsłudze i weryfikacji pobytu, informowaniu cudzoziemców o uprawnieniach wynikajšcych z poszczególnych dokumentów pobytowych.

ródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL