Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Wysługę lat policjanta zwiększy tylko zatrudnienie na pełny etat

Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu posiadanej przez niego wysługi lat. Zalicza się do niej nie tylko okresy służby czy okresy traktowane jako równorzędne ze służbš, ale także zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z tytułu wysługi lat uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokoœci 20 proc. po 20 latach służby. Następnie następuje wzrost o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokoœci 32 proc. po 32 latach służby – jednak łšcznie do wysokoœci 35 proc. po 35 latach służby.

Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego zalicza się:

- okresy służby w Policji, w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rzšdu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej,

- okresy traktowane jako równorzędne ze służbš,

- okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegajš wliczeniu do okresu pracy lub służby, od którego zależš uprawnienia pracownicze lub wynikajšce ze stosunku służbowego.

Okres zatrudnienia jest zaliczany do wysługi lat wówczas, gdy zatrudnienie to zostało zakończone, a ponadto jeœli było ono wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy. Potwierdził to WSA w Warszawie w wyroku z 20 wrzeœnia 2016 r. (II SA/Wa 13/16). Sšd ten wskazał wówczas, że zakończony okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w szkole podlega zaliczeniu do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego policjantki.

W przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowišzujšcego w danym zawodzie lub na danym stanowisku, wymiar czasu pracy zatrudnionego podlega sumowaniu.

Zatem, jeœli funkcjonariusz przed podjęciem służby pracował u jednego pracodawcy np. przez 2 lata w niepełnym wymiarze czasu pracy – np. na 1/2 etatu, to okres tego zatrudnienia nie będzie podlegał zaliczeniu do wysługi lat.

Ponadto do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało funkcjonariuszowi uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie przepisów o œwiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nie dotyczy to jednak okresów korzystania przez policjanta – także przed podjęciem służby w Policji – z urlopu udzielonego w celu:

- sprawowania opieki nad małym dzieckiem na warunkach okreœlonych w przepisach prawa pracy,

- pobytu za granicš wspólnie z małżonkiem przeniesionym do pełnienia służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym, misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub instytucie polskim.

Dokumenty potwierdzajšce okresy zaliczane do wysługi lat funkcjonariusz ma obowišzek złożyć w komórce organizacyjnej jednostki Policji właœciwej do spraw kadr.

podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 4 i § 5 ust. 1 rozporzšdzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokoœci uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1236 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL