Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Policjant powinien otrzymać szczegółowš informację o swoich prawach

Fotolia.com
Niekompletne pouczenie w sprawie terminu do wniesienia odwołania jest okolicznoœciš pozwalajšcš na jego przywrócenie. Fakt, że strona reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika, który te terminy powinien znać, niczego nie zmienia.

- Policjantka otrzymała orzeczenie o wymierzeniu jej kary dyscyplinarnej. Trzy dni potem orzeczenie to doręczono również jej obrońcom. Oni też złożyli w jej imieniu odwołanie od tego orzeczenia. Komendant wojewódzki policji odmówił jednak jego przyjęcia uznajšc, że zostało ono złożone po terminie. To rozstrzygnięcie policjantka zaskarżyła do sšdu zarzucajšc organowi, że ani jej, ani jej obrońcom nie udzielono prawidłowego pouczenia o terminie do złożenia odwołania. W jego treœci nie zastrzeżono, że w razie doręczenia obwinionemu i obrońcy w różnych terminach pisma, od którego przysługuje odwołanie, termin do jego złożenia liczy się od dnia doręczenia, które nastšpiło wczeœniej. Czy policjantka ma szansę na przywrócenie terminu, mimo, że reprezentowana była przez profesjonalnych pełnomocników?

Orzeczenia, postanowienia, zawiadomienia i inne pisma, wydane w toku postępowania dyscyplinarnego, doręcza się obwinionemu oraz obrońcy, jeżeli został on ustanowiony. W razie doręczenia obwinionemu i obrońcy w różnych terminach pisma, od którego przysługuje odwołanie lub zażalenie, termin do złożenia odwołania lub zażalenia liczy się od dnia doręczenia, które nastšpiło wczeœniej (art. 135f ust.6 ustawy o policji, dalej uop). I od tego czasu liczy się czas (7 dni) na złożenie odwołania od orzeczenia wydanego w I instancji (art. 135 k ust. 1 uop).

W postępowaniu dyscyplinarnym policjantów (podobnie jak funkcjonariuszy Straży Granicznej) wprowadzono szczególne rozwišzania w zakresie otwarcia terminów do złożenia odwołania. Przyjęto, bowiem, że nawet wtedy, gdy strona reprezentowana jest przez obrońcę, to bieg omawianego terminu uwarunkowany jest datš wczeœniejszego doręczenia, co nie musi pokrywać się z datš doręczenia orzeczenia obrońcy obwinionego.

Jako, że terminy do złożenia œrodków zaskarżenia majš charakter zawity, a zatem uchybienie tym terminom powoduje bezskutecznoœć czynnoœci procesowej strony ustawodawca, aby zapewnić stronie realnš ochronę w tym zakresie ustanowił obowišzek udzielenia jej przez właœciwy organ prawidłowych informacji o dopuszczalnoœci, terminie i sposobie złożenia stosownych œrodków zaskarżenia.

W ustawie o Policji kwestie te normuje art. 135 j ust. 2 pkt 7 zgodnie, z którym jednym z obligatoryjnych elementów orzeczenia dyscyplinarnego jest pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia odwołania. Organ podejmujšc takie rozstrzygnięcie, zobowišzany jest, zatem bezwzględnie przestrzegać tego nakazu i to niezależnie od tego czy obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym działa sam czy jest on reprezentowany przez obrońcę.

Jak uznał NSA w wyroku z 28 lipca 2016 r. (I OSK 156/ 15) w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów fakt reprezentowania strony przez obrońcę, w tym profesjonalnego pełnomocnika, nie ogranicza obowišzków informacyjnych organu, a przede wszystkim nie zwalnia organu z powinnoœci przekazania pełnych informacji pozwalajšcych na realizację prawa do złożenia odwołania. Prawidłowe pouczenie, co do przysługujšcych stronie œrodków zaskarżenia uznawane jest zawsze za jeden z kluczowych warunków przestrzegania praw strony w każdym postępowaniu.

Warto podkreœlić, iż w art. 135 j ust. 2 pkt 7 uop nakładajšcym na organ obowišzek zawarcia w orzeczeniu dyscyplinarnym „pouczenia o prawie, terminie i trybie wniesienia odwołania" ustawodawca nie zawarł odesłania do konkretnych przepisów ustawy, a tym samym nie ograniczył przedmiotowego pouczenia tylko do treœci jednej czy dwóch jednostek redakcyjnych pragmatyki służbowej. W konsekwencji należy przyjšć, że treœć tego pouczenia powinna być rzetelna i wyczerpujšca. Pouczenie ograniczajšce się tylko do wskazania terminu na wniesienie odwołania takiego wymagania z pewnoœciš nie spełnia.

Jak uznał, bowiem NSA w cytowanym wyżej wyroku bez wskazania zdarzenia otwierajšcego termin do wniesienia odwołania nie można uznać, by strona została w sposób pełny pouczona o przysługujšcym jej uprawnieniu. To, że wynika to wprost z art. 135 f ust. 6 uop niczego nie zmienia. Długoœć okresu do wniesienia odwołania także została wprost uregulowana w ustawie (art. 135 k ust. 1 uop) a mimo to ustawodawca wprost ustanowił nakaz zawarcia w orzeczeniu dyscyplinarnym stosownego pouczenia.

podstawa prawna: Art. 135f, art. 135j- k ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1782 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL