Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

RPO podważa nabór do Służby Ochrony Państwa

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Rzecznik Praw Obywatelskich ma wštpliwoœci co do podstawy prawnej naboru do Służby Ochrony Państwa, która zastšpiła Biuro Ochrony Rzšdu. Adam Bodnar poprosił komendanta SOP o wyjaœnienia, na podstawie jakich przepisów taki nabór jest prowadzony. RPO napisał w liœcie do komendanta, że z informacji na stronie internetowej SOP wynika, iż prowadzony jest stały nabór do formacji.

Ustawa o SOP z 8 grudnia 2017 r. weszła w życie 1 lutego 2018 r. Zgodnie z jej przepisem przejœciowym, wszczęte i niezakończone przed jej wejœciem w życie postępowania kwalifikacyjne do BOR stajš się postępowaniami kwalifikacyjnymi do SOP. Postępowania wszczęte przed 1 lutego sš, za zgodš kandydatów, kontynuowane, a dokonane przed tš datš etapy postępowania kwalifikacyjnego uznano za ważne. Od 1 lutego nabór do Służby następuje zatem na podstawie ustawy o SOP - dodał Adam Bodnar. W przeciwnym wypadku utrzymano by w mocy odpowiedni akt wykonawczy, wydany na podstawie ustawy o Biurze Ochrony Rzšdu, co nie nastšpiło.

Adam Bodnar zaznaczył, że zgodnie z ustawš o SOP minister właœciwy do spraw wewnętrznych okreœli rozporzšdzeniem m.in. zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym; dokumenty, które należy złożyć; sposób oceny kandydatów; zasady przeprowadzania testu ich sprawnoœci fizycznej i badań psychologicznych.

„Tymczasem z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Rzšdowego Centrum Legislacji wynika, że prace legislacyjne nad projektem rozporzšdzenia nie zostały jeszcze zakończone, mimo że ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r." - napisał Adam Bodnar. Projekt tego rozporzšdzenia szczegółowo okreœla poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego. Bodnar podkreœla, że trudno byłoby np. przeprowadzić test sprawnoœci fizycznej kandydata bez „Zakresu i sposobu przeprowadzania testu sprawnoœci fizycznej oraz sposobu oceny jego wyników" (precyzuje je załšcznik nr 5 do projektu rozporzšdzenia - stan na 23 stycznia 2018 r.).

Rzecznik zwrócił się do komendanta SOP z proœbš o wyjaœnienie, na podstawie jakich przepisów prowadzony jest stały nabór do Służby - jeżeli dotychczasowe rozporzšdzenie utraciło moc obowišzujšcš, a nowe nie weszło jeszcze w życie.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL