Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Ustawa degradacyjna przyjęta przez Senat

AdobeStock
Pozbawiani stopni będš mogli pójœć do sšdu. Za zmarłym oficerem będzie mogła wstawić się np. małżonka.

W czwartek Senat przyjšł bez poprawek tzw. ustawę degradacyjnš, która zakłada możliwoœć pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy (teraz rezerwy), którzy w latach 1943-1990 swojš postawš sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Ustawa ma wejœć po 14 dniach od ogłoszenia.

Z automaty zdegradowanych będzie tylko 22 członków Wojskowe Rady Ocalenia Narodowego (WRON), czyli ciała, które formalnie stało na czele władz stanu wojennego ogłoszonego 13 grudnia 1981 r. – oni stracš stopień wojskowy z mocy prawa.

Rozliczenia

Jak zapisano w preambule ustawy ma ona pozwolić na pozbawienie stopnia wojskowego tych, którzy w imię totalitarnej ideologii komunistycznej kierowali armię przeciw własnemu narodowi, używali wojska do pozbawiania osób, obywateli podstawowych praw, przeœladowali ich ze względu na pochodzenie i przekonania religijne.

Drugš liczniejszš grupę podlegajšcš rygorom tej ustawy stanowiš osoby które w l. 1943–1990 pełnišc funkcje służbowe lub dowódcze, w l. 1943–1956 wydawały rozkazy użycia broni wobec ludnoœci cywilnej. Ustawa obejmie też sędziów lub prokuratorów wojskowej służby sprawiedliwoœci, którzy w tych latach wydawali wyroki za działalnoœć na rzecz niepodległoœci i suwerennoœci Polski albo oskarżali w tych sprawach. Według danych MON, w grupie tej jest 300 do 400 m.in. członków kierownictwa wojska okresu PRL, tajnych służb, wojskowych sędziów i prokuratorów z okresu PRL, i do 100 oficerów wydajšcych rozkazy użycia broni palnej wobec ludnoœci cywilnej.

- Chciałbym się dowiedzieć, skšd sš te liczby. Mogę sobie wyobrazić, że mogš być znaczšco większe albo znaczšco mniejsze, a to zależy od przyjętego kryterium i od stosowania ustaw – mówi „Rz" prof. Antoni Dudek historyk, politolog z UKSW.

Pozbawienie stopnia wojskowego następować będzie również poœmiertnie. Nie będš natomiast degradowane osoby, jeœli w trakcie służby czynnie wspierali działania na rzecz niepodległoœci Państwa Polskiego.

Postanowienie w tych sprawach wydawał będzie szef MON, a w przypadku generałów, nadto za zgodš prezydenta.

Procedurę będzie wszczynał z własnej inicjatywy szef MON albo na wniosek premiera, Dyrektora Archiwów Państwowych lub Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; z inicjatywš wszczęcia postępowania mogš też do MON wystšpić zrzeszenia kombatantów lub weteranów. O wszczęciu procedury będš zawiadamiani zainteresowani, a w przypadku osoby zmarłej informacja będzie w BIP. MON będzie występował następnie do IPN oraz jednostki MON prowadzšcych badania archiwalne i historyczne o informacje o przebiegu służby poddanego tej procedurze.

Kontrola sšdowa

Osobie takiej przysługuje prawo do posiadania pełnomocnika, i przedstawienia dowodów, w razie poœmiertnej degradacji mogš do sprawy przystšpić małżonek i bliscy krewni, a w przypadku osób samotnych - również stowarzyszenie kombatantów lub żołnierzy. Jako dowód dopuszcza się wszystko, co może przyczynić się do wyjaœnienia sprawy a nie jest sprzeczne z prawem, a więc pewnie także œwiadków. Na postanowienie o pozbawienia stopnia wojskowego lub nie przysługiwać będzie skarga do sšdu administracyjnego, a postępowanie jest wolne od kosztów sšdowych.

Zdaniem adwokata Józefa Forystka, zaprawionego w sprawach administracyjnych, należy tę procedurę rozumieć tak, że przed MON będzie jednoinstancyjna, a w sšdach administracyjnych – dwuinstancyjna. Niezależnie zaœ, że postępowania administracyjne skupia się na kwestiach formalnych, korzystne ustalenie sšdu będzie kończyć sprawę, gdyż nie ma tu typowego dla zwykłych spraw skierowania jej do ponownego rozpatrzenia przez urzšd. I w takim postępowaniu zapewne sšd będzie badał poprawnoœć, wiarygodnoœć przedstawionych na uzasadnienie degradacji informacji.

Dodajmy, że pewnych sytuacjach będzie możliwe wznowienia postępowania, ale nie na niekorzyœć funkcjonariusza.

22 członków WRON, która formalnie kierowała stanem wojennym, zostanie zdegradowanych automatycznie

500oficerów: prokuratorów i sędziów, obejmie procedura degradacyjna z kontrolš sšdowš

Etap: konsultacje społeczne

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL