Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Co bezpośrednia likwidacja szkód zmieniła na rynku ubezpieczeniowym?

Bezpoœrednia likwidacja szkód to stosunkowo nowe rozwišzanie na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W założeniach rozwišzanie to ma poprawiać sytuację klientów towarzystw ubezpieczeniowych, w sytuacji uczestnictwa w wypadku, w charakterze poszkodowanego. Jak to wyglšda w praktyce? Co faktycznie zmieniła bezpoœrednia likwidacja szkód na polskim rynku ubezpieczeniowym?

Bezpoœrednia likwidacja szkód to stosunkowo nowe rozwišzanie na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W założeniach rozwišzanie to ma poprawiać sytuację klientów towarzystw ubezpieczeniowych, w sytuacji uczestnictwa w wypadku, w charakterze poszkodowanego. Jak to wyglšda w praktyce? Co faktycznie zmieniła bezpoœrednia likwidacja szkód na polskim rynku ubezpieczeniowym?

System Bezpoœredniej Likwidacji Szkód (BLS) już funkcjonuje

Bezpoœrednia likwidacja szkód dotyczy konkretnych zdarzeń drogowych, w postaci wypadków z udziałem wyłšcznie dwóch pojazdów. Rozwišzanie to funkcjonuje w Polsce od 1 kwietnia 2015 roku, kiedy wszedł w życie ogólnokrajowy system Bezpoœredniej Likwidacji Szkód (BLS). Do tej pory z punktu widzenia poszkodowanych w wypadkach właœcicieli aut była dosyć niekorzystna.

W sytuacji poniesienia szkody to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku było odpowiedzialne za jej likwidację. Dla poszkodowanych oznaczało to koniecznoœć starcia z ubezpieczycielem dla którego wypłata odszkodowania nie musiała być najpilniejszš sprawš do załatwienia. Niektóre postępowania potrafiły cišgnšć się miesišcami, mimo tego, że w gruncie rzeczy powinny być załatwione do końca w maksymalnie kilka dni.

Zmiany na korzyœć poszkodowanego

System Bezpoœredniej Likwidacji Szkód (BLS), którego dokładny opis jest prezentowany na stronie: http://zglaszamstluczke.pl/, zmienił znaczšco sytuację poszkodowanych w wypadkach właœcicieli aut. poszkodowany może uzyskać odszkodowanie na pokrycie powstałej szkody od ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę OC. Jeżeli zaœ tak się stanie to ubezpieczyciel poszkodowanego już bez jego udziału załatwia formalnoœci i rozlicza się w towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy. Korzyœci dla klientów firm ubezpieczeniowych, którzy ponieœli szkody w wypadkach samochodowych wydajš się więc oczywiste.

Krótszy czas oczekiwania na należne odszkodowanie

System Bezpoœredniej Likwidacji Szkód (BLS) skrócił przede wszystkim czas, który poszkodowany musi poœwięcić, aby odzyskać należne mu odszkodowanie za poniesionš szkodę, z uwagi na to, że teraz te sprawy może faktycznie regulować jego ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel poszkodowanego w starciu na przykład z opieszale działajšcym ubezpieczycielem sprawy ma o wiele większe szanse na sukces niż sam poszkodowany. Tak zaœ było do tej pory.

Rynek ubezpieczeniowy w znacznej mierze potrafi odpowiednio się dostosować do zmian zachodzšcych w obowišzujšcych przepisach prawa. Można więc podejrzewać, że ubezpieczyciele będš nad wyraz skuteczni w egzekwowaniu od siebie wzajemnych należnoœci. Co najważniejsze, długoœć tych procesów oraz ewentualne spory prawne z nich wynikajšce, nie będš już przedmiotem zainteresowania poszkodowanego właœciciela pojazdu. On będzie mógł zajšć się powrotem do siebie po wypadku, dysponujšc przy tym wypłaconym przez swojego ubezpieczyciela odszkodowaniem.

Wymagania najpierw

Co ważne, system Bezpoœredniej Likwidacji Szkód wymaga, aby w zdarzeniu drogowym poza tym, że uczestniczš wyłšcznie 2 pojazdy, zostały spełnione jeszcze dodatkowe, istotne warunki:

l szkoda koniecznie musi zostać zgłoszona wyłšcznie do ubezpieczyciela poszkodowanego, jeżeli równolegle poszkodowany poinformuje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy to system Bezpoœredniej Likwidacji Szkód nie zadziała;

l wartoœć zgłoszonej szkody do ubezpieczyciela poszkodowanego nie może przekroczyć 30 000 zł;

l szkoda musi zostać odnotowana na terenie Polski;

l obydwa pojazdy bioršce udział w zdarzeniu drogowym koniecznie muszš być zarejestrowane w Polsce.

Warto przy tym dodać, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działajšce na terenie kraju wyraziły chęć przystšpienia do programu Bezpoœredniej Likwidacji Szkód (BLS). W zwišzku z tym, w ich przypadku, zostajš zachowane stare zasady. Dla klientów może być to ważny argument przy wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego.

Bezpoœrednia likwidacja szkody to konkretne korzyœci

Dodatkowš korzyœciš dla klientów firm ubezpieczeniowych, którzy korzystajš z możliwoœci bezpoœredniej likwidacji szkody jest fakt, że opcja ta nie zmienia w żaden sposób zakresu odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Przykładowo, jeżeli w ramach opłacanego OC, właœcicielowi pojazdu, który poniósł szkodę w wypadku przysługuje auto zastępcze to skorzystanie z możliwoœci bezpoœredniej likwidacji szkody przez poszkodowanego, nie zdejmuje z ubezpieczyciela przymusu realizacji powziętego zobowišzania. Z punktu widzenia klientów towarzystw ubezpieczeniowych oznacza to zdecydowanš poprawę sytuacji.

Faktyczne zmiany na lepsze

Największš, widocznš zmianš, jakš przyniosło na rynku wprowadzenie rozwišzań w zakresie bezpoœredniej likwidacji szkody jest przeniesie ciężaru walki konkurencyjnej towarzystw ubezpieczeniowych z konkurencji cenowej na rywalizację w zakresie obsługi klienta, czyli poszkodowanego. To proste i skuteczne rozwišzanie systemowe, które z powodzeniem funkcjonuje od lat w wielu krajach. Patrzšc na jego założenia oraz funkcjonowanie w praktyce, wydaje się, że w Polsce też może liczyć na słusznš popularnoœć.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL