Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe idš jak świeże bułeczki

Fotolia
Mimo wygaœnięcia programu „MdM" ten rok pod względem sprzedaży będzie najlepszy od pięciu lat.

W lipcu popyt na hipoteki skoczył aż o 23 proc. rok do roku – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To tym bardziej zaskakujšce, że już czerwiec był wyjštkowo udany (popyt wzrósł o 20 proc., sprzedaż o 18 proc.), a w całym I półroczu sprzedaż tych kredytów urosła o 12,7 proc., do 23,9 mld zł.

Zamiast lokaty

Bardzo dobry był już poczštek roku, ale to nie dziwiło, bo popyt napędzał program „Mieszkanie dla młodych" (pula na ten rok wyczerpała się już w styczniu).

– Od poczštku roku obserwujemy ożywienie w segmencie kredytów mieszkaniowych. Podstawy wzrostu zainteresowania nimi upatrujemy w dobrych i stabilnych danych makroekonomicznych powišzanych z perspektywš wzrostu płac i spadajšcym bezrobociem – mówi Sławomir Grzybek, dyrektor departamentu business intelligence BIK.

Znaczenie majš również niskie i stabilne stopy procentowe, które pozytywnie przekładajš się na zainteresowanie kredytami finansujšcymi inwestycje mieszkaniowe, a jednoczeœnie obniżajš zainteresowanie lokatami.

Polacy ruszyli do zakupów mieszkań w celach inwestycyjnych, traktujšc to jako alternatywę dla nisko oprocentowanych lokat bankowych. Œrednio nowe depozyty dajš niecałe 1,5 proc. w skali roku, więc po uwzględnieniu inflacji (w czerwcu 1,5 proc.) oraz podatku od zysków kapitałowych (19 proc.) przynoszš realnš stratę.

Szturm na hipoteki w czerwcu częœciowo tłumaczony był przez ekspertów wejœciem w życie 22 lipca ustawy o kredycie hipotecznym. Klienci, obawiajšc się zmian, mogli przyœpieszyć złożenie wniosków, aby zdšżyć przed wejœciem nowego prawa.

– Na razie nie widzimy istotnego wpływu nowej ustawy o kredycie hipotecznym na samš sprzedaż. Podobnie jak przed 22 lipca zainteresowanie kredytem jest zdecydowanie większe niż przed rokiem. Główna różnica polega na tym, że regulacja wprowadziła m.in. nowe obowišzki informacyjne, klienci otrzymujš więc znacznie więcej dokumentów dotyczšcych konkretnych ofert. Skomplikowało to nieco procedurę, ale nie wpłynęło na sprzedaż – wyjaœnia Adrian Jarosz, prezes Expander Advisors.

Zwiększa się też œrednia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego. W I półroczu było to 220,8 tys. zł, o 6,6 proc. więcej niż rok temu.

Pęknie 40 mld zł

Wiosnš oczekiwania banków co do sprzedaży w całym roku były stonowane. Spodziewano się, że sprzedaż będzie podobna jak w latach 2015 i 2016, kiedy wyniosła ok. 39,5 mld zł. Teraz poœrednicy przyznajš, że sami sš zaskoczeni popytem i wyglšda na to, że szykuje się najlepszy rok od 2011, kiedy sprzedaż tych kredytów sięgnęła 49,2 mld zł.

– Uwzględniajšc œrednioterminowy wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi i zakładajšc stabilne otoczenie makroekonomiczne, spodziewać się należy kontynuacji dobrych wyników sprzedaży kredytów mieszkaniowych w II półroczu. Tym bardziej że podstawš odniesienia będzie słabsze II półrocze 2016 r. Na rynku kredytów mieszkaniowych głównymi graczami jest kilka największych banków i nie spodziewamy się, aby w kolejnych miesišcach nastšpiło zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów – prognozuje Sławomir Grzybek.

– WyraŸnie widać, że wysokš sprzedaż hipotek udaje się osišgać także bez programu „Mieszkanie dla młodych". Banki w wynikach za II kwartał pokazujš spory wzrost w zakresie tych kredytów i w całym roku sektor może osišgnšć 45 mld zł sprzedaży – szacuje Dariusz Górski, analityk DM BZ WBK.

Byłoby to o 5,5 proc. więcej niż w 2016 r. (po I półroczu wzrost wynosi 12,7 proc.). Zdaniem Łukasza Jańczaka, analityka Ipopemy, w całym roku jest szansa na ponad 42 mld zł.

– Nie widać symptomów bańki na rynku nieruchomoœci, bo ceny sš stabilne. Należy jednak pamiętać, że sporo tańszych nieruchomoœci powstaje na obrzeżach miast, a ceny tych w centrach rosnš – wskazuje Jarosz. – Wysoka podaż nadal będzie zaspokajała zwiększony popyt, bo deweloperzy szykujš się do kolejnych inwestycji. Jeœli podaż będzie rosła, a popyt będzie stabilny lub się zmniejszy, oznaczać to będzie większš konkurencję deweloperów i zdrowš sytuację na rynku.

Jedna trzecia zakupów to inwestycje

Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że œrednie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynkach pierwotnych i wtórnych głównych miast w Polsce były w I kwartale tego roku stabilne. Indeks NBP dla siedmiu największych miast sygnalizuje kontynuację umiarkowanego wzrostu cen w I kwartale, w większoœci pozostałych miast wojewódzkich ceny również lekko rosły. Utrzymanie elastycznej podaży mieszkań to obecnie główne wyzwanie i warunek utrzymania stabilnych cen. Według NBP w ostatnich kwartałach gotówkš finansowano 65–70 proc. zakupów ogółem na rynku pierwotnym w siedmiu największych miastach.

W 2016 r. według REAS na rynku pierwotnym w szeœciu największych aglomeracjach 29 proc. mieszkań kupiono w celach inwestycyjnych, w znacznym stopniu bez wsparcia kredytem (72 proc. we Wrocławiu, 69 proc. w Warszawie, po 61 proc. w Łodzi i Poznaniu). Na rynku wtórnym udział mieszkań inwestycyjnych to ok. 33 proc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL